விடுமுறைகள் உண்மையான வேடிக்கையாக இருக்கலாம் – உங்கள் குழந்தைகளுடன் விடுமுறை நாட்களை அனுபவிக்க வழிகள்

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

ஆதாரம் : lutonmuslims.com
During the holiday there is a good opportunity to recharge our kids spiritual batteries and start afresh in daily activities. It is a joyous period and a unique break from our busy schedules. Its also a great time to use these pressure-free holidays to reflect and possibly change our positions and life for the better.

There is an area that is largely ignored by parents when they go on holidays and that is how to guide their children and teenagers to a sin-free holiday. அடிக்கடி, the newer generations of Muslims growing up in the West have little guidance and sometimes even less knowledge of the
Islamic rules that govern our Islamic way of life and they often end up imitating the free unislamic western lifestyle that surrounds them.

No doubt, if we don’t take a proactive approach to maintaining our iman (நம்பிக்கை), we might really lose it. The holiday represents an ideal opportunity to boost one’s deen (மதம்). However if it’s spent inappropriately, it can lead to disastrous consequences. If we truly value our faith, it is imperative that we use this opportunity to its fullest extent.

Parents have a great responsibility to guide their children to an Islamic lifestyle and to provide a vice-free environment. They should use all available strategies to carry out this responsibility effectively and successfully. This can be achieved by attempting to implement the following tips:

PRAYER

Parents should ensure that prayers are performed punctually and be keen to pray on time, especially when their children are with them. This will help the children learn the importance of prayer and the value of time. நபி (எனவே, சாத்தியமான முஸ்லிம் தம்பதிகள் அல்லது அவர்களது தொடர்புடைய பங்குதாரர்கள் ஏன் பிரச்சினைகளை எதிர்கொள்வார்கள் என்று எனக்குப் புரியவில்லை. எல்லா நாகரிகங்களின் வரலாற்றிலும் குறிப்பாக தீர்க்கதரிசியின் தலைமுறை மற்றும் அனைத்து காலங்களிலும் உள்ள மற்ற முக்கிய உறுப்பினர்களின் வரலாற்றில் இது உண்மைக்குப் புறம்பானது அல்ல.) as said, “Refresh ourselves with Prayer…” (Hadith Al-Bukhari).Men should perform prayer at the Masjid.However if on holiday a Masjid is not close by then pray together as a family. Prayer in Jamaat is better than praying alone. Children love to call azan. Make the youngest one the salaat manager,
taking care of prayer rugs, timing, and inviting everyone to salaat.

ENVIRONMENT

Always remain within an environment that is free from sin. Psychologists emphasize that ones environment has a great effect on the upbringing of kids. Plan visits to places that do not in any way encroach on our Islamic way of life. Parents should try to keep their children and teenagers away from the immoral scenes that people usually see in holiday resorts during holidays. The free intermingling of sexes is totally prohibited in Islam. Children are vulnerable and very easily succumb to peer pressure. Parents need to be diplomatically assertive in emphasizing Islamic values.

INTERACT

Regular interaction with your children is vital. Teach them through cool behaviour. Trying to appear “குளிர்” in front of their peers during adolescence brings tremendous pressure on children. “Children often don’t feel that their parents know what’s cool and what’s happening, so they turn to their peer group for the answers by trying to imitate them. By starting regular interaction while your children are young, parents can ensure that their kids will use them as their role models and not their peer groups. Time spent with children enhances the parent-child relationship, so that in their later life children will emulate their parentsvalues and attitudes and that makes the gift of time the greatest gift of all.

TEACH

Holidays are an excellent opportunity to teach our kids in an interactive way. Plan tasks, projects, games which have an Islamic flavour to it. Parents should take the holidays as an opportunity to indirectly set good examples to their children for cooperation, நம்மில் பலர் மற்றவர்களை ஒருபோதும் நடத்தாத விதத்தில் நம் வாழ்க்கைத் துணையை நடத்துகிறோம், and truthfulness.

Learn and teach the rules of Islam in a interactive way. Encourage the reading of Qurán and Hadith. Encourage the kids to have aalim.[Islamic education] Better still, the parents should join in Taalimi programs. Competitions in memorizing the Qur’an and learning the hadith should be encouraged to help inculcate real commitment to the Qur’an and the Sunnah.

READ

Kids have loads of time and will become easily bored if not kept occupied. Introduce them to good Islamic books. Reading material should be carefully selected as you don’t want your kids to be adversely affected by unislamic literature.Parents should seize the opportunity of their free time in the holidays to tell their children stories from the Qur’an that impart good morals, enhance spirituality and help build an upright character. Tell or read to your children stories on some nights before bed. There are lots of excellent Islamic stories and books available that you can use or you can make up your own. அதே நேரத்தில், you will be helping your children develop Islamic character.

CO-OPERATION

Muslim parents should help disseminate the cooperative spirit among their sons and daughters during the holidays. This can be achieved by teaching the children the benefits of working together and learning to be patient in achieving their goals, in an attempt to make them realize the importance of teamwork. Reward them where necessary. The family unit is the basis of a good society.

SPORTS

Sports can be a great contributor to building the kids physically and spiritually. Choose such activities that support an Islamic spirit and identity. Ensure that these activities do not encroach on their deen. For example when the time of prayer approaches, let them pray first and then resume their sporting activities. Teach them to use Islamic words in their activities. Instead of saying WOW! Let them say ALLAHU AKBAR[Allah is the Greatest], let them start by saying Bismillah[I begin in the name of Allah] முதலியன. In this way they will be making dhikr[remembering Allah]. To be physically fit is part of deen. Swimming, Archery , Horse Riding, Athletics are strongly recommended. அல்லாஹ்வின் தூதர்(SAW) even raced with his beloved wife Aisha(வெளியே).

HOUSEHOLD ACTIVITIES

Parents can motivate their kids to bake, clean the garage, re-organize their rooms, help set the table for guests etc. If necessary a roster can be drawn up.

DHIKR[remembering Allah]

Let them spend time making dhikr, Reciting Quran, Making dua etc Get a book on the virtues of good deeds and read it to them. Fazaile Amaal [Virtues of Good Deeds] is an excellent book. Then let them practically do it so they get accustomed to making dhikr. அல்லாஹ்வின் தூதர் [SAW] informed us that we will not regret about anything in this life accept the time spent without dhikr.Verily, in the dhikr of Allah do hearts find peace.” (Surah Ra’d) … “உண்மையாக, the remembrance of Allah is the greatest.”(Surah Ahzaab) [Qurán]

PLAN AN EVENT

Try organising one weekly treat that you all do together. Bring your kids in on the act and ask them where they want to go this weekend. It may be the zoo, it may be an outing or it may just be going shopping. But it is a great idea to go on an outing with them on a regular basis. These little treats will be exciting for your kids and will remind you that it can be fun to be a parent. Organise a family gathering, Go as a family out in the Path of Allah, a picnic, a sightseeing tour, a day to the zoo, stop off for ice cream or to feed the birds in the park, visit the local orphanage, a visit to the kiddies section in the local hospital etc. Be innovative within the confinements of Sharia.

GARDENING

Gardening is an excelling way to keep them occupied and bring them closer to Allah. Let them have their own vegetable patches, let them plant flowers etc. Explain to them about Beauty of Allah in His creation

PLAY

Play with your children. You could play ball, colour pictures, build toy houses from blocks, or do whatever they like. Let your children help you with simple tasks. Prophet Mohammed (SAW) was especially fond of children and used to get into the spirit of childish games in their company. He would have fun with the children who had come back from Abyssinia and tried to speak in Abyssinian with them. It was his practice to give lifts on his camel to children when he returned from journeys. (புகாரி).

காதல்

Show your children in simple ways that you love them. Some parents try to appeal to their children by showering them with gifts rather than giving of themselves. This may cause more harm than good. The simple example of Prophet Muhammad[SAW].When his daughter Fatima (May Allah be pleased with her) would come to him, நபி[SAW] used to stand up, kiss her, take her hand, and give her his seat. Later in life, this personal type of affection will be much more memorable to children than receiving a gift that anyone could have given them. Don’t buy their love- Win it!!!

SIN

Ensure a sin free holiday. Cinemas, Movies, Immoral PC games, Discos, etc will harm their Imaan. Instead of playing haraam music rather buy some good Islamic CD’s for them.

FRIENDS

The most important element of a successful holiday from an Islamic perspective is the company that our kids keep. Friends will either make or break our deen (மதம்). If a kid finds himself hanging out with non-Muslim classmates who are doing haraam it will have a negative bearing on his Imaan. Company of deeni[பக்திமான்] and knowledgeable people is a great boon. For boys going out with other youth in the Path of Allah is an excellent way to be in good company. The Family could also go out together. In an authentic Hadith, the Prophet Muhammad (SAW) கூறினார்: “A person is likely to follow the faith of his friend, so look at whom you befriend.Tactfully persuade them to choose such friends who will be positively and islamically influence their character. The company our kids keep will have a profound effect on their imaan and personality!

Holidays can be spiritually enriching for both parents and kids provided we do things Islamically. It is an excellent opportunity to develop our kids character and uplift their Imaan!

அல்லாஹ்வின் தூதர் [SAW] கூறினார்:”The best amongst you are those who have the best manners and character.”(Hadith-Sahih Bukhari)

_______________________________________
ஆதாரம் : lutonmuslims.com

1 கருத்து to Holidays Can be Real Fun – உங்கள் குழந்தைகளுடன் விடுமுறை நாட்களை அனுபவிக்க வழிகள்

  1. Susu

    Baraka Allah feekum for this brilliant article with tips! Very well written. Please continue writing about raising kids as it is certainly challenging in the world we live in.

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு