எப்படி Istikhaarah பிரார்த்தனை செய்ய ஒரு திருமண திட்ட பரிசீலித்து முன்

post மதிப்பெண்

இந்த பதவியை மதிப்பிடுக

மூலம் தூய ஜாதி -

Please do join our fan page: www.facebook.com/purematrimony

Ask Allah to Guide you in the important decisions of life

The Messenger of Allaah showed us the correct way in seeking guidance from Allaah. Sometimes we are faced with very tough and big decisions, and who best to turn to other than Allaah.

The description of Salaat al-Istikhaarah was reported by Jaabir ibn ‘Abd-Allaah al-Salami (அல்லாஹ் அவருடன் மகிழ்ச்சி இருக்கலாம்) அவர் இன்னும் கூறினார்:

"இறைத்தூதர் (அல்லாஹ்வின் அமைதி மற்றும் ஆசீர்வாதம் மீது இருக்கலாம்) used to teach his companions to make istikhaarah in all things, just as he used to teach them soorahs from the Qur’aan. அவர் கூறினார்: ‘If any one of you is concerned about a decision he has to make, then let him pray two rak’ahs of non-obligatory prayer, then say: Allaahumma inni astakheeruka bi ‘ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as’aluka min fadlika, fa innaka taqdiru wa laa aqdir, wa ta’lamu wa laa a’lam, wa anta ‘allaam al-ghuyoob. Allaahumma fa in kunta ta’lamu haadha’l-amra (then the matter should be mentioned by name) khayran li fi ‘aajil amri wa aajilihi (அல்லது: fi deeni wa ma’aashi wa ‘aaqibati amri) faqdurhu li wa yassirhu li thumma baarik li fihi. Allaahumma wa in kunta ta’lamu annahu sharrun li fi deeni wa ma’aashi wa ‘aaqibati amri (அல்லது: fi ‘aajili amri wa aajilihi) fasrifni ‘anhu [wasrafhu ‘anni] waqdur li al-khayr haythu kaana thumma radini bihi (யா அல்லாஹ், I seek Your guidance [in making a choice] by virtue of Your knowledge, and I seek ability by virtue of Your power, and I ask You of Your great bounty. You have power, I have none. And You know, I know not. You are the Knower of hidden things. யா அல்லாஹ், if in Your knowledge, this matter (then it should be mentioned by name) is good for me both in this world and in the Hereafter (அல்லது: in my religion, my livelihood and my affairs), then ordain it for me, make it easy for me, and bless it for me. And if in Your knowledge it is bad for me and for my religion, my livelihood and my affairs (அல்லது: for me both in this world and the next), then turn me away from it, [and turn it away from me], and ordain for me the good wherever it may be and make me pleased with it.”

(Reported by al-Bukhaari, 6841; similar reports are also recorded by al-Tirmidhi, al-Nisaa’i, அபு தாவூத், Ibn Maajah and Ahmad).

Ibn Hijr (ரஹ் இருக்கலாம்) கூறினார், commenting on this hadeeth:

“Istikhaarah is a word which means asking Allaah to help one make a choice, meaning choosing the best of two things where one needs to choose one of them.

Concerning the phrase ‘The Messenger of Allaah (அல்லாஹ்வின் அமைதி மற்றும் ஆசீர்வாதம் மீது இருக்கலாம்) used to teach us to make istikhaarah in all things,’ Ibn Abi Jamrah said: ‘It is a general phrase which refers to something specific. With regard to matters that are waajib (கடமையான) or mustahabb (liked or encouraged), there is no need for istikhaarah to decide whether to do them, and with regard to matters that are haraam (தடை) or makrooh (disliked), there is no need for istikhaarah to decide whether to avoid them. The issue of istikhaarah is confined to matters that are mubaah (அனுமதி), or in mustahabb matters when there is a decision to be made as to which one should be given priority.’ I say: it refers to both great and small matters, and probably an insignificant issue could form the groundwork for a big issue.

The phrase ‘If any one of you is concerned…’ appears in the version narrated by Ibn Mas’ood as: ‘if any one of you wants to do something…’

‘Let him pray two rak’ahs of non-obligatory prayer.’ This is mentioned to make it clear that it does not mean fajr prayer, உதாரணமாக. Al-Nawawi said in al-Adhkaar: He can pray istikaarah after two rak’ahs of regular sunnah prayer done at zuhr for example, or after two rak’ahs of any naafil prayers whether they are regularly performed or not… It seems to be the case that if he made the intention to pray istikhaarah at the same time as intending to pray that particular prayer, this is fine, but not if he did not have this intention.

Ibn Abi Jamrah said: The wisdom behind putting the salaat before the du’aa’ is that istikhaarah is intended to combine the goodness of this world with the goodness of the next. A person needs to knock at the door of the King (அல்லாஹ்), and there is nothing more effective for this than prayer, because it contains glorification and praise of Allaah, and expresses one’s need for Him at all times.

The phrase ‘then let him say’ would seem to imply that the du’aa’ should be said after finishing the prayer, and the word thumma (பிறகு) probably means after reciting all the words of the salaat and before saying salaam.

The phrase ‘O Allaah, I seek Your guidance by virtue of Your knowledge’ is explaining ‘because You know best.’ Similarly, ‘by virtue of Your power’ most likely means ‘seeking Your help.’ ‘I seek ability’ (astaqdiruka) means ‘I ask You to give me the power or ability (qudrah) to do’ whatever is being asked for, or it probably means ‘I ask You to decree (tuqaddir) this for me.’ So it may mean making it easy.

‘I ask You of Your great bounty’ refers to the fact that Allaah gives out of His great generosity, but no one has the right to His blessings. This is the opinion of Ahl al-Sunnah.

‘You have power, I have none. And You know, I know not’ refers to the fact that power and knowledge belong to Allaah alone, and the slave has no share of them except what Allaah decrees for him.

‘O Allaah, if in Your knowledge this matter…’ According to one report, he should mention it by name. It is apparent from the context that he should state it, but it is probably sufficient to be thinking of the matter whilst making this du’aa’.

‘Then ordain it for me’ means ‘make it happen for me’ or it may mean ‘make it easy for me.’

‘Then turn it away from me, and turn me away from it’ means ‘so that my heart will no longer feel attached to it after it has been turned away.’

‘Make me pleased with it’ means ‘make me content with it, so that I will never regret asking for it or be sorry that it happened, because I do not know how it will turn out, even if at the time of asking I am pleased with it.’

The secret is that one’s heart should not be attached to the matter in question, because that will result in a person becoming restless. Being pleased with something means that one’s heart is content with the decree of Allaah.

(Summarized from the commentary of al-Haafiz Ibn Hijr (ரஹ் இருக்கலாம்) on the hadeeth in Saheeh al-Bukhaari, Kitaab al-Da’waat and Kitaab al-Tawheed.).

The description of Salaat al-Istikhaarah was reported by Jaabir ibn ‘Abd-Allaah al-Salami (அல்லாஹ் அவருடன் மகிழ்ச்சி இருக்கலாம்) அவர் இன்னும் கூறினார்:

"இறைத்தூதர் (peace and blessings of Allaah be upon him) used to teach his companions to make istikhaarah in all things, just as he used to teach them soorahs from the Qur’aan. அவர் கூறினார்: ‘If any one of you is concerned about a decision he has to make, then let him pray two rak’ahs of non-obligatory prayer, then say: Allaahumma inni astakheeruka bi ‘ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as’aluka min fadlika, fa innaka taqdiru wa laa aqdir, wa ta’lamu wa laa a’lam, wa anta ‘allaam al-ghuyoob. Allaahumma fa in kunta ta’lamu haadha’l-amra (then the matter should be mentioned by name) khayran li fi ‘aajil amri wa aajilihi (அல்லது: fi deeni wa ma’aashi wa ‘aaqibati amri) faqdurhu li wa yassirhu li thumma baarik li fihi. Allaahumma wa in kunta ta’lamu annahu sharrun li fi deeni wa ma’aashi wa ‘aaqibati amri (அல்லது: fi ‘aajili amri wa aajilihi) fasrifni ‘anhu [wasrafhu ‘anni] waqdur li al-khayr haythu kaana thumma radini bihi (யா அல்லாஹ், I seek Your guidance [in making a choice] by virtue of Your knowledge, and I seek ability by virtue of Your power, and I ask You of Your great bounty. You have power, I have none. And You know, I know not. You are the Knower of hidden things. யா அல்லாஹ், if in Your knowledge, this matter (then it should be mentioned by name) is good for me both in this world and in the Hereafter (அல்லது: in my religion, my livelihood and my affairs), then ordain it for me, make it easy for me, and bless it for me. And if in Your knowledge it is bad for me and for my religion, my livelihood and my affairs (அல்லது: for me both in this world and the next), then turn me away from it, [and turn it away from me], and ordain for me the good wherever it may be and make me pleased with it.”

(Reported by al-Bukhaari, 6841; similar reports are also recorded by al-Tirmidhi, al-Nisaa’i, அபு தாவூத், Ibn Maajah and Ahmad).

Ibn Hijr (ரஹ் இருக்கலாம்) கூறினார், commenting on this hadeeth:

“Istikhaarah is a word which means asking Allaah to help one make a choice, meaning choosing the best of two things where one needs to choose one of them.

Concerning the phrase ‘The Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) used to teach us to make istikhaarah in all things,’ Ibn Abi Jamrah said: ‘It is a general phrase which refers to something specific. With regard to matters that are waajib (கடமையான) or mustahabb (liked or encouraged), there is no need for istikhaarah to decide whether to do them, and with regard to matters that are haraam (தடை) or makrooh (disliked), there is no need for istikhaarah to decide whether to avoid them. The issue of istikhaarah is confined to matters that are mubaah (அனுமதி), or in mustahabb matters when there is a decision to be made as to which one should be given priority.’ I say: it refers to both great and small matters, and probably an insignificant issue could form the groundwork for a big issue.

The phrase ‘If any one of you is concerned…’ appears in the version narrated by Ibn Mas’ood as: ‘if any one of you wants to do something…’

‘Let him pray two rak’ahs of non-obligatory prayer.’ This is mentioned to make it clear that it does not mean fajr prayer, உதாரணமாக. Al-Nawawi said in al-Adhkaar: He can pray istikaarah after two rak’ahs of regular sunnah prayer done at zuhr for example, or after two rak’ahs of any naafil prayers whether they are regularly performed or not… It seems to be the case that if he made the intention to pray istikhaarah at the same time as intending to pray that particular prayer, this is fine, but not if he did not have this intention.

Ibn Abi Jamrah said: The wisdom behind putting the salaat before the du’aa’ is that istikhaarah is intended to combine the goodness of this world with the goodness of the next. A person needs to knock at the door of the King (அல்லாஹ்), and there is nothing more effective for this than prayer, because it contains glorification and praise of Allaah, and expresses one’s need for Him at all times.

The phrase ‘then let him say’ would seem to imply that the du’aa’ should be said after finishing the prayer, and the word thumma (பிறகு) probably means after reciting all the words of the salaat and before saying salaam.

The phrase ‘O Allaah, I seek Your guidance by virtue of Your knowledge’ is explaining ‘because You know best.’ Similarly, ‘by virtue of Your power’ most likely means ‘seeking Your help.’ ‘I seek ability’ (astaqdiruka) means ‘I ask You to give me the power or ability (qudrah) to do’ whatever is being asked for, or it probably means ‘I ask You to decree (tuqaddir) this for me.’ So it may mean making it easy.

‘I ask You of Your great bounty’ refers to the fact that Allaah gives out of His great generosity, but no one has the right to His blessings. This is the opinion of Ahl al-Sunnah.

‘You have power, I have none. And You know, I know not’ refers to the fact that power and knowledge belong to Allaah alone, and the slave has no share of them except what Allaah decrees for him.

‘O Allaah, if in Your knowledge this matter…’ According to one report, he should mention it by name. It is apparent from the context that he should state it, but it is probably sufficient to be thinking of the matter whilst making this du’aa’.

‘Then ordain it for me’ means ‘make it happen for me’ or it may mean ‘make it easy for me.’

‘Then turn it away from me, and turn me away from it’ means ‘so that my heart will no longer feel attached to it after it has been turned away.’

‘Make me pleased with it’ means ‘make me content with it, so that I will never regret asking for it or be sorry that it happened, because I do not know how it will turn out, even if at the time of asking I am pleased with it.’

The secret is that one’s heart should not be attached to the matter in question, because that will result in a person becoming restless. Being pleased with something means that one’s heart is content with the decree of Allaah.

(Summarized from the commentary of al-Haafiz Ibn Hijr (may Allaah have mercy on him) on the hadeeth in Saheeh al-Bukhaari, Kitaab al-Da’waat and Kitaab al-Tawheed.).

Source Islam-qa.com

40 கருத்துக்கள் to Before considering a Marriage Proposal how to pray Istikhaarah

 1. This information would be very useful to all, perhaps for one who is in the stage of this subject made even better in seeking additional knowledge! Somehow thank you very much to one who deed this information explained well. Jazakallahu Khairan, May Allah guide us always into dright path.

  • abdulrahim reganit tolentino

   JAZANA WA JAZAKUMULLAHU KULLI KHAYR WA IYYAK YA YHANGHON
   SALAM ALAYKUM WA RAHMATULLAHI TA’ALA WA BARAKATUH
   AMEEEN AND MAY ALLAHU SUBHANA WA TA’ALA ALWAYS BE WITH US IN ALL TIMES OF OURLIVES

   • Aminat Abdul Rahim

    But i thought it should be cleared to both, please this is between me and my partner and i brought the idea that we should seek Allah’s guidiance before our conclusion and now we did the prayer for 3 days and it was revealed to me but he keep saying he did not see anything but am just scared because i don’t want to make a mistake please brothers and sisters i would be very glad if you can reply me on my email with enlightment on this may almighty Allah reward you all aboundantly

    • நிர்வாகம்

     Nowhere does it say you have to see a vision. All you do is pray Istikhara and then do what is best. If Allah does not decree it for you then He will turn it away from you if Allah believes it to be good for you then He will allow it to happen inshAllah.

     I repeat nowhere does it say you must see a vision or a dream.

     • Aminat Abdul Rahim

      I thank you so much for making this point clear to me because we were both thinking different thing entirely and i really appreciate this and my almighty Allah continue to increase you in knowledge Jazakumullahu khaira

 2. rizwan haq

  why didnt i think of this dua beforehow can i improve my marriageas it seems that we both are just drifting apart day by day!! she is more concerned about her kids then me.. when she asks me something its just for getting the necessary things from the store that is about it..

  how can we make this work.. i know deep down in my heart she is everything for me but i do feel hurt at times….

 3. rhamat adio

  Salaam alaikum; may Almighty Allaah continue to give u more wisdom to convey messages that will be of great importance to Islamic women and muslims in d world,have also learnt alot from this message’jazakumlaahu khyran.may Allaah give u the power to do more of this [அமீன்]

 4. Aminah El-Marzuq

  Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masha Allah, may Allah bless you abundantly for making this clear, as most of us don’t know how to go about Istikhara and therefore make it anyhow. Jazaa naa wa jazakumullahu khair. சலாம்.

 5. for those whom want it in Arabic, அல்லாஹ் உங்களுக்கு நற்கூலி வழங்குவானாக.

  عن جابِرٍ رضيَ اللَّه عنه قال : كانَ رسولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يُعَلِّمُنَا الاسْتِخَارَةَ في الأُمُور كُلِّهَا كالسُّورَةِ منَ القُرْآنِ ، يَقُولُ إِذا هَمَّ أَحَدُكُمْ بالأمر ، فَليَركعْ رَكعتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفرِيضَةِ ثم ليقُلْ : اللَّهُم إِني أَسْتَخِيرُكَ بعِلْمِكَ ، وأستقدِرُكَ بقُدْرِتك ، وأَسْأَلُكَ مِنْ فضْلِكَ العَظِيم ، فإِنَّكَ تَقْدِرُ ولا أَقْدِرُ ، وتعْلَمُ ولا أَعْلَمُ ، وَأَنتَ علاَّمُ الغُيُوبِ . اللَّهُمَّ إِنْ كنْتَ تعْلَمُ أَنَّ هذا الأمرَ خَيْرٌ لي في دِيني وَمَعَاشي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي ، فاقْدُرْهُ لي وَيَسِّرْهُ لي، ثمَّ بَارِكْ لي فِيهِ ، وَإِن كُنْتَ تعْلمُ أَنَّ هذَا الأَمْرَ شرٌّ لي في دِيني وَمَعاشي وَعَاقبةِ أَمَرِي ، فاصْرِفهُ عَني ، وَاصْرفني عَنهُ، وَاقدُرْ لي الخَيْرَ حَيْثُ كانَ ، ثُمَّ رَضِّني بِهِ » قال : ويسمِّي حاجته . – رواه البخاري

 6. Ibrahim Yusuf

  I want to sincerely ask can this prayer be said when you are also in the state of been confused and things are going wrong for you example been falsely or wrongly accused and you been relived of your job after the wrong accusation.

  Please i need your quick response here.

  நன்றி!

   • Abdurahman Kabiru

    Alhamdu Lillah.
    I am very happy for these clearance & the way u replied to brothers & sisters.But please,make it clearer to all.Its a prayer recited when ever u need guidance from Allah.You don’t dream or see the solution overnight after reciting the Du’a.You are asking Allah to guide u on what is good & best for u in all matters of your life.Not only for those who wants to get married.Thx

 7. Salaam alaikum .. ameen to all the dua’s made above. Im just a little confusee with how this works.. if you read your esha salaah n then read the 2 nafl, do you need to go to sleep straight after reading your 2 nafl because thats what i have heard. Is it also true you shudnt talk after the dua. Plz let me kno.. im a little confused. நன்றி

ஒரு பதில் விடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டன *

×

எங்களுடைய புதிய மொபைல் பயன்பாடு அவுட் சரிபார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண கையேடு மொபைல் பயன்பாட்டு