மாத தொகுப்புகள்: பிப்ரவரி 2013

பொது

வார உதவிக்குறிப்பு: Seek To Possess These Qualities Loved By Allah SWT

தூய ஜாதி | | 0 கருத்துக்கள்

Ibn ‘Abbas (அவரை நிச்சயமாக மகிழ்ச்சி இருக்கலாம்) தகவல்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) said to Ashaj Abdul-Qais (அவரை நிச்சயமாக மகிழ்ச்சி இருக்கலாம்), “You possess two qualities that Allah loves....