வெறும் திருமண கவுன்சில்

post மதிப்பெண்

இந்த பதவியை மதிப்பிடுக

மூலம் தூய ஜாதி -

மூல: qss.org
compiled by Abu Khaliyl
“முஃமின்களே! அல்லாஹ்வின் taqwaa வேண்டும், அவரது வலது என்று taqwaa, மற்றும் முஸ்லிம்கள் தவிர இறக்க வேண்டாம்.” (சூரத் ஆல் 'இம்ரான் 3:102)

O people! Have taqwaa of your Lord who created you from one soul, and created from that its mate, spreading from them many men and women. And have taqwaa of Allaah, from whom you seek your mutual rights and [revere] கருவில். Indeed Allaah is ever-watchful.(Soorat an-Nisaa’ 4:1)

“முஃமின்களே! Have taqwaa of Allaah and speak the truth, He will make your deeds righteous and forgive your sins. And whoever obeys Allaah and His Messenger, he has achieved the mighty victory.(Soorat al-Ahzaab 33:70-71)

Indeed the best Speech is the Book of Allaah, and the best guidance is the guidance of Muhammad (எஸ்) அவர் இன்னும் கூறினார்:
All of you are entrusted and all of you are entrusted with your people… (Al-Bukhaaree)

Advice to Men

நபி (எஸ்) கூறினார்:
The best of you are those of best conduct. (Al-Bukhaaree, Muslim and others.)

அவர் மேலும் (எஸ்) described some of the attributes of that good conduct:
The best of you are those who are best to their women. (இபின் ரொட்டி; உண்மையான)

மேலும்:
The best of you are those who are best to his family. (At-Tabaraanee; உண்மையான)

அவர் மேலும் (எஸ்) gave a clear example of a person who has good conduct:
The best of you are those who are best to his family, and I am the best of you toward my family. (At-Tahaawee, at-Tirmithee and others; உண்மையான. See al-Albaanee’s Aadaab az-Zafaaf)

அனஸ் (ஆர்) narrated that he (எஸ்) told the camel driver who pushed the camels carrying his wives: Drive slowly for you are driving mounts which carry vessels of glass. Abu Qibaalah [who narrated this from Anas] கூறினார்: “Allaah’s Messenger (எஸ்) uttered words that if someone among you had uttered them, you would have found fault with him.(முஸ்லீம்)

Allaah reminds us:
And live with them honorably… ” (Soorat an-Nisaa’ 4:19)

நபி (எஸ்) was a man who,
Used to work for his family and when he heard the adhaan he would go out.(Al-Bukhaaree from ‘Aa’ishah)

அல்லாஹ் (டி) praised his (எஸ்) பாத்திரம்:

Surely yours is the highest standard of character.(Soorat al-Qalam 68:4)

‘ஆ’ஷா (ஆர்) said that;
He would mend his clothes, milk his sheep, and do what a man does in his home.(Ahmad and others, உண்மையான. See Saheeh ul-Jaami’ செய்ய. #4812)

Jaabir (ஆர்) கூறினார்:
It never happened that Allaah’s Messenger (எஸ்) was asked for anything and he said, ‘No’.(முஸ்லீம்)

அனஸ் (ஆர்) கூறினார்:
I have never seen anyone more kind to his family than Allaah’s Messenger…” (முஸ்லீம்)

The Messenger (எஸ்) கூறினார்:
He who does not show mercy, no mercy will be shown to him. (முஸ்லீம்)

And He (எஸ்) was a man who
“…never hit anyone with his hand, not a women, nor a servant, except during jihaad in Allaah’s cause…” (Muslim from ‘Aa’ishah [ஆர்])

அல்லாஹ் (டி) கூறினார் (என்ன அர்த்தம்):
Indeed in Allaah’s Messenger there is a good example for he who has hope in Allaah and the Last Day and remembers Allaah much.(Soorat al-Ahzaab 33:21)

நபி (எஸ்) clearly admonished men:
And have taqwaa of Allaah with regard to your treatment of women. Indeed you have acquired them through a trust with Allaah, and intercourse has been made lawful to you by Allaah’s WordYou are responsible for providing them with food and clothing in a fitting manner(முஸ்லீம்)

அவர் (எஸ்) clarified this point for those whom it may not be clear, when he was asked:
O Allaah’s Messenger! what is the right of oneswife upon him?” That you feed her when you feed yourself; that you clothe her when you clothe yourself; that you should not strike her in her face; and never invoke ugliness upon her ; and not separate from them except in their homes.(Al-Bukhaaree and others)

நபி (எஸ்) warned of a women’s right being infringed upon due to excess in religious devotion:
Observe fast sometimes, and leave them at others; stand for the night prayer, and also sleep at night. Your body has a right over you, your eyes have a right over you, and your wife has a right over you. (Al-Bukhaaree)

மேலும் நபி (எஸ்);
Forbade that a man should come (unexpectedly) to his wife like a night visitor doubting her fidelity and spying into her lapses.(முஸ்லீம்)

அவர் மேலும் (எஸ்) clarified the sanctity of the marriage:
The condition most deserving to be fulfilled is that by which the private parts became lawful to you. (Al-Bukhaaree and Muslim)

Remember the command of Allaah (டி):
And have taqwaa of Allaah, from whom you seek your mutual rights.(Soorat an-Nisaa’ 4:1)

நபி (எஸ்) also commanded:
I command you to take care of the women in a good manner for they are created from a rib and the most crooked portion of the rib is its upper part; if you try to straighten it, it will break, and if you leave it, அது கோணலான இருக்கும். So I command you to take care of women in the best manner. (Al-Bukhaaree)

அல்லாஹ் (டி) கூறினார் (என்ன அர்த்தம்):
And do not forget graciousness between yourselves.(Soorat al-Baqarah 2:237)

நபி (எஸ்) advised men:
ஒரு பெண் நான்கு விஷயங்களை திருமணம்;
Her wealth;அவரது குடும்ப நிலை;her beauty;and her religion.
So marry the religious woman, or you will lose. (Al-Bukhaaree)

அவர் (எஸ்) clarified that this kind of woman is among the best wealth that a man could find. போது அவர் (எஸ்) கேட்டார்; “What kind of wealth should one seek?” அவர் (எஸ்) பதில்: Let one of you seek a thankful heart, a mindful tongue and a believing wife who can help him in the matter of the Hereafter. “(இபின் ரொட்டி; authentic and similar with at-Tirmithee)

And Allaah (டி) கூறினார் (என்ன அர்த்தம்): “…And be patient with them…” (Soorat Taha 20:125)

மேலும் நபி (எஸ்) clearly warned these men:
I have not left, after me, any affliction more harmful to men than women. (Al-Bukhaaree)

அல்லாஹ் (டி) warns:
Truly among your wives and your children there are enemies for you.(Soorat at-Taghaabun 64:14)

And Allaah (டி) decided that:
Men are maintainers of women. ” (Soorat an-Nisaa’ 4:34)

மேலும் நபி (எஸ்) warned a person who had a position over others;
Beware of the curse of the oppressed, for there is no screen between his supplication and Allaah.
(Al-Bukhaaree)

மேலும்:
The oppressed onessupplication is answered even if he is a sinner; for he is himself responsible for his sins. (At-Tayaalisee. Authentic, see Saheeh ul-Jaami’ செய்ய. 3377)

மேலும்:
Three supplications are answered, there is no doubt in it:…and the supplication of the wronged person. (அகமது, al-Bukhaaree in al-Aadaab, at-Tirmithee, and Abu Daawood, உண்மையான. See Saheeh ul-Jaami’ செய்ய. 3028)

மேலும் நபி (எஸ்) commanded the Muslims to:
Help your brother whether he is an oppressor or he is oppressed. Some People asked; “O Allaah’s Messenger! It is alright to help him if he is oppressed, but how should we help him if he is an oppressor?” நபி (எஸ்) கூறினார், By preventing him from oppressing others. (Al-Bukhaaree)

அவர் மேலும் (எஸ்) listed to help the oppressed as one of the rights a Muslim has upon every other Muslim.
(Al-Bukhaaree)

And Ibn `Umar (ஆர்) narrated that he (எஸ்) கூறினார்:
Oppression will be a darkness on the Day of Resurrection. (Al-Bukhaaree)

அவர் (எஸ்) let an abusive person know that he may carry the sins of his victim of the Day of Resurrection:
Whoever has oppressed another person concerning his reputation, or anything else, he should beg for his forgiveness before the Day of Resurrection when there will be no wealth. But if he has good deeds those good deeds will be taken from him according to the oppression which he has done, and if he has no good deeds, the sins of the oppressed person will be loaded upon him. (Al-Bukhaaree)

And Allaah (டி) கூறினார் (என்ன அர்த்தம்):
And have taqwaa of Allaah, from whom you seek your mutual rights.(Soorat an-Nisaa’ 4:1)

Advice to Women

அல்லாஹ் (டி) clarified the characteristics of a good woman:
“…So good women are the obedient, guarding in secret that which Allaah has guarded…”
(Soorat an-Nisaa’ 4:34)

When a woman came to consult the Messenger of Allaah (எஸ்) he said to her:
You there, are you married? அவர் கூறினார் “ஆம்” அவர் கூறினார், How are you toward your husband? அவர் கூறினார், “I do not fall short in anything except that which I am unable to do.” நபி (எஸ்) கூறினார், சரி, look after your position in relation to him, for it is the key to Paradise and Hell. (At-Tabaraanee, இபின் ரொட்டி, உண்மையான. See al-Albaanee’s Aadaab az-Zafaaf)

________________________________________
மூல : qss.org

ஒரு பதில் விடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டன *

×

எங்களுடைய புதிய மொபைல் பயன்பாடு அவுட் சரிபார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண கையேடு மொபைல் பயன்பாட்டு