"He Never Saw Me Except That He Smiled…’

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

ஆதாரம் : saudilife.net
By AFIFA JABEEN

IMAGINE that you had to describe someone you interact with every day as ‘he never saw me except that he smiled’. Anyone. Rare that you can say this, isn’t it? There’s no wonder, எனினும், that the above is true for the perfect example of humanity, the charismatic torch-bearer of Islam – our beloved Prophet Muhammad, Rasoolullah (சமாதானம் உன்னோடு இருப்பதாக), as has been reported by his companion Jarir Bin Abdullah Al-Bajali in a hadith, in which he reports: “The Messenger of Allah (சமாதானம் உன்னோடு இருப்பதாக) never saw me except that he smiled at me.”

And this is despite the many hardships he (சமாதானம் உன்னோடு இருப்பதாக) faced. சுப்ஹானல்லாஹ்.

உண்மையில், such are the noble characteristics of the Prophet (சமாதானம் உன்னோடு இருப்பதாக), யார் சொன்னார்கள்: Allah has sent me as a messenger so that I may demonstrate perfection of character, refinement of manners and loftiness of deportment.” (Imam Malik and Imam Ahmad)

As Muslims we make every effort to emulate and honor the Prophet (சமாதானம் உன்னோடு இருப்பதாக). We wish to exemplify his noble character and model his sincere way of life. And we strive to love him and love that which he loved.

So when last week a popular visiting Daee (Islamic preacher) held a talk entitled ‘The Prophet’s Smile’ at the International Medical Center, the local band ofIslamic dars-hoppingsisters came out in large numbers to be part of a beautiful gathering of like-minded attendees constantly sending peace and blessings upon the Prophet (சமாதானம் உன்னோடு இருப்பதாக).

As the title of the seminar indicated, under spotlight was the Shamaa’il (characteristics) of the Prophet (சமாதானம் உன்னோடு இருப்பதாக), which include his names and what they mean; his style of speech and humour; his humility and justice; his truthful and loving character; his manner of walking and traveling; and even his preference in arts and hobbies, and his affairs of the heart.

Because of constraints in time, the 90-minute talk focused in detail on just two of the aspects, அதாவது, the Rasoolullah’s style of humor and taste in food.

The talk, which was originally a compressed version of a weekend seminar at Al-Maghrib Institute (United States), constituted of rarely-heard stories, emotions, and lessons, on the Prophet’s characteristics. It left us awe-inspired and feeling blessed to know more closely the most perfect man (Insaan Ul-Kaamil) to have walked the earth.

The session was different from any Seerah class in that it focused on only the Prophet (சமாதானம் உன்னோடு இருப்பதாக),“…the Prophet’s head (சமாதானம் உன்னோடு இருப்பதாக) lay weak in Aisha’s (Radhi Allahu Anha) arms, when he shared with his most beloved wife his last moments as she softened his siwaak and helped brush his teeth. In her arms, he took his last breath…” as opposed to Seerah, which also covers his Companions, incidents and events from the life and time of the Prophet (சமாதானம் உன்னோடு இருப்பதாக).

In an age when the enemies of Islam make every effort to degenerate the noble personality of the Prophet (சமாதானம் உன்னோடு இருப்பதாக) so that people do not get attracted to him or his message of Islam, the seminar could not have been more relevant as it singlehandedly aimed at establishing and increasing our love for him, embodying his noble characteristics in everyday living and developing an aspiration among us to be among the Sahaba who will dwell with him in Paradise, இறைவன் நாடினால்.

A student of popular Islamic preachers, போன்றவை, Nouman Ali Khan, ஷ. Waleed Basyouni and Sh. Yaser Birjas, the effervescent speaker Haya Sheriff from Dallas and who studied from the Bayyinah Institute and Al-Maghrib Institute, knew just what it takes to get into the hearts and minds of the audience –comprising of sisters as young as 12 and as elder as 60 and above.

As sister Haya explained at the start of her talk, to love the Prophet (சமாதானம் உன்னோடு இருப்பதாக) is to know him. “How can one make the Prophet (சமாதானம் உன்னோடு இருப்பதாக) dearer than his own children if he does not know the Prophet (பார்த்தேன்), how he behaved and interacted with his family, நண்பர்கள், and adversaries?” she asked, referring to the hadith in which the Prophet (சமாதானம் உன்னோடு இருப்பதாக) கூறினார்: None of you becomes a believer until I am dearer to him than his children, his parents and all mankind.” (புகாரி மற்றும் முஸ்லிம்)

“To love the Prophet (சமாதானம் உன்னோடு இருப்பதாக) is to also love his noble character, his way of living, and to love that which he loved,” அவள் சொன்னாள்.

By the end of the seminar, there wasn’t one of us who wasn’t weeping. So profound was the impact of what was being said and demonstrated. Concluding the lesson, sister Haya deliberated on the final moments of the Rasoolullah (சமாதானம் உன்னோடு இருப்பதாக) – the saddest event to befall this ummah – the Prophet’s death. She went on to demonstrate how the Prophet (peace be upn him) stood near the window inclining on the wall as he watched the Sahabah observing the Salat without him due to his illness, and how the Prophet’s head lay weak in Aisha’s (Radhi Allahu Anha) arms, when he shared with his most beloved wife his last moments as she softened his siwaak and helped brush his teeth. In her arms, he took his last breath.

Some people have an erroneous notion that the Prophet (சமாதானம் உன்னோடு இருப்பதாக) is just the Muslims’ Prophet. எனினும், the Holy Qur’an says:

“And We have sent you (ஓ முஹம்மது (சமாதானம் உன்னோடு இருப்பதாக)) not but as a mercy for all the worlds.” (Al-Anbiyâ 21:107)

Perhaps when the world gets to know him (சமாதானம் உன்னோடு இருப்பதாக) and his message better, people far and wide can’t help but love him and surrender to the message of truth that he brought – இஸ்லாம்.

உண்மையில், this very message has now been reaffirmed in my mind, settling deep in the heart. மேலும், because I believe the value of true friends who bring one closer to the Almighty cannot be stressed enough I ask Allah SWT to grant loads of reward to my friends who informed me about the lecture and convinced me to attend. Alhumdulillah.
_______________________________________
ஆதாரம் : saudilife.net

2 கருத்துகள் to "He Never Saw Me Except That He Smiled…’

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு