திருமணம் என்பது ஒரு பள்ளிக்கூடம்

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

நூலாசிரியர்: SIRAJ ISLAM MUFTI

ஆதாரம்: திருமணம் என்பது ஒரு பள்ளிக்கூடம்

Importance of Islamic Family

Let’s discuss the subject of Islamic family and its importance for Muslims.

I will quote Ismail Faruqi, a great Islamic intellectual who was a professor of religion at the Temple University and a founder of International Institute of Islamic Thought in Herndon, Virginia. He observed, “The Islamic family, if it is rightly Islamic, is the very ideal to which Western people aspire. The reality of Western people today stands diametrically opposite; it seems they stand at the bottom of human, social, and ethical development, because of what we see happening around us in their midst. The Islamic family with its ideals, with its norms and standards, stands at the opposite height. எனவே, there could be no better way of convincing Western man, the non-Muslim man or woman, of the value of Islam, of the greatness of Islam, than to invite them to visit a Muslim family.

எனினும், he warned Muslims, “But then, the Muslim family must be a good one. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், it must be truly Islamic and it must live up to the standards expected of an Islamic family.

Let us compare and contrast some of the reasons for the well being of an Islamic family versus a Western family.

Respecting Chastity

1. Even before an Islamic family is started, it carries divine blessings on the premise that there is no sex before marriage. Thus it saves Muslims from the evils of sexual promiscuity that is rampant in the West. It is the cause, among others, of the spread of venereal diseases.

In the Western societies, virginity is looked upon as an oddity. The youngsters mix freely with one another and have sex as they desire with more than one partner. And this habit continues after they get married. எனவே, there is great infidelity in marriage. And even a father may consider that children born are not legitimately hisleading to his emotional ruin. In females, this is the cause of widespread teen-age pregnancy and of unmarried mothers.

Roles of Spouses

2. Islam confers different roles of man and woman. அந்த மாதிரி, women do not compete with men but complement each other. This is clear from the following Quranic verse: “Husbands are the protectors and maintainers of their wives because God has given the one more strength than the other and because they support them from their means.” (Al Nisa 4:34).

Islam assigns the family leadership role to men because God has endowed them with somewhat greater physical and emotional strength and endurance. As such men are responsible for supporting all female relatives in addition to their own household.

மறுபுறம், God made women biologically and psychologically very much suited to concentrate on the home and family and all that is required to operate and develop this institution and its associated areas.

This is a tremendous responsibility. And no one else can either take it away from her or adequately attend to it.

Let me quote from Khurshid Ahmad, another great Islamic intellectual: “The function of child-bearing remains incomplete without its more crucial part of child-rearing and upbringing -their education, orientation, character-building and general initiation into religion and culture. It is because of this aspect that family care becomes a full-time job. No other institution or even a number of institutions can take care of this function.

எனினும், differences in roles or functions between men and women do not mean differences in their humanity. Or that one is superior to the other.
The Qur’an tells us at several places on the equality of men and women before God and in His judgment in the Hereafter. உதாரணத்திற்கு: “If any do deeds of righteousnessbe they male or femaleand have faith, they will enter heaven. And not the least injustice will be done to them.” (Al Nisa 4:124)

Marriage and Courtship

3. An Islamic family begins with an affinity between the two families and prospective spouses. The courtship between husband and wife starts after marriage and grows and becomes stronger with the passage of time. And marriage is the beginning not the consummation of this process of courtship and love.

In the Western system, love and courtship start before marriage. Marriage is the culmination of this relationship, and there is no excitement left to look forward to in marriage except the burden of responsibility.

Bridging Two Families

4. Arranged marriage in Islam means a marriage not of two individuals, but of two families. As such the two families with all their human, economic, and wisdom resources are at the service of a newly married couple. And all these resources are available for the two spouses if there is any issue.

In stark contrast, young men and women in the West meet on their own and decide to get married. As such after marriage, they are left on their own, and there no one to help or guide them to solve their marital problems.

A Civil Contract

5. Marriage in Islam means a civil contract between two individuals with the backing of two families. It requires the consent of the two entering marriage, is signed and agreed upon, and witnessed by guardians and elders of the spouses and becomes a legal and binding document. It serves like a constitution for the home state with all of its functionaries with responsibilities in the home.

The Western marriage has no constitution. It calls marriage a sacrament but is without any defined framework and when there is trouble between couples, it resorts to custom, common law, and whatever the judge may arbitrarily decide.

Legal Status of Women

6. இஸ்லாத்தில், ஒரு பெண், married or single, is seen as a person in her own right, and not merely an adjunct to another person. அந்த மாதிரி, she has full right of ownership and disposal of her own property and earnings, even after marriage. When she is married, she retains her family name, instead of adopting her husbands.

Despite its other achievements, the West has still to learn a great deal from Islam on the question of the legal status of women, regardless of a marriage relationship.

Sacrifice and Compromise

7. As stated above, marriage in Islam is a commitment of the spouses and their families to each other, and therefore it increases the sense of responsibility among them and induces a spirit of sacrifice for each other. It defeats and overcomes any individual selfish tendency for their common good. அதன் விளைவாக, Muslim families are stable as indicated by low divorce rate in Muslim countries.

There is no stability in marriage in Western societies, as discussed above. அனைத்து பிறகு, marriage requires adjustment to the new situation by the two spouses, and the two have to compromise to find a common ground as a solution to the problems encountered.

Since people in Western societies are highly individualistic, the essential ingredient of sacrifice for each other is missing in the West. எனவே, marriages have a very tenuous relationship and people stay married as long it is convenient for them. Each of the couples insists on fulfilling his/her personal idiosyncrasies, and none is willing to give in.

And when problems develop along with declining morals, they seek comfort elsewhere which results in infidelity, which is so very common. Finding solutions to marriage problems takes time, and instead of waiting, most marriages in the West end up in divorce courts.

Extended Family As Blessings

8. A most important characteristic advocated by Islam is an extended family system. டாக்டர். Faruqi calls the extended family of Islam asthe noblest, the greatest, the most valuable social institution the world has ever seen.And that, “By going nuclear, that is to say by going individualistic, Western society has lost all these values and they are suffering terribly.

An extended Muslim family is endowed with all its human wisdom and all the resources that it could contribute.

Because we live with our parents and our elders who have brought us up, played with us at our young age, told us stories, were patient with us, educated us, guided us, advised usso we love them because we are in constant communion with them.

எனினும், in the West there is alienation, and as soon as a youth grows up, he strikes out on his own. And when parents are old there is no respect for them and they end up pining for their children in old or nursing homes.

There could be no more cruel death than dying slowly in these homes for old age, away from their progeny, deprived of the love of their own children. Respect for elders has to be cultivated and it cannot be cultivated by separation from them. This is the greatest benefit of an extended family.

There are numerous other advantages of an extended family. Such as if there is a real need by the community, a Muslim woman can have a career without jeopardizing the upbringing of children, because there are others to take care of them.

மேலும், an extended family meets the needs of its individuals at different times. The need for love, for play, for consulting and counseling, for letting out the pent-up emotions, and so on and so forth.

And most importantly, there is no generation gap in an extended family. Thus social norms and values are passed on from one generation to the next, and there is a continuity between generations without a generation gap. This important quality is gravely missing in Western societies.

The last point that the current research has shown is that as a result of the support system provided by an extended family, its individuals do not suffer from many of health complications and illnessessuch as depression, psychological and mental disorders, and even diseases such as cancers.

Notes:
1. Ismael Faruqi, Role of Family in the Spread of Islam.
2. Khurshid Ahmad, Family Life in Islam, The Islamic Foundation, Third Edition, Leicester, U.K., 1980

Siraj Islam Mufti, Ph.D. is a journalist and author. This article was given as Friday sermon and is part of his upcoming book on Family and Islamic Civilization due in November 2015. His two other books are Muslims At The Crossroads, 2012 and Basic Islamic Dynamics, 2015.

மணிக்கு தூய திருமணம், நாங்கள் உதவுகிறோம் 50 மக்கள் ஒரு வாரம் திருமணம் செய்து கொள்கிறார்கள்!

மணிக்கு தூய திருமணம், நாங்கள் உதவுகிறோம் 80 மக்கள் ஒரு வாரம் திருமணம் செய்து கொள்கிறார்கள்! உங்கள் நேர்மையான துணையைக் கண்டறியவும் நாங்கள் உங்களுக்கு உதவ முடியும்! இப்போது பதிவு செய்யவும்

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு