தனக்குத் தொடர்புள்ள பெண்ணைத் திருமணம் செய்ய விரும்புகிறான்

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

கேள்வி

தனக்குத் தொடர்புள்ள பெண்ணைத் திருமணம் செய்ய விரும்புகிறான். நான் ஆழ்ந்த சிக்கலில் இருப்பதால் நீங்கள் எனக்கு உதவுவீர்கள் என்று நம்புகிறேன். I knew some girl who works far from where her family lives. For two years we had a loving relationship, we were meeting and committing Zina (விபச்சாரம்), we agreed to marry because I can not forget her, and she can not forget me either. Since she knew me she became religious and changed a lot. Allah knows how much I love her. Do you advise me to marry her? I am suffering.

பதில்

அல்லாஹ்வுக்கே புகழனைத்தும்.

முதலில்:

Before answering your question, we must remind you that it is obligatory to repent and regret what you have done with this woman, because you have fallen into several major sins, the most serious of which is zina (விபச்சாரம்) which is clearly forbidden in the Qur’aan and Sunnah, and the scholars are unanimously agreed that it is haraam, and wise people are unanimously agreed that it is abhorrent and evil.

அல்லாஹ் கூறுகிறான் (பொருளின் விளக்கம்):

“And come not near to unlawful sex. உண்மையாக, it is a Faahishah (அதாவது. anything that transgresses its limits: a great sin), and an evil way that leads one to hell unless Allaah forgives him)”

[al-Isra’ 17:32]

மற்றும் நபி (அல்லாஹ்வின் அமைதியும் ஆசீர்வாதமும் அவர் மீது உண்டாவதாக) கூறினார்: “No adulterer is a believer at the time when he is committing adultery.” Narrated by al-Bukhaari (2475) மற்றும் முஸ்லிம் (57).

There is a severe punishment for zina in al-Barzakh, before the punishment in the Hereafter. In the famous hadeeth of Samurah ibn Jundub (அல்லாஹ் அவரை திருப்திப்படுத்துவானாக) about the dream, அது கூறுகிறது:

“… then we [அதாவது, நபி (அல்லாஹ்வின் அமைதியும் ஆசீர்வாதமும் அவர் மீது உண்டாவதாக) and Jibreel and Mikaa’eel] proceeded and came to something like a tannoor (a kind of oven), in which there were clamouring voices.” He [நபி (அல்லாஹ்வின் அமைதியும் ஆசீர்வாதமும் அவர் மீது உண்டாவதாக)] கூறினார்: “We looked into it and there we saw naked men and women. Flames were coming to them from the bottom of it, and when the flames reached them, they made uproar. I said to them [அதாவது, the two angels who were accompanying him], ‘Who are these?’ … They said, ‘We will tell you. As for the naked men and women in the structure that resembled a tannoor oven, they are the adulterers and adulteresses.’”

அல்-புகாரி அறிவித்தார் (6640).

Allaah has ordained the hadd punishment for zina. He says concerning the hadd punishment for an unmarried person (பொருளின் விளக்கம்):

“The fornicatress and the fornicator, flog each of them with a hundred stripes. Let not pity withhold you in their case, in a punishment prescribed by Allaah, if you believe in Allaah and the Last Day. And let a party of the believers witness their punishment”

[அல்-நூர் 24:2]

As for the person who has previously been married, the hadd punishment is execution, In the hadeeth narrated by Imam Muslim in his Saheeh (3199) it is narrated that the Prophet (அல்லாஹ்வின் அமைதியும் ஆசீர்வாதமும் அவர் மீது உண்டாவதாக) கூறினார்: “For a previously-married person with a previously-married person, [the punishment is] one hundred lashes and stoning.”

What we have said to you applies to the woman too, and she should realize that her sin is even worse, but because, as you say, she has become righteous, we hope that her repentance is sincere and that Allaah will forgive her by His grace and kindness.

இரண்டாவதாக:

You should note that if you have not both repented from the sin of zina, then it is not permissible for you to marry her, because Allaah has forbidden the zaani and zaaniyah to marry unless they both repent. அல்லாஹ் கூறுகிறான் (பொருளின் விளக்கம்):

“The adulterer — fornicator marries not but an adulteress — fornicatress or a Mushrikah; and the adulteress –fornicatress, none marries her except an adulterer — fornicater or a Mushrik [and that means that the man who agrees to marry (have a sexual relation with) a Mushrikah (female polytheist, pagan or idolatress) or a prostitute, then surely, he is either an adulterer — fornicator, or a Mushrik (polytheist, pagan or idolater). And the woman who agrees to marry (have a sexual relation with) a Mushrik (polytheist, pagan or idolater) or an adulterer — fornicator, then she is either a prostitute or a Mushrikah (female polytheist, pagan, or idolatress)]. Such a thing is forbidden to the believers (இந்த குர்ஆனை நம்புவதும் இல்லை, அதன் போதனைகளின்படி செயல்படுவதும் இல்லை)”

[அல்-நூர் 24:3]

Shaykh ‘Abd al-Rahmaan al-Sa’di (அல்லாஹ் அவருக்கு கருணை காட்டுவானாக) கூறினார்:

This clearly points to the abhorrent nature of zina, and that is tarnishes the honour of the one who does it in a way that other sins do not. Allaah tells us that no woman would marry a zaani but a woman who is also a zaaniyah, who is like him, or a mushrik woman who associates others with Allaah and does not believe in the Resurrection or in reward and punishment (in the Hereafter), and who does not adhere to the commands of Allaah. And similarly, no one would marry a zaaniyah except a zaani or a mushrik. “Such a thing is forbidden to the believers” means, it is haraam for them to marry zaanis or zaaniyahs.

What the verse means is that if a person wants to marry the man or woman who commits zina and has not repented from that, despite the fact that Allaah has prohibited that, then he is either not adhering to the ruling of Allaah and His Messenger, in which case he cannot be anything but a mushrik, or he is adhering to the ruling of Allaah and His Messenger but he agrees to this marriage despite knowing that this person has committed zina, in which case this marriage is also zina, and he is an immoral zaani. If he truly believed in Allaah, he would not do that. This clearly indicates that it is haraam to marry a zaaniyah unless she repents, or to marry a zaani unless he repents, because marriage is the strongest type of companionship, and Allaah says (பொருளின் விளக்கம்): “Assemble those who did wrong, together with their companions” [al-Saaffaat 37:22]. Allaah has forbidden that because of what it involves of great evil, and lack of protective jealousy, and attribution of children who are not his to the husband, and the zaani failing to keep her chaste because he is distracted elsewhere, any one of which is sufficient reason for the prohibition. முடிவு மேற்கோள்.

Tafseer al-Sa’di (ப. 561).

The scholars of the Standing Committee were asked:

A man committed zina with a virgin and wants to marry her. Is it permissible for him to do that?

என்று பதிலளித்தார்கள்:

If the matter is as described, each of them must repent to Allaah and give up this sin, and regret what has happened of immoral actions, and resolve not to do it again, and do a lot of good deeds, in the hope that Allaah will accept their repentance and turn their bad deeds into good. அல்லாஹ் கூறுகிறான் (பொருளின் விளக்கம்):

“மற்றும் வேறு எந்த இலாஹ்வையும் அழைக்காதவர்கள் (இறைவன்) அல்லாஹ்வுடன், அல்லது அல்லாஹ் தடை செய்தவரை கொல்லவும் கூடாது, நியாயமான காரணத்தைத் தவிர, அல்லது சட்டவிரோத உடலுறவில் ஈடுபட வேண்டாம் ___ மற்றும் இதை யார் செய்தாலும் தண்டனை கிடைக்கும்.

69. மறுமை நாளில் அவருக்கு வேதனை இரட்டிப்பாக்கப்படும், அவமானப்பட்டு அதில் தங்கியிருப்பார்;

70. தவம் செய்து நம்பிக்கை கொண்டவர்களைத் தவிர (இஸ்லாமிய ஏகத்துவத்தில்), மேலும் நீதியான செயல்களைச் செய்யுங்கள்; அவர்களுக்கு, Allaah will change their sins into good deeds, and Allaah is Oft‑Forgiving, மிக்க கருணையாளர்

71. மேலும் எவர் மனந்திரும்பி நல்ல செயல்களைச் செய்கிறாரோ; பின்னர் உண்மையாக, he repents towards Allaah with true repentance”

[அல்-ஃபுர்கான் 25:68-70]

If he wants to marry her, then he must wait for one menstrual cycle to establish whether her womb is empty before doing the marriage contract with her. If it turns out that she is pregnant, then it is not permissible for him to do the marriage contract with her until after she gives birth, in accordance with the hadeeth in which the Prophet (அல்லாஹ்வின் அமைதியும் ஆசீர்வாதமும் அவர் மீது உண்டாவதாக) forbade a man to water the crop of another with his own water. முடிவு மேற்கோள்.

Fataawa Islamiyyah (3/247).

So repent to Allaah and set your affairs straight, and do a lot of good deeds, and after that it will be permissible for you to get married. We ask Allaah to accept your repentance and to forgive you, by His grace and mercy.

ஆதாரம்: அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் அவர் விரும்புவதையும், அவருக்குப் பிரியமானதையும் செய்ய உதவுவானாக&ஏ

அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் அவர் விரும்புவதையும், அவருக்குப் பிரியமானதையும் செய்ய உதவுவானாக: அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் அவர் விரும்புவதையும், அவருக்குப் பிரியமானதையும் செய்ய உதவுவானாக

18 கருத்துகள் to He wants to marry a girl with whom he had a relationship

  • Nadia

   Execution, as it states above.
   As for the person who has previously been married, the hadd punishment is execution, In the hadeeth narrated by Imam Muslim in his Saheeh (3199) it is narrated that the Prophet (அல்லாஹ்வின் அமைதியும் ஆசீர்வாதமும் அவர் மீது உண்டாவதாக) கூறினார்: “For a previously-married person with a previously-married person, [the punishment is] one hundred lashes and stoning.”

  • மேசூன்

   Obviously there is no Sharia complient country, but if you confess your sins, or have four male witnesses witness the event. Then it is stoning to death.
   This will not happen in this day and age. So the best thing to do is repent to Allah, make lots of tawba, and KEEP well away from the fitna of any woman. And do every good deed and action to your wife.

   When we commit a Major sin Fahsha we have to repent and also repalce the bad deed with a good deed. Increase acts of charity, increase acts of rightousness, stand up for mid night prayers. etc etc make it a habit. not a one off. You need to maintane these good actions.

 1. அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் அவர் விரும்புவதையும், அவருக்குப் பிரியமானதையும் செய்ய உதவுவானாக

  this is bad i mean very bad.its against islam religion and the teachings of the holy prophet.u see part of me dont blame u.its really tempting.this attraction one get with different person apart from ur partner.but my opinion is to tell ur wife cus she is the only one who can forgive u.and pray over it am sure if she forgive u allah will also forgive u.may allah help us both.

 2. அன்புள்ள சகோதரரே,

  First off it is absolutely haraam to commit adultery/zina in Islam. And I have been in a similar situation and used to commit zina (astagfirllah). But Al7amdulillah I quit now and my advice to you is immediately stop what you are doing. I know it is hard but it is better to bite your teeth and suffer now in this life than compared to the punishment in the Hereafter.

  If you truly love each other stop what you are doing and repent to the Almighty Creator for Allah’s mercy overweights His anger. Make a promise to yourself not to touch her for atleast a long period of time and try your best to pray all five prayers. Do good deeds/Sadaqah even a smile, greeting your brother who you know or dont know is a good deed. Be obedient to your parents, read Quran and always think of Allah. Follow the Sunnah to your best ability and try very hard. All of this advice cannot be done within a day but with daily practice and stability Inshallah your sins will be forgiven and you can improve yourself.

  Always remember Shaitan is your open enemy and he will do whatever it takes to take you away from the right path. Men were created weak so if you feel yourself losing it just stop, take a minute, and with deep breaths remember all the good things you were blessed with and say Alhamdulillah 100 முறை. It works for me and I avoid sins this way. The best method I use to avoid sins is by being obedient and praying all the five prayers. Thats it there is no special formula. Just try praying all the five prayers from Fajr to Ishaa and you will feel the difference.

  Be strong brother and dont give up. If both of you truly repent and stop doing Zina and serious about getting married then Inshallah so be it. I wish you good luck.

 3. சவுதியா

  மாஷா அல்லாஹ்…the brother Omer gave such beautiful advise. Living in the West, muslim men are faced with this temptation of having to dwell and work with beautiful women not necesserally muslim and are caught up in this situation. They feel that by that by fulfilling Nikkah they have righted thier error of committing zina. It is extremely stressfull on wives when they discover their husbands have fallen into this situation and it takes a toll on the marriage and the children. May Allah help us all from committing zina. Wives many times over if they love their husbands have to learn to live with the situation and pray that Allah helps them to forgive their husbands so that they can move on for the sake of the family. May Aallah make it easy for the many women who have found themselves in this situation. ஆமீன்.

 4. இந்த நேரத்தில் எனக்கு ஒரு நல்ல ஆலோசனை தேவை

  Asalam o alykum

  I know a couple who did zina and after years they got married and blessed with two kids
  But after 9 years now her husband having affir with another girl thier married life totaly finished thier kids also suffering .the guy told his wife after 9 years that I dont love u I marry u just becuz I did sex with u now I want to Marry that girl ..his wife love him a lot he beat her even then she wants to live with him. she perform salha she fast .

 5. Abdulmajeed

  the correct tafsir of the verse about adulterer and adulteress is- nikaah in the verse means intimacy, as it can also mean marriage in arabic. i pray that Allah protects us from this sin-Zina.

 6. assalam o alaikum warahmatuLLAH.. i appreciate the administration’s detailed answer to the questioning entity. i’ve just started reading the answer.. the very first point that clicked to my mind after reading hadith’s refrence *********(There is a severe punishment for zina in al-Barzakh, before the punishment in the Hereafter. In the famous hadeeth of Samurah ibn Jundub (அல்லாஹ் அவரை திருப்திப்படுத்துவானாக) about the dream, அது கூறுகிறது:

  “… then we [அதாவது, நபி (அல்லாஹ்வின் அமைதியும் ஆசீர்வாதமும் அவர் மீது உண்டாவதாக) and Jibreel and Mikaa’eel] proceeded and came to something like a tannoor (a kind of oven), in which there were clamouring voices.” He [நபி (அல்லாஹ்வின் அமைதியும் ஆசீர்வாதமும் அவர் மீது உண்டாவதாக)] கூறினார்: “We looked into it and there we saw naked men and women. Flames were coming to them from the bottom of it, and when the flames reached them, they made uproar. I said to them [அதாவது, the two angels who were accompanying him], ‘Who are these?’ … They said, ‘We will tell you. As for the naked men and women in the structure that resembled a tannoor oven, they are the adulterers and adulteresses.’”

  அல்-புகாரி அறிவித்தார் (6640).)********************************

  all the observations that Propeht Peace Be Upon Him observed onSHAB E MAIRAJ” .. was not observed in state of dream, but in actual.. for if it was dream, ALLAH SWT had explained it in the Qur’an Pak. while in Quran it’s mentioned that He (PBUH) observed it awakened state, and not in dream.

 7. நீங்கள் பட்டம் பெறும் வரை காத்திருக்க வேண்டாம் என்றும் இதற்கு முன் உங்கள் பெற்றோரிடம் பேசவும் நாங்கள் உங்களுக்கு அறிவுறுத்துகிறோம்

  Yeah it is very hard marriage nowadays with culture issues and both brothers and sisters having high demands which tempts men and woman into zina

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு