மரியம் AS இன் பிறப்பு மற்றும் கர்ப்பம்

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

நூலாசிரியர்: Sumaiya Umm Imran

ஆதாரம்: aaila.org

மரியம் (AS) is one of the best women mentioned in the Quran. இறைவன் (SWT) has chosen her to be the mother of prophet ‘Isa (AS). A whole chapter in the Qur’an is named Maryam. She was born in chaotic times, when the Jewish people were eagerly waiting for the Messiah (saviour). She is from the family of ‘Imran which is also one of the blessed families mentioned in the Qur’an. Like her own birth story, her one was quite a special one too.

When `Imran’s wife found out that she was pregnant, she immediately prayed to Allah (SWT). She praised Him and promised that she would dedicate her child to Him. When she gave birth to a girl, she named her மரியம், which means ‘to abide, வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால் someone who incessantly worships Allah (SWT)’. அவர் (SWT) reveals her prayer in the following verse:

Remember when the wife of ‘Imran said: “என் கடவுளே, I have vowed to You whatever is in my womb, to be devoted [to Your service]. Please accept it from me. You are the All-Hearing, the All-Knowing.When she gave birth, அவள் சொன்னாள்: “என் கடவுளே! I have given birth to a girl”-and Allah knew very well what she had given birth to, male and female are not the same-and I have named her Maryam and placed her and her children in Your safekeeping from Satan, the accursed.” – (குர்ஆன் 3:35-36)

The Arabic wordmuharreren translated here asdevoted [to Your service]’, அர்த்தம் “preoccupied only with the Hereafter and having no interest in the world, in the service of Allah’s house (ஒரு காதல் ஜோடிக்கு ஒரு பசியைத் தூண்டும்), worshipping in great devotion, one whose worship is not tainted by worldly aims.

This is what ‘Imran’s wife prayed for when dedicating Maryam (AS) அல்லாஹ்விடம் (SWT), for she wished her child to be someone who served only Allah (SWT). Just right after Maryam (AS)’s birth, her mother turned toward Allah (SWT), sought His good pleasure, and asked Him to protect Maryam (AS), as well as her children, from Satan’s evil. இறைவன் (SWT) accepted her sincere prayerand made her [மரியம்] grow in health and beauty” – (குர்ஆன் 3:37). Maryam’s (AS) mother was a devout Muslimah who was keen to please Allah (SWT) through raising her daughter as a true and sincere believer. She felt very grateful as Allah (SWT) blessed her with Maryam (AS).

The Qur’an reveals that Allah (SWT) made Prophet Zakariyya (AS) responsible for looking after and educating Maryam (AS). அவர் (AS) fulfilled this trust, witnessed the many miracles in her life, and noticed that she was favoured over all other people. அவர் (AS) saw how Allah (SWT) supported her and met all of her needs. It the Qur’an Allah (SWT) என்கிறார்:

“And Zakariyya became her guardian. Every time Zakariyya visited her in the sanctuary, he found food with her. அவர் கேட்டார்: “மரியம், how did you come by this?” அவள் சொன்னாள்: “It is from Allah. Allah provides for whoever He wills without any reckoning.” – (குர்ஆன் 3:37)

மரியம் (AS), like the rest of her family, was known among her people for her devotion to Allah (SWT) as well as her religiosity, கற்பு, and sincerity. இறைவன் (SWT) says in the Qur’an:

And Maryam, the daughter of ‘Imran, who guarded her chastity-We breathed Our Spirit into her. She confirmed the Words of her Lord and His Book, and was one of the obedient”. – (குர்ஆன் 66:12)

… and she who guarded her chastity. We breathed into her some of Our Spirit and made her and her son a Sign for all the worlds”. – (குர்ஆன் 21:91)

One of the miracles she experienced, was her meeting with Jibril (AS). Once, when she left her family and society and went toward the east, she met Jibril (AS), who appeared to her in the form of a well-built man:

Mention Maryam in the Book, how she withdrew from her people to an eastern place and concealed herself from them. Then We sent Our Spirit to her, and it took on for her the form of a handsome, well-built man”. – (குர்ஆன் 19:16-17)

Not knowing who the man was, she sought refuge with Allah and told him that she held Allah in the utmost fear and respect:

“அவள் சொன்னாள்: ‘I seek refuge from you with the All-Merciful, [leave me] if you have fear [and respect] of Allah'” – (குர்ஆன் 19:18).

Her words demonstrate her complete trust in Allah (SWT), as well as the importance she placed upon chastity and devotion to Allah (SWT).

“Your Lord gives you good news of a Word from Him. His name is the Messiah, ‘Isa, son of Maryam, of high esteem in this world and the Hereafter, and one of those brought near.” – (குர்ஆன் 3:45)

Maryam replied: “How can I have a boy when no man has touched me and I am not an unchaste woman?” – (குர்ஆன் 19:20).

அவர் [கேப்ரியல்] கூறினார்: “It will be so.Allah creates whatever He wills. When He decides on something, He just says to it, “Be!” and it is.” – (குர்ஆன் 3:47)

அவன் சொன்னான்: “It will be so.” உங்கள் இறைவன் கூறுகிறான்: “That is easy for Me. It is so that We can make him a Sign for humanity and a mercy from Us. It is a matter already decreed.So she conceived him and withdrew with him to a distant place.” – (குர்ஆன் 19:21-22)

அல்லாஹ்வின் மீது ஆணையாக (SWT)’s will, மரியம் (AS) became pregnant with Prophet ‘Isa (AS) and yet remained a virgin. Her pregnancy was independent of this world’s usual cause-and-effect relationship. The circumstances of his conception were among the features of Prophet ‘Isa’s (AS) miracles.

Allah reveals So she conceived him and withdrew with him to a distant place” – (குர்ஆன் 19:22). In this distant place to which she retreated, இறைவன் (SWT) supported her with His grace and protection and met all of her material and psychological needs during her pregnancy. There are plenty of lessons to learn from her birth experience.

It is very difficult for a woman to give birth, which can be a potentially life-threatening experience, all alone, without medical equipment or a midwife’s assistance. இருப்பினும், மரியம் (AS) overcame all of these difficulties by placing her complete trust in her Lord. இறைவன் (SWT) helped her with revelations while she was struggling toward a date tree in the full throes of labour pains. இறைவன் (SWT) told her not to grieve. அவர் (SWT) had placed a stream at her feet, and told her that she should shake the date tree in order to get freshly ripe dates to eat. அவர் (SWT) also told her to drink and to delight her eyes. அதன் விளைவாக, she gave birth in the best possible circumstances. இறைவன் (SWT) reveals her situation:

“The pains of labour drove her to the trunk of a date-palm. She exclaimed: “ஓ, if only I had died before this time and was something discarded and forgotten!” A voice called out to her from under her: “Do not grieve. Your Lord has placed a small stream at your feet. Shake the trunk of the palm toward you, and fresh, ripe dates will drop down to you. Eat and drink, and delight your eyes. If you should see anyone at all, just say: ‘I have made a vow of abstinence to the All-Merciful, மற்றும் [அதனால்] today I will not speak to any human being.'” – (குர்ஆன் 19:23-26)

இறைவன் (SWT)’s grace and protection was clearly visible in this situation. உண்மையாக, His advice to her has been confirmed by modern science. As stated earlier, மரியம் (AS) withdrew from her society so that she could be in a psychologically peaceful environment and away from the hurtful behaviours of people who could not comprehend her miraculous situation. Muslims must not surrender to sadness; மாறாக, they are to have trust in Allah and feel the peace of mind that comes with knowing that Allah will always help them.

This attitude, which is required of all believers, has been confirmed by modern medicine, for doctors tell women, both during their pregnancy and while they are giving birth, to maintain a positive attitude and avoid any worries and stress. இறைவன் (SWT) advised her to ‘delight her eyes’ which means, not to surrender to sadness and to appreciate Allah (SWT)’s gift.

இறைவன் (SWT) advised Maryam (AS) to eat freshly ripened dates. இன்று, such dates are considered to be wholesome food and medicine. Scientists tell us that dates contain more than ten substances considered essential for the human body’s well-being and continuing health.

இறைவன் (SWT) told Maryam (AS) that He had placed a stream by her feet to eat, பானம், and delight her eyes. Water, like dates, eases labour pains and regulates muscle tension. Water, which is necessary for life and one’s physical well-being, plays an important role in regulating the body’s temperature, transporting nutritional elements and oxygen, and removing waste matter from the body’s cells.

மரியம் (AS)’s story is full of inspiration for us. We can learn a lot from her experience. அல்லாஹ் (SWT) make us devout Musimahs like her, ஆமீன்.

தூய திருமணம்

….எங்கே பயிற்சி சரியானது

கட்டுரை மூலம்- Aaila-The Muslim Family Magazine – Pure Matrimony மூலம் உங்களிடம் கொண்டு வரப்பட்டது- www.purematrimony.com - முஸ்லிம்களை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான உலகின் மிகப்பெரிய திருமண சேவை.

இந்த கட்டுரையை விரும்புகிறேன்? எங்கள் புதுப்பிப்புகளுக்கு இங்கே பதிவு செய்வதன் மூலம் மேலும் அறிக:https://www.muslimmarriageguide.com

அல்லது உங்கள் தீன் இன்ஷா அல்லாஹ்வின் பாதியைக் கண்டுபிடிக்க எங்களிடம் பதிவு செய்யுங்கள்:www.PureMatrimony.com

1 கருத்து to Birth and pregnancy of Maryam AS

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு