ஒரு பெண் தன் சொந்த தங்குமிடத்திற்கு உரிமை உள்ளதா??

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

கேள்வி:

I live with my inlaws for last 7 ஆண்டுகள், I dont get along with my father inlaw, I have asked my husband to move out from them. He is very hurt on this matter, He says he cannot live without his parents, and its hard for me to live with his parents and his younger brother, am i asking too much. What does islam role says on this. Please answer me ASAP. I am desperate to move out, But I like my husband to be happy with me also.

அல்லாஹ்வுக்கே புகழனைத்தும்.

முதலில்:

நபி (அல்லாஹ்வின் அமைதியும் ஆசீர்வாதமும் அவர் மீது உண்டாவதாக) warned against the husband’s relatives who are not mahrams to the wife entering upon her. It was reported from ‘Uqbah ibn ‘Aamir that the Messenger of Allaah (அல்லாஹ்வின் அமைதியும் ஆசீர்வாதமும் அவர் மீது உண்டாவதாக) கூறினார்: “Beware of entering upon women.” A man from among the Ansaar said: "இதயத்தில் அணுவளவு ஆணவம் கொண்ட எவரும் சொர்க்கத்தில் நுழைய மாட்டார்கள்." ஒரு மனிதன் சொன்னான், what about the brother-in-law?” he said: “The brother-in-law is death.” (அல்-புகாரி அறிவித்தார், 4934; முஸ்லிம், 2172).

It is not permissible for her to be alone with any of her in-laws except those who are so young that there is no fear that they will tempt her or be tempted by her.

இரண்டாவதாக:

The husband must provide his wife with a dwelling place that will conceal her from the eyes of people and protect her from heat and cold, where she can live and settle and be independent. Whatever meets her needs is sufficient, such as a room in good condition with a kitchen and bathroom – unless the wife has stipulated larger accommodation in her marriage contract. He does not have the right to make her eat with any of her in-laws. The kind of accommodation provided must be commensurate with what the husband is able to provide and be suitable according to local custom (‘urf) and the social level of the wife.

(அ) Ibn Hazam (அல்லாஹ் அவருக்கு கருணை காட்டுவானாக) கூறினார்:

He has to provide her with accommodation according to his means, ஏனெனில் அல்லாஹ் கூறுகிறான் (பொருளின் விளக்கம்):

“அவர்களை தங்கவையுங்கள் (விவாகரத்து செய்யப்பட்ட பெண்கள்) நீங்கள் வசிக்கும் இடம், உங்கள் சக்திக்கு ஏற்ப" [அல்-தலாக் 65:6]

(al-Muhallaa, 9/253).

(பி) இப்னு குதாமா (அல்லாஹ் அவருக்கு கருணை காட்டுவானாக) கூறினார்:

She (the wife) is entitled to accommodation because Allaah says (பொருளின் விளக்கம்):

“Lodge them …” [அல்-தலாக் 65:6]

If it is obligatory to provide lodgings for a divorced wife, then it is even more appropriate that lodgings should be provided for one who is still married. அல்லாஹ் கூறுகிறான் (பொருளின் விளக்கம்):

“… and live with them honourably…” [அல்-நிசா' 4:19].
Part of that means providing them with accommodation, because she cannot do without proper accommodation to conceal her from people’s eyes and so that she may go about her business, relax and her keep her belongings in order.

(அல்-முக்னி, 9/237)

(c) Al-Kaasaani (அல்லாஹ் அவருக்கு கருணை காட்டுவானாக) கூறினார்:

If a husband wants to make her live with a co-wife or her in-laws, such as his mother or sister or daughter from another marriage or another relative, and she refuses to accept that, then he has to provide her with accommodation of her own… But if he lodges her in a room of the house that has a door of its own, this is sufficient for her and she should not ask him for alternative accommodation, because the harm caused by fear for her belongings and not being able to relax is no longer there. (Badaa’i’ al-Sanaa’i’, 4/23)

(ஈ) Ibn Qudaamah also said:

A man does not have the right to make two wives live in the same dwelling without their consent, regardless of whether the house is large or small, because this will cause them harm due to the enmity and jealousy between them. Making them live together will cause conflict and each of them will be able to hear when the husband spends time with (has marital relations with) the other or she will see that. If they both agree (to live together in one house), this is permissible because they have the right to do to ask for independent accommodation, or they may choose to forgo this right. (அல்-முக்னி, 8/137)

He did not mean that it is OK for the husband to have marital relations with one where the other can see and hear that; what he meant was that it is permissible for them to live in one house, where (கணவர்) can come to each of them on her night in a place in the house where the other cannot see her.

If he can give each wife a part of the house with a bedroom, bathroom and kitchen, this will be sufficient. இதேபோல், he could give each wife a separate house or apartment.

Al-Haskafi (அல்லாஹ் அவருக்கு கருணை காட்டுவானாக) – one of the Hanafis – said: இதேபோல், she is entitled to a place in the house that is free of his family and her family according to their means, as is the case with food and clothing. A separated part of the house with a door of its own and facilities such as a bathroom and kitchen will be sufficient for the intended purpose.

Ibn ‘Aabideen commented:

What is meant by “a bathroom and kitchen” is bathroom facilities and a place for cooking that should be within the room or in a place which is not shared by any other family members.

(al-Durr al-Mukhtaar, 3/599-600)

I say: what indicates that what is meant by “house” [bayt – literally, “house”, translated above as “room”] is a room is the comment of al-Kaasaani (அல்லாஹ் அவருக்கு கருணை காட்டுவானாக): If the house has rooms, a room should be allocated to her and given its own door. என்றனர்: she does not have the right to ask him for alternative accommodation.

(Badaa’i’ al-Sanaa’i’, 4/34)

On this basis, it is permissible for him to accommodate you in a room of the house that has its own facilities, so long as there is no fitnah (சலனம்) or being alone with any non-mahrams who have reached the age of puberty. He does not have the right to force you to work for them in the house or to eat and drink with them. If he is able to provide you with accommodation that is completely separate from his family, that will be better for you, but if his parents are elderly and need him, and they have no one else to serve them and the only way he can serve them is by living with them, then he has to do that.

இறுதியாக, we urge you to be patient and to strive to please your husband and to help him to honour and be kind to his family as much as possible until Allaah grants you a way out. அல்லாஹ் நம் முஹம்மது நபியை ஆசீர்வதிப்பாராக.
அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் அவர் விரும்புவதையும், அவருக்குப் பிரியமானதையும் செய்ய உதவுவானாக&ஏ
______________________________________________________________________________
இந்த ஃபத்வா இஸ்லாம் Q மற்றும் A இலிருந்து எடுக்கப்பட்டது மற்றும் ஷேக் முஹம்மது சாலிஹ் அல்-முனாஜ்ஜித் பதிலளித்தார்.

http://www.islam-qa.com/en/ref/7653.

15 கருத்துகள் to Does a Woman Have Rights to Her Own Accommodation?

 1. whats the point in making her live with her in laws when she doesn’t want to and especially when the religion allows her a separate home. I think the husband should either create a balance between his parents and wife otherwise he should provide her with separate accommodation. If not that, then he should be able to handle his parents and resolve any conflict between his wife and his parents. Compromise should come from both the sides.

 2. ஹன்னா

  Under Islamic sharia, you do not have to live in your in-laws because his family especial the male (his brother) are ajnabi to you-they are not mahram. You have to be covered mostly around them and there is not much privacy since you live under their roof. நேர்மையாக, you not asking too much, it is your right N stand up for it. Your husband needs to provide your accommodations. You stated “He says he cannot live without his parents” he is grown married man; his parents will be in his life but separate houses. If he wanted to live with his parents forever (he didn’t have to get married). ஒரு பெண்ணாக, I understand what you are feeling. Some cultures, it is permissible to live with the in-laws, & some men want that. எனினும், Islamically you dont have to live with them. Also since you’re not happy with it; he needs to provide & support what you want. After all you are his wife!! Best luck dear! I will keep your in my thoughts N prayers.

 3. black mamba

  ஒரு கணவன் தன் மனைவிக்கு பாலியல் இன்பம் கொடுக்கவில்லை என்றால் என்ன செய்வது, every husband’s parents are the first people to come into their lives,before the arrival of their wiveswhat I have learned is that,if you ask any scholar,they say as a man(ஆண்) is concerned Islam,the most important person in his life is his mother,but when it comes to a woman,its her husband..!Its the wife’s greatest responsibilty and duty to take care of her husband’s parents despite their behaviour!என்னை நம்பு, with Allah’s Help , if we give sincere love and care to people around us without expectations from them, surely InshaAllah they too will begin to love you back! Always in life we get back what we give! I feel if you were in real true and deep love with your husband,you would have not even bothered about his parents faults,coz you would love them too in the same way.We all are humans,none of us are created without some or the other negatives traits in us..when we ourselves are filled with so many flaws and faults,how inlogic of us is to expect others to be complete flawless,yeah? All what i wanted to request you is to look after those parents of your husband,after all they must have turned old or something,so just forgive themwe all have to remember one day we too will reach this stage when none of our children would even show their faces or look after us when we would be lying in our ill-bed during the old age! Tc and May Allah forgive me if i am wrong and give all of us a blessd life n May He answer all our prayers,Aameen!
  .

  • I agree with you sis that we should give love to all the people around us but in some cases the more we spend time with someone the worst our relationship becomes with them and no relationship should reach the point where people despise each other. In some cases Indian and Pakistani joint families when this sort of situation arises when a son’s wife and his family just don’t get along. In that case there is no need to live with them under same roof, just like a husband is not required to live with his wife’s family or take care of them. Same goes to a women. Marriage in Islam means partnership between Muslim man and woman in which they make a healthy and pious environment for their next generation and themselves. But a son or a daughter should never neglect his parents responsibilties. He should respect them take care of them in every manner. We should all think what would we want for our daughterb if she was in this situation. It’s not a crime to be a female. She is only suppose to take care and obey her husband not his whole famile.
   சலாம்

 4. அன்புள்ள சகோதரி, I believe you have the right to ask for your own accommodation, away from his parents. As a married woman too I understand your problem. My inlaws are very lovely people and will not make me do any thing or any work, or even cook when I visit them. Regardless of this, I don’t think I will be comfortable if I have to live with them full time. In my case, its not that I do not like them, but I have too much respect for them and will not let them see any flaws in me, இன்ஷா அல்லாஹ். மேலும், I believe that you deserve your privacy when it comes to your family relations. I like to cover myself up when I’m out of the house, but when I’m at home, I wear anything I like, because I live with only my husband. Your husband must realise that he cannot continue to live with his parents whiles he’s married to you. You are his partner and you play the role of his mother, தந்தை, best friend, முதலியன. This doesn’t mean he should shun his family for you. But he must realise that you and him make up a family which your children will also want to be with at all times. Its time for him to realise that and break away from the notion that he cannot live without his parents. Your happiness is at stake and its best to avoid the avoidable. இன்ஷா அல்லாஹ், Allah will guide you and your husband into making the right decision.

 5. Sriwahyuningrum salam

  Dear sist,

  after the explaination given to you from purematrimony.com, I really hope that you and your husband can make a good decision for both of you and your husband’s parents. I know that deep inside you, as a wife who really loves her husband, you want the best for him and also for your marriage. I do understand what you’re dealing with, trust me I do. I know it’s not easy to build a strong and good character family if we keep staying under others family’s shadow, even if it’s our husband’s family. sometimes it’s hard to create and feel independency in that kind of situation. I’m sorry that I cannot give you any advise on this. I just try to give you support by telling you that you’re not the only one in this matter. I hope that you can be stronger than before. coz I know sometimes as a woman, we dont really just need any solution, but we also need to be understood.

 6. Assalamualaikum sister.
  Has there been any changes in your situation yet?

  im facing the same issue, living with the in-laws in their own home, which includes a young unmarried (கிட்டத்தட்ட 30 yrs of age) brother-in-law! i have a separate bedroom with attached bathroom. but every thing else is shared. its my mother-in-laws family, her home, her rules, her choice, her kitchen, her decision. i feel like an outsider to this family even after 6 yrs of marriage. i have never invited any of my friends or relatives in this house. my parents visit me once or twice a year that too upon my mother-in-laws invitation. I have to be fully covered to be able to open the door of my bedroom. as i dont know who i will see sitting (brother-in-law or other relatives of my in-laws) in the living room which is exactly facing my room. as i live with the in-laws, they make me attend every guests coming at the house and also to go to all the invitations (99% of them are from my mother-in-laws family). my mother-in-law does not even KNOCK on the door when she enters my room. just now, while im typing this, she just came in suddenly, opening the door, stood at the side of my bed, said what she had to say & left. they also use my balcony which is attached with the room to spread washed clothes for drying up. almost every morning, after my husband leaves for his work, she comes in following the maid (who does the basic cleaning of the entire house) and scans (literally) through my bed, peeks into the dressing area, looks around the rooms, seems like she is searching for something!

  i told me husband several times to move out, as i dont feel at home here. he tells me thats a problem of my perception. he also says, i should feel at home wherever my husband is. i should respect his mom as my own mom. but i know, its easy to say than to do. moreover, i believe, respect is earned not demanded! my very own parents counsel me to be patient, and to perceive my husband’s family as my own family and to live with them happily. none of which is actually happening. i live with a fear of to being able to please my husband and to act and embrace his family the way he wants me to do. i live with the fear of disobeying him and question myself again & மீண்டும்: am i disobeying ALLAH’s command?

  as i myself am dissatisfied, my husband is dissatisfied with me and as my parents sees me unhappy in my married life, they are also dissatisfied with me. the lady of this household (my mother-in-law) barged into her son’s bedroom (where i live too) once again!

  anyways, thats how it is going for me. whoever is reading this, please pray for me, the sister who posed this question, and for all the sisters who are facing similar issues. I ask ALLAH (swt) to make it easy for us and grant us a solution and make all the married couples happy with their spouses – ஆமீன்.

 7. அவரை விட மூத்தவர்கள் மற்றும் அவரை விட இளையவர்கள் மத்தியில் இருந்து திருமணம்

  Salam to hopeful: sister u say u have u’r own bedroom n bathroom,..but seems like there’s no lock on the door…. u have every right to use it when u’r in there 🙂

 8. CanadianPrincess

  சலாம்

  I am so sorry to hear this. I was in a similar situation with my previous marriage. I had a terrible mother in law, the whole family was messed up, she used to sleep in our bedroom. My ex never stood up for us and never said a word to his mother. My marriage ended in a divorce but I am glad I did not stay. I hope things work out for you. My prayers are with you. அவர் உங்களை நன்றாக நடத்தவில்லை என்று உங்கள் தாயார் தனது இதயத்தில் வைத்திருப்பார்

 9. Asif Istiak

  This is so weird, dear sister asked a question and she got her fatwa according to shariah law from one of the most prominent Shaykh of our time. Yet there r some who r trying to influence her decision with what they think of the situation based on logic.

 10. i pray for you all the ladies going through tough times in thier laws besides i dont have this issue but i prefer staying with my mother in law because she can guide me better plus ill have some one to talk to.
  after my husband go to work i have no one to talk to plus i have 2 yrs old boy he is so hyper if my mother in law was here she would have tell him stories and all the things i cant while im taking care of house my husband and my baby
  plus ill have some time for my self too i will be with my husband all my life so it dnt bother me
  I belive living with mother in laws and father in law can be helpful in building a healthy relation ship between husband n wife also if they two fight they can always correct you
  It was my side of story every one is diff hope you all stay happyily married 🙂

 11. Sherdil

  வணக்கம்
  I’m living with my parents and I’m married with two small kids. It’s six years now I have only one brother he lives abroad with his wife my wife keeps on saying that she want to live separately but I find it difficult as what will people and relative says. My wife has issues with my mother as every girl has with mother in law, nothing new everything seems alright but there are small things which bothers my wife I cannot leave my parent but I love my wife too what is the best solution as per Islam. Pls share

  • You seem like a very good son which is great mashallah. In Islam you are supposed to take care of your parents in every way possible but Islam never says that you should neglect or make her your second priority.in these cases Men should take the role of a mediator, firefighter and manager. You should try to solve the issues which bother her. And I think if she feels like it is impossible for her to stay under one roof with your parents then you need to get her a separate accommodation. Just think about it she left her whole family to live with you. Would you be able to do that? I can tell you from my own experience that I have seen women who were tortured all their lives by their in-laws and careless husbands and in the end when they got old. The wife had nothing but regrets about how she could have lived her life and no matter how many times she said that she forgave her husband there were always somethings that she never let go. And as far as people and relatives are concerned, don’t care about them, they will talk regardless if there is something to talk about or not.

 12. ASAK WRB. எனக்கு ஒரு கேள்வி, pls if you can answer.

  If a husband marries for the second time, based on this the first wife breaks all the relationship with the husband and just stays under one roof. Is it permissible to stay that way.

  Thanks and regards

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு