நீங்களும் ஃபார் மீ அல்லாஹ் திட்டம் (அல்-Qadar)

post மதிப்பெண்

இந்த பதவியை மதிப்பிடுக

மூலம் தூய ஜாதி -

ஆசிரியர்: Wael Abdelgawad

மூல: http://muslimmatters.org/

அல்லாஹ் subḥānahu wa ta'āla (glorified and exalted be He) had a plan for you before you were born, and He still has a plan for you. Allah’s plan for you is necessary and glorious. His plan is vital to your success and important to the world.

Allah’s plan is not set in stone, as if we were robots pre-programmed in the factory. That would strip us of free will and deny our natures. மாறாக, I believe that Allah has a flexible plan for each human being: a plan that allows that person to benefit the world with his/her unique talents.

This is in fact the Islamic view of al-Qadar, or predestination. There is no doubt that Allah has decreed everything that happens in the universe from the beginning of time to the end, and that Allah has written it all in al-Lawh al-Mahfooz (the Book of Decrees).

“Know you not that Allah knows all that is in the heaven and on the earth? நிச்சயமாக, இது (அனைத்து) in the Book (Al‑Lawh Al‑Mahfooz). நிச்சயமாக, that is easy for Allah” (குர்ஆன், al-Hajj 22:70)

In Saheeh Muslim (2653) it is narrated that ‘Abd-Allah ibn ‘Amr ibn al-‘Aas (அவரை நிச்சயமாக மகிழ்ச்சி இருக்கலாம்) கூறினார்: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் கேள்விப்பட்டேன் (அல்லாஹ் அமைதி மற்றும் ஆசீர்வாதம் மீது இருக்கலாம்) சொல்ல: “Allah wrote down the decrees of creation fifty thousand years before He created the heavens and the earth.”

Everything happens by the will of Allah. Whatever He wills happens, and whatever he does not will does not happen. எனினும், as Sheikh Muhammad Saalih Al-Munajjid explains,

Belief in al-qadar does not contradict the idea that a person has free will with regard to actions in which he has free choice. Sharee’ah and real life both indicate that people have this will.

Allah says concerning man’s will (பொருள் விளக்கம்):

“That is (without doubt) the True Day. எனவே, whosoever wills, let him seek a place with (or a way to) His Lord (by obeying Him in this worldly life)!" [al-Naba’ 78:39]

(and other similar ayaat)

These verses confirm that man has a will and the ability to do what he wants and not to do what he does not want.

With regard to real life, everyone knows that he has a will and the ability to do what he wants and not to do what he does not want. And he can distinguish between the things that happen when he wants them to, such as walking, and those that happen without him wanting them to, such as shivering. But the will and ability of man are subject to the will and decree of Allah.

Sheikh Al-Munajjid’s last paragraph is the key to understanding Al-Qadar: நடைபயிற்சி (voluntary) versus shivering (involuntary). Other scholars have explained it as two types of Qadar, fixed and flexible. The fixed Qadar is that which happens to us from beyond our control. For example the time and place of our birth, any illnesses and natural disasters that befall us, போன்றவை. The flexible Qadar is that which is within the realm of our free will. Whether we do good or evil, and what we choose to believe and how we choose to live. Sheikh-ul-Islam Ibn Taymiyyah wrote:

There are two types of provision and lifespan: the first type has already been decreed and is written in Umm al-kitaab, and cannot be changed or altered. The next type of qadar, Allah has informed His angels of His decrees. This is the type where provisions and lifespan may increase or decrease. Hence Allah the Almighty says what may be translated as, “Allah blots out what he wills and confirms [what He wills]. And with Him is the Mother of the book.” (Surat Ar-Ra’ad, வசனம் 39) The mother of the Book (Umm al-Kitaab) is Al-Lawh al-Mahfoodh, in which Allah has decreed all things as they will always be without change. எனினும், the decrees contained in the books of the angels, such as lifespan and provisions, may increase or decrease according to various circumstances; அதனையடுத்து, the angels will re-write a person’s provision and lifespan. If a person upholds the ties of kinship, his provisions and lifespan will be extended, otherwise they will decrease.” [See Majmoo’al-Fataawa 8/540]

So Allah has a plan for you, but fulfillment of that plan is up to you: the choices you make, as well as your degree of faith, persistence and determination.

Allah’s plan for you is important to the world because Allah created nothing in vain. Look at His creation. Everything has a purpose, from the sun that heats our world, to the bacteria that consume waste.

You are the same. You have a purpose. You are necessary to the world. If your presence were not vital in some way, then you would not have been made.

Discovering Allah’s Plan

How do we discover Allah’s plan for us? Where do we find it? How do we realize it in our lives?

It’s not as difficult as we might think. It wouldn’t make sense for Allah to have a plan for us and then leave us stumbling in the dark. Allah’s plan doesn’t have to be a mystery. If we trust Him, do what He asks, and follow our hearts, His plan will unfold in our lives like a brightly lit path.

If you are trying to follow Allah’s guidance, but you find yourself confronted by obstacles and hardship, விரக்தியும் இல்லை. The hardship is probably a sign that you are on the right path. Consider our Prophets (may Allah bless them all) who faced tremendous obstacles:

The Prophet Ibrahim 'alayhi'l-salām (peace be upon him) was disowned by his family and thrown by his people into a blazing fire; Allah rescued him from that, and made him the father of two nations.

Allah inspired the mother of the baby Musa 'alayhi'l-salām (peace be upon him) and told her to place her infant into a chest and send it floating down the Nile. If the soldiers of Pharaoh ever learned about his birth:

“We revealed to Moses’ அம்மா, ‘Suckle him and then when you fear for him cast him into the sea. Do not fear or grieve; We will return him to you and make him one of the Messengers.’” (Surat al-Qasas: 7)

That was a hard plan to follow, but she trusted her Lord, and carried out her mission.

The young Yusuf 'alayhi'l-salām (peace be upon him) was thrown by his brothers into a well; later he was sold into slavery, then imprisoned for years; but in the end he became an important minister, and was reunited with his father.

மர்யம் 'alayhi'l-salām (peace be upon him), the mother of Isa 'alayhi'l-salām (peace be upon him), delivered her child alone under a palm tree, far from her people as she feared their reaction; but Allah helped her through miracles, until she became the honored mother of a great Prophet.

The Prophet Yunus 'alayhi'l-salām (peace be upon him) gave up on his mission to the people of Nineveh, ventured onto a ship and was then cast into the sea, where he was swallowed by a fish. At the point of despair, he called upon Allah with all his heart and was rescued. He returned to his mission and achieved success.

ஆயிஷா raḍyAllāhu 'anha (may Allāh be pleased with her), நபி மனைவி ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him), was slandered by an ugly lie, but Allah brought the truth to light, and Aishah became a leader and scholar in her own right.

The companion Umm Salamah raḍyAllāhu 'anha (may Allāh be pleased with her) lost her beloved husband Abu Salamah in the battle of Uhud; she thought that no husband could ever be better than him, and yet she ended up marrying the Prophet himself ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him). Things are not always what they seem.

பொறுமையாய் இரு. Allah has a plan for you.

Following Allah’s Plan

This is the hard part. Allah’s plan for us is true to who we are at our core, in our very essence. It will not correlate to an artificial persona we have adopted, or our desire to be seen and recognized. Allah’s plan may not bring us fame, fortune, or physical pleasure. It might mean giving up material comfort. So Allah’s plan for us may not be what we would wish it to be.

அபு Hurayrah raḍyAllāhu 'anhu (may Allāh be pleased with him), the companion of the Messenger of Allah ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him), was asked about Taqwa (God-consciousness). அவர் கூறினார், “It is a road full of thorns. One who walks it needs to have extreme patience.”

உண்மையில், Allah’s plan may be so challenging that we may perceive it but decline to follow it. I have known all my life that I was a writer. I’ve been talking for years about writing certain books. And yet it took me until the age of 44 to begin writing about the things that really mattered to me, and I still have not published a book (look for it this year, இன்ஷா விநியோகிக்க!). Why did it take me so long to do what I was meant to do?

I have a friend who says that Africa has been calling her all her life. She believes that her destiny is to go there and help the African people in some way. But she has not done it. ஏன்?

I have another friend who believes that da’wah is his mission in life. He spent ten years studying Japanese at the university level, and he dreams of living in Japan and doing da’wah there. But he has no concrete plan to do so. ஏன்?

I asked several brothers and sisters if they know what their mission in life might be. Some said yes. I asked them if they were carrying out their mission. Most said no, and gave these reasons:

  • I feel that others are more qualified than me.
  • It seems like a fantasy.
  • It feels like a dream.
  • I tried once and it didn’t go my way.
  • Right now I need to focus on financial security.
  • I’m not ready yet.

சகோதரர் சகோதரிகளே,, no one more qualified than you to fulfill the plan that Allah has for you! Allah’s plan is not a fantasy, nor a dream. It may not go your way the first time, or the second, or the third. It may not make you rich, but there is no true financial security in this life – that’s an illusion. No one expects you to let your family go hungry. Work hard and provide for them, but don’t get caught in the trap of thinking that the accumulation of wealth will save you, because the only true security is with Allah. And last of all, no one is ever ready to walk fee-sabeel-illah (in the path of Allah). It is a road full of thorns. But it is also the road to fulfillment, happiness, barakah and success.

Fulfilling Allah’s plan for us requires that we silence the voice of our own desire, open ourselves to Allah, and look within with total sincerity. It takes courage, patience and determination. It is the path to Jannah (Paradise), இன்ஷா விநியோகிக்க.

 

மூல:: http://muslimmatters.org/

- தூய ஜாதி மூலம் நீங்கள் கொண்டு- www.purematrimony.com – The World’s Largest Matrimonial Service For Practising Muslims.

இந்த கட்டுரை காதல்? இங்கே எங்கள் மேம்படுத்தல்கள் பதிவு பெறுவதன் மூலம் மேலும் அறிய: : https://www.muslimmarriageguide.com/

அல்லது செல்வதன் மூலம் உங்கள் தீன், இன்ஷா பாதி கண்டுபிடிக்க எங்களுடன் பதிவு: : http://purematrimony.com/

 

1 கருத்து to Allah’s Plan for You and Me (அல்-Qadar)

ஒரு பதில் விடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டன *

×

எங்களுடைய புதிய மொபைல் பயன்பாடு அவுட் சரிபார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண கையேடு மொபைல் பயன்பாட்டு