எந்த கணக்கீடும் இல்லாமல் ஜன்னாவை உள்ளிடவும்!

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

நூலாசிரியர்: தூய திருமணம்

ஆதாரம்: தூய திருமணம்

Hardship afflicts everyone at some point in their lives, and is a test from Allah SWT as a means to purify us, elevate us and to see which of us is most deserving of Allah’s Mercy:

“Do people think that they will be left alone because they say: ‘We believe,’ and will not be tested?

And We indeed tested those who were before them. And Allaah will certainly make (அது) known (the truth of) உண்மையாக இருப்பவர்கள், and will certainly make (அது) known (the falsehood of) those who are liars, (although Allaah knows all that before putting them to test)”

[Surah Ankaboot 29:2-3]

Allah SWT says in many places in the Quran that patience is one of the virtues of the people of Jannah, and we are commanded to remain patient when afflicted with misfortune and to seek help through prayer:

“And seek help in patience and As-Salaah (வேண்டுதல்) and truly, it is extremely heavy and hard except for Al-Khaashi‘oon [அதாவது. the true believers in Allaah — those who obey Allaah with full submission, fear much from His punishment, and believe in His Promise (சொர்க்கம்) and in His Warnings (நரகம்)]”

[சூரா பகரா 2:54]

In this verse, Allah SWT acknowledges that remaining patient is a difficult thing to do, but also explains that this is the hallmark of the believer. மற்றொரு வசனத்தில், Allah SWT specifically says He is with the patient:

“Surely, Allaah is with those who are As‑Saabiroon (the patient)”

[Surah Anfaal 6:46]

Patience has a special virtue in Islam:

'உண்மையில், the patient will be given their reward WITHOUT account.’

[Surah Az-Zumar 39:10]

The Scholars of tafseer have explained this verse to mean that you will be given your reward in the akhirah (Jannah) without having to go through the scale that other people will.

மகிமை அல்லாஹ்வுக்கே! What a beautiful reward for the ones who are patient! Such a huge reward is not for the faint of heart, and one must understand that patience means having full acceptance of Allah’s decree, making a lot of dua and not despairing of His Mercy or complaining about your situation.

Patience was summed up best by the Prophet SAW who said:

“Amazing is the affair of the believer, verily all of his affair is good and this is not for no one except the believer. If something of good/happiness befalls him he is grateful and that is good for him. If something of harm befalls him he is patient and that is good for him”

[முஸ்லிம்]

 

தூய திருமணம் – மேலும் நரகவாசிகளின் சாறு அவர்களுக்குக் குடிக்கக் கொடுக்கப்படும்

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு