ஒரு வெற்றிகரமான (முஸ்லீம்) மனைவி!

post மதிப்பெண்

இந்த பதவியை மதிப்பிடுக

மூலம் தூய ஜாதி -

மூல : islamnewsroom.com
28 Tips You Need To Be
ஒரு வெற்றிகரமான
(முஸ்லீம்) மனைவி!
Yusuf Estes

NOTE from Yusuf Estes: Marriage in Islam is consideredHalf the Deen” (an important part of our way as a Muslim).
Yet we are seeing failures in marriages all around us. Family fights are on the rise, women and children are being abused and many families are falling apart. More and more marriages are ending up in divorce even amongst the most religious of families, and the Muslims are no exception.
So many marriages are failing these days, even amongst the most religious of families, and Muslims are no exception.
This greatly saddens me and I hope by publishing this article here on our website, we might come to a better understanding and better relationship with our spouses, நுழைந்து அவரைப்.

Here are just a few tips and at the end I am offering a number of sources for details and follow-up.

1. சகோதரிகள் & பிரதர்ஸ் These tips are for the BelieversMale & Female. எனவே, both of you, make Du’a to Allah to make your marriage and relationship successfulWe all know, as believers, all good things are from Allah. Never forget to ask Allah for the blessing of having a successful marriage that begins in this world and continues on – into Paradise, நுழைந்து அவரைப்.

2. Listen and obey – கடவுள்! (and then each other) – First rule of obedience is to Allah, and then the wife to the husband (Quran chapter 4, வசனம் 34). Obeying your husband is obligatory! But what about the husband? Doesn’t he have to obey?

சகோதரிகள்: Your husband is the Ameer (தலை) of the household. Give him his rights and respect, and Allah will give you your rights.

பிரதர்ஸ்: First rule of obedience for you is, after Allah and His messenger, who has the most rights? (Your mother, your mother, your mother and then your father). After your parents, யார்? Your wife (don’t pretend you didn’t know this).
Same surah, same ayahRead:

குர்ஆன் (Surah An-Nisaa’ அத்தியாயம் 4, The Women, வசனம் 34):
ஆனால் (males) are responsible for women (பெண்கள்) because of what Allah has given one over the other (உள்ள வலிமை) அவர்கள் (males) spend (ஐந்துபெண்கள் maintenance) from their wealth. So righteous women are obedient (செய்ய அல்லாஹ்), காவல் (கணவர்கள்) absence what Allah wants them to guard. But for those (மனைவிகள்) from whom you observe arrogance and refusal, அவர்களுக்கு நல்லுபதேசம்; (if they persist), leave their beds; மற்றும் (lastly), குழாய் (percuss) அவர்களுக்கு. But if they comply, seek no further means against them. உண்மையில், Allah is ever Exalted and Grand.

3. Be Pleasing To Each OtherAfter what pleases Allah, always seek to please your spouse, this is your key to Jennah.

சகோதரிகள்: நபிகள் நாயகம் (ஸல்) taught us that any woman who dies in a state that her husband is pleased with her, she shall enter Paradise. எனவே, try your best to please him (even when you think it is not worth itit is still worth it)

பிரதர்ஸ்: Did you read the way our prophet, ஸல், dealt with his family? Wake Up! You must follow his way in helping with cooking, cleaning and taking care of your own clothes (he did it, you can do it too).

4. Do not get AngryArguments a fire in your homeput out the fire as fast as possible. Our prophet, ஸல், கூறினார், Do not become angry! Do not become angry! Do not become angry!” And he told us anger is from the devil (shayton) and the shayton runs through your body like your blood when you become angry.

சகோதரிகள்: You already know men have a hard time admitting they are wrong. உண்மையில், some men refuse to say it, and this is very dangerous for them, but also for you too. Be careful not to force the issues with him when he is upset. Treat him like the baby that he is imitating. உண்மையில், just take it easy and keep your cool. Allah will reward you and inshallah, Allah will guide your husband back on track.

பிரதர்ஸ்: You know you are not perfect. Come on now, admit it and get it over with. சொல்கிறது, “நான் வருந்துகிறேன்”. You can be the one to extinguish the fire of shayton in your home with a simple ‘என்னை மன்னிக்கவும்’ even if you think it is not your fault.
When you fight back, you are only adding wood to the fire. Watch how sweetly an argument will end when you just say sincerely, "பார், என்னை மன்னிக்கவும். அது போகட்டும்,."

5. சொல்கிறது, “நன்றி” to your spouse constantly for the nice things done nicely.

சகோதரிகள்: Prophet, ஸல், எங்களுக்கு கற்று; “Whoever does not thank the people, does not thank Allah“. எனவே, just go ahead and say, “Thanks honeyand even addGood job” அல்லது “சரி செய்யப்படுகிறது”. This is one of the most important techniques. Remember ungratefulness (opposite) is a characteristic of the people of hellfire. May Allah save all of us from that, ஆமீன்.

பிரதர்ஸ்: When was the last time you said, “Thank you honeyto your wife for cleaning house, washing clothes, ironing, bathing the children, taking them to school, teaching them things? You say, “But she does that every day” — And that is the point! She is doing this day after dayBut where is the pay? Give her something to make her feel worthwhile, say it!

6. Enjoy games, playing and joking around with your spouse:

சகோதரிகள்: You can play some jokes on your husband, but don’t lie or hurt his feelings. Men look for seek women who are light-hearted and have a sense of humor.

பிரதர்ஸ்: நபி (ஸல்) told Jabir, அவரை நிச்சயமாக மகிழ்ச்சி இருக்கலாம், “Marry someone who makes you laugh and you make her laugh”.

7. உடுத்தி for each other and look sharp. Islam encourages us to look and act our best in front of everyone, especially loved ones.

சகோதரிகள்: Wear nice jewelry and dress-up at home for your husband. From the early years, young girls adorned themselves with earrings and bracelets and wore nice dresses – as described in the Qur’an. As a wife, you should continue to use the jewelry and the nice dresses for your husband.

பிரதர்ஸ்: Do you think only sisters need todress-up”? What about our prophet, ஸல்? He wore his nicest clothes, he even made sure to wash his own garments. And what about smells? You know how important fragrance is. Don’t ever let her smell your stinky sweat. She smells nice for you, so at least put on nice fragrance for heryou do it at the mosque, வலது?

8. Be like the people of ParadiseAct right, think right and look right (try this tip today)

சகோதரிகள்: Do you know about the characteristics of the Hoor Al-Ayn (women of paradise)? Islam describes these women with certain characteristics. They wear silk, have beautiful, dark eyes, போன்றவை. Here are some ideas: அதை முயற்சி, wear silk for your husband, put eye make-up for your eyes to ‘enlarge’ them, and be sweet to your husband.

பிரதர்ஸ்:
Where are your spouses going to get the fine silk dresses, provocative lingerie, sweet fragrance and makeup? Quran tells us (சுரா 4, வசனம் 34 – above) You are the one responsible to provideso get with it and start providing.

9. Spread “சமாதானம்” amongst yourselves. This is in Islam for sure. The Quran talks about it, and our prophet, ஸல், கூறினார், “You will not enter Paradise until you believe and you will not believe, until you love each another. Shall I direct you to the way to love each other? Spread thesalams” (சமாதானம்) between you.” – narrated by Abu Hurairah

சகோதரிகள்: When your spouse comes home, give each other the most wonderful greeting of a Muslim – “Salam alaykum wa Rahmatullah wa Barakatahu” சமாதானம், Blessings and Mercy of Allah be to you, (and remember to smile).

பிரதர்ஸ்: You give thesalamsto everyone you see, even brothers you just met. உண்மையில், you are careful to give anyone you just met good salams – வலது? But what about your wife? The mother of your children? The one who is making dua for you every day and night? Do you give the proper salams to her, when you should? Entering and leaving the house? When you enter or leave a room?

10. SmileIt costs nothing and buys everything! Who can resist a nice, big, happy smile? It even makes me smile to think about it.

சகோதரிகள்: Our prophet, ஸல், எங்களுக்கு கற்று; The smile in the face of our fellow Muslim is an act of charity. So you can keep peace in your family, make a sweet feeling in your home, get rewarded by Allah and maybe even a nice smile back.
Think how your husband would feel if he came in and found your nice clean home, his wife looking nicely dressed and made up for him, a nice dinner prepared with care, children cleaned up and welcoming him home. It really does help, even if he doesn’t say so.

பிரதர்ஸ்: When was the last time you smiled at your wife? Can you recall the last time you brought home some flowers, சாக்லேட், a small gift (nothing wrong with a nice of jewelry brother)?

11. வேலை! அது சரி, you have family jobs. Get to work your house, உங்கள் குழந்தைகள், your duties to your wife and family.

சகோதரிகள்: Look around you. What is that stack of clothes all about? How come there is so much clutter in the kitchen? The bedroom looks like someone slept in it? (you did) The hallway looks like a storage building. Forget laundry room. செய்ய முடியாது, the TV doesn’t need youthe house needs you.

பிரதர்ஸ்: What about lending a hand for the hard stuff? Why not take some time to clean up the bathroom or basement or attic? உங்களுக்குத் தெரியுமா, the hard to reach places and the places where spiders, bugs and insects collect? What would this do to her love for you? Now imagine what if you just bust in the door, shouting orders, complaining about your hard day at work and don’t even notice how much she has to do every day.

12. AttractionAllah Tells us in Quran, He made one male and from him the first female and made all people from them. You know how it works. Charm is the key to attraction. Kindness and understanding are the keys to charm. எனவே, be kind to each other and use your attraction to bring your hearts together.

சகோதரிகள்: Use your ‘ஜீனா’ to win the heart of your husband. Every woman has Blessings from Allah, including thebeauties” மற்றும் “ornamentsthat attract men. But then you already know that, don’t you?
OKSo USE THEM.
Your hair, your eyes, your smile (mentioned above, நினைவில்) and your clothes (and the way you wear them), all these can work together to help bring out the man you really want. You know what he likes and get allfuzzyin the head. Go straight for the heart.

பிரதர்ஸ்: She did not marry a couch potatoe. She is looking for that cute guy you were when she accepted the marriage proposal. Where is that guy? The nice clothes, shiny shoes, clean smell, soft words, உங்களுக்குத் தெரிந்த – (the way you were).

 

OKNext we see eight tips about what weakens the marriage and eight tips to strengthen the marriage.

8 Things Which Weaken The Marriage:

1) Misbehavingsaying bad or hateful things, making bad jokes and insulting each other.

2) Ignorenot replying back to thesalamsor giving each other the good ear to listen and share.

3) LyingAllah forbids the believers to lie. There is no room in Islam for liars, and may Allah save us from this evil, ஆமீன்.

4) Breaking PromisesKeeping a trust is also an important characteristic of a believer.

5) Avoiding ContactYou hug the brothers at the mosque, but what about alittle hugwith your wife? வா, you can do it.

6) Suspicion & வம்பு பேசும் – அல்லாஹ் கூறுகிறார், “நம்பிக்கையாளர்களே, avoid much suspicion. Certainly suspicion is sinful. And don’t spy or backbite each other. Would any of you like to eat the flesh of your dead brother. You would hate it. Fear Allah’s punishment. For sure Allah is the Acceptor of repentance, The Merciful.” [குர்ஆன் 49: 12]

7) Too BusyTake time for each other. You have rights on each other. Give everyone their rights and you will be given your rights.

8) Leaving the worshipAllah will never be pleased with someone who leaves His guidance and does not worship Him. This will cause Muslim families serious problems and even to split up, faster than anything.

8 Things Which Strengthen The Marriage:

1) Good AttitudeA Muslim must always have a positive attitude toward life. We say, “Al Hamdulillah” (அல்லாஹ்வுக்கே உரியது பாராட்டும்) for whatever He gives us (or doesn’t give us).

2) உதவிOur prophet, ஸல், stressed the importance of men helping their wives and Allah tells us the importance of women being mates and helpers to their husbands. This is a realwin-winsituation, if we just follow it.

3) அறக்கட்டளை – முஸ்லிம்கள், men and women are ordered to be trustworthy and follow the example of our prophet, ஸல், as theTrustworthy”.

4) மரியாதைYou get respect, when you give respect. This is mandatory for all Muslims toward all people, how much more toward the spouse?

5) JoyOur prophet, ஸல், used to entertain his wife, Ayesha and she used to play and race with him. அவர் கூறினார், “I used to out-run him, but then when I got heavy he used to outrun me”. He told us to play with our wives.

6) மன்னிப்புClearly, this is one of the most important aspects of Islam. Whoever does not forgivewill not be forgiven. This comes from Allah, Himself. We must learn to forgive each other’s mistakes so we won’t it against us.

7) நேரம்Spend time, தனியாக – together. Go for walks. Take a bus ride. Visit a friend or someone who is ill (you get big rewards for that). Fast together on Mondays & Thursdays if you can. Make hajjthis is a great way to get anew starton life. என்னை நம்பு.

8) Worshipconnection with Allah through ritual of prayer, petition and peace while moving together in the salat is something a non-Muslim can never really appreciate. Our prophet, ஸல், used to lead his wife in salat, even though he lived connected to the mosque. He told us not to make our homes like grave yards. We should offer some of our sunnah prayers at home. A sister gains the most rewards at home, in her room, behind a screen.

பிரதர்ஸ் & சகோதரிகள் – Allah tells us what to do with the problems we just can’t seem to solve. It is in the very next verse after the one above, in Surah An-Nisaa’. Read

And if you fear fighting between the two (married couple), appoint an arbitrator from his family and an arbitrator from her family. அவர்கள் இருவரும் இணக்கத்தை நாடினால், Allah will cause it between them. உண்மையில், Allah is ever Knowing and Acquainted [எல்லாவற்றையும் கொண்டு].
Quran Chapter 4, வசனம் 35

The meaning here is most clear to meDON’T BREAK UPJUST WAKE UP! & GET SOME HELP!

It is obvious that shayton wants you to break up communication, break up the dishes, break up the furniture, break up the relationship, break up the family, break up the children’s future

But don’t do it. Follow what Allah tells us and consider what our prophet, ஸல், showed us with his life. Did he give up on the relationship with his wife? (செய்ய); Did he divorce his wife? (செய்ய); Did he scream at his wife? (செய்ய); Did he ever hit his wife? (செய்ய); Did he suspect or accuse his wife of something bad, when people came up with bad stories against her? (செய்ய).
ஆனால், was he patient when his wife played a tricks on him? (ஆம்). [Read about the “தேன்” in surah At-Tahreem, அத்தியாயம் 66]

________________________________________
மூல : islamnewsroom.com

7 கருத்துக்கள் to A Successful (முஸ்லீம்) மனைவி!

  1. Rebecca

    Blessed be the person who came up with this message that can save many marriages. This article is excellent not only emphasizing on family unity but also religion aspects that can contribute harmony in our daily life. God bless U with more of knowledge to publish more of this kind of articles that can save many souls in time to come. Amen.

  2. Risquat

    Alhamdulilai this article just saved my marriage. I read along with my husband & it worked for us.MASHA ALLAH.kudus to those who wrote this article.more grease to ur elbow.ma salam

ஒரு பதில் விடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டன *

×

எங்களுடைய புதிய மொபைல் பயன்பாடு அவுட் சரிபார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண கையேடு மொபைல் பயன்பாட்டு