6 ரமலான் ஆயத்தமாதல் எளிதாக படிகள்

post மதிப்பெண்

இந்த பதவியை மதிப்பிடுக

மூலம் தூய ஜாதி -

ஆசிரியர்: Dina.A Edited by Shamsiya Noorul Quloob

மூல: http://www.theidealmuslimah.com/

பிஸ்மில்லாஹ்
ரப்பி ஜிட்னி இல்லாமல்
"என் கடவுளே! அறிவில் என்னை அதிகரிக்கவும். ”

Are we ready for Ramadan? As we are approaching the blessed month of Ramadan with only a few weeks left, what have we done to prepare ourselves for Ramadan? Throughout the year our hearts have been accumulating stains and rusts; did we purify our hearts yet? My brothers and sisters, it’s not too late…let’s start from now insha’Allah and make a positive change!
What are some of the things we can do to prepare for Ramadan?

படி 1: Let’s start by reciting the Qur’an!
The best purifier of the heart is reciting the book of Allah. Make it a daily habit of reciting at least one page from the Qur’an. If you are not able to recite the Qur’an, try to listen to it and follow through. The more you can recite per day the better and the easier it will be for you in Ramadan to finish the entire Qur’an once, twice or even thrice.

அபு Umamah (அவரை நிச்சயமாக மகிழ்ச்சி இருக்கலாம்) தகவல்: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் கேள்விப்பட்டேன் (சமாதானம் & அல்லாஹ்வின் அருளால் அவர் மீது இருக்கும்) என்று, “Read the Qur’an, for it will come as an intercessor for its reciters on the Day of Resurrection.”
[முஸ்லீம்]

ஆயிஷா (அல்லாஹ் அவளுடன் மகிழ்ச்சி இருக்கலாம்) தகவல்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (சமாதானம் & அல்லாஹ்வின் அருளால் அவர் மீது இருக்கும்) கூறினார், “The one who is proficient in the recitation of the Qur’an will be with the honourable and obedient scribes (தேவதூதர்கள்) and he who recites the Qur’an and finds it difficult to recite, doing his best to recite it in the best way possible, will have a double reward.”
[அல்-புகாரி மற்றும் முஸ்லீம்]

படி 2: Reflecting over the verses of the Qur’an!
Reciting the Qur’an is a very virtuous act with immense reward.But it is not sufficient to just recite the Qur’an without understanding the meaning of what we are reciting. Let’s take about half an hour per day to go over some of the verses we did not understand by reading the exegesis of it. Allah tells us in the Qur’an [என்ன அர்த்தம்]:

“Then do they not reflect upon the Qur’an, or are there locks upon [their] இதயங்கள்?"
{Surah Muhammad 47: வசனம் 24}

Reflecting over the Qur’an and understanding the meaning of the verses will help us tremendously in Ramadan when we stand behind the imam while he is reciting in Taraweeh, you will feel the sweetness of having khusu’ (அமைதி & submissiveness) in prayer insha’Allah!

படி 3: Fasting Monday’s and Thursday’s!
Don’t wait until the last minute of Ramadan, start from now and fast Monday’s and Thursday’s or at least the three white days of every month (13, 14, மற்றும் 15). Fasting will help us be more patient, gain more piety, and have pity for the poor.

It was narrated that ‘Aa’ishah (பித்அத் இருக்கலாம்) கூறினார்: நபி (சமாதானம் & அல்லாஹ்வின் அருளால் அவர் மீது இருக்கும்) was keen to fast on Mondays and Thursdays.
[அல்-திர்மிதி விவரிக்கிறார்]

படி 4: Qiyaam-ul-layl!
If we have not been praying qiyaam-ul-layl, let’s start by at least praying two rakats along wit witr.

‘Amr ibn ‘Absah reported that the Prophet (சமாதானம் & அல்லாஹ்வின் அருளால் அவர் மீது இருக்கும்) கூறினார்: “The closest that the Lord is to His slave is in the later part of the night, so if you can be one of those who remember Allah at that time, then do so.
[Tirmidhi and al-Nisaa’i]

It is very well known that al-salaf ul salih enjoyed qiyaam-ul-layl and were very keen on praying it as indicated in many reports. In one report Muhammad ibn al-Munkadir said:“There is nothing left of the joys of this life except three: qiyaam al-layl, meeting one’s brothers in faith, and praying in congregation.” Ibraaheem ibn Shammaas said: “I used to see Ahmad ibn Hanbal staying up at night to pray when he was a young man.”

படி 5: Forgive and have Mercy with one another!
My brothers and sisters, is this world really worth keeping grudges from one another and breaking up ties? Wouldn’t we want Allah to be Merciful and forgiving towards us? Let’s make a change by pardoning those who wronged us. Let’s reflect over the qualities of the righteous servants of Allah as stated in the Qur’an:

“And hasten to forgiveness from your Lord and a garden as wide as the heavens and earth, prepared for the righteous.
Who spend [in the cause of Allah] during ease and hardship and who restrain anger and who pardon the people – and Allah loves the doers of good;
மற்றும் யார், when they commit an immorality or wrong themselves [by transgression], remember Allah and seek forgiveness for their sins – and who can forgive sins except Allah? – and [யார்] do not persist in what they have done while they know.
Those – their reward is forgiveness from their Lord and gardens beneath which rivers flow [in Paradise], wherein they will abide eternally; and excellent is the reward of the [நீதிமான்கள்] workers.”
{Surah Ali-Imran: 3: வசனம் 133-136}

படி 6: Increase remembrance of Allah and seeking forgiveness!
Remembering Allah on a daily basis will help us focus more on preparing for the Hereafter and not preoccupying ourselves with the temporary illusions and pleasures of this world. அல்லாஹ் நமக்கு சொல்கிறது [என்ன அர்த்தம்]:

"ஈமான் கொண்டவர்களே, remember Allah with much remembrance”
{சூரத் அல்-அஹ்சாப் 33: வசனம் 41}

“…and remember Allah much that you may be successful”
{சூரா அல்-அன்ஃபால் 8: வசனம் 45}

Let’s follow the sunnah of the prophet salallahu aleyhi wasallam as he used to repent to Allah one hundred times each day as indicated in the hadith of Muslim.

சுருக்கமாக
It is important to start preparing for Ramadan ahead of time so to reap the most benefit out of this blessed month. This was the practice of al-Salaf-ul-Salih as they prepared for Ramadan months before it arrived. Let’s make this Ramadan a special Ramadan where all of these ‘ibadaat will be continuously done throughout the year insha’Allah!

اللهم بلغنا رمضان
Allahuma balighna Ramadan
O Allah allow us to reach the blessed month of Ramadan!

பிரிவு- http://www.theidealmuslimah.com/- தூய ஜாதி மூலம் நீங்கள் கொண்டு- www.purematrimony.com - Practising முஸ்லிம்கள் உலகின் மிகப்பெரிய திருமணம் சேவை.

இந்த கட்டுரை காதல்? இங்கே எங்கள் மேம்படுத்தல்கள் பதிவு பெறுவதன் மூலம் மேலும் அறிய: https://www.muslimmarriageguide.com/

அல்லது செல்வதன் மூலம் உங்கள் தீன், இன்ஷா பாதி கண்டுபிடிக்க எங்களுடன் பதிவு: http://purematrimony.com/

ஒரு பதில் விடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டன *

×

எங்களுடைய புதிய மொபைல் பயன்பாடு அவுட் சரிபார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண கையேடு மொபைல் பயன்பாட்டு