முஸ்லிம்கள் திருமணத்திற்கு உதவுவது எப்படி: முஸ்லிம்கள் திருமணத்திற்கு உதவுவது எப்படி

இடுகை மதிப்பீடு

4.5/5 - (2 வாக்குகள்)
மூலம் தூய திருமணம் -

ஆதாரம் : http://soundvision.com/Info/Islam/mar.help.asp
by Sound Vision Staff Writer

Sad but shocking reality: வட அமெரிக்காவில் உள்ள முஸ்லிம்களின் விவாகரத்து விகிதம் உலகிலேயே மிக அதிகமாக உள்ளது.

According to New York-based Muslim sociologist Ilyas Ba-Yunus, Muslims in Canada and the U.S. have a divorce rate of 33 percent.

The world’s highest is the general U.S. population’s of 48.6 percent, followed by the United Kingdom’s of 36 percent.

Many assume divorce means problems began in the course of the marriage, whether it was communication breakdown or irreconcilable differences.

But there are many difficulties that lead to divorce which could have been avoided right from the beginning. This could have happened if individuals, பெற்றோர்கள், guardians and Imams had played their role right when communication between two Muslims seeking marriage began.

Below, we give you some tips and advice of what you can do:

HOW PARENTS CAN HELP:

The older woman noticed her instantly.

The twenty-something girl was an American Muslima, her white skin and Caucasian features bore testimony to that. She was perfect for her dear son Muhsin.

As she walked closer to her, she noticed the young woman talking to someone of a darker complexion.

The woman rushed up.

“Assalamu alaykum,” she said smiling at the American Muslima.

“Wa alaykum as Salaam,” replied the sister and her friend in unison, both a bit startled by the enthusiasm and ardor with which they were being greeted.
“I would like you to marry my son,” said the woman barely inches away from the American Muslima, and making no eye contact at all with her friend.

“But, ஆனால் ஏன்,” she stammered.

“Because you are white and you are wearing a Jelbab. You will make a perfect wife for my Muhsin!”

(This is based on a true story, in which the ethnicity of two of the people involved has been changed

*******

While some would be surprised at the candor and bluntness of the older woman in the above-mentioned scenario, such scenes are not uncommon. Many parents seem to think approaching a prospect out of the blue will “reserve” this person for their son/daughter.

If you as a parent want to play an effective role in helping your children seek the right mate, things have to be done differently.

1.Understand your role

Your role as a mother or father is not to be the final arbiter of your child’s marriage. This may be how marriages were arranged “back home” in a Muslim country, but it is not the Islamic way. Nor is this way acceptable to most Muslims who have grown up in the West.

That said, the parents have a tremendous responsibility in the process. அவள் இந்த உயர்ந்த பீடத்திலிருந்து தன்னைத் தாழ்த்திக் கொள்கிறாள்:
அ. suggest individuals as prospective spouses
பி. thoroughly screen and check proposals, call references
c. act as the third party between the two candidates

2. Talk to your kids about what you both want.

Winnipeg, Canada-based Muslim social worker Shahina Siddiqui says parents have to sit down with their kids and openly discuss what kind of husband or wife s/he is looking for.

You may live in the same household as your children and think you know them inside out, but many parents are shocked to find their kidsideas about who they want to marry can be drastically different from what they expected.

Marrying cousin X or Y from “back home” may just not be acceptable.

Or the nice boy or girl from the local cultural community who is highly educated and very well-off financially may be of little interest to a son or daughter because of their lack of Islamic knowledge and practice.

Open-mindedness and clear communication may reveal a side of your kids that may be hard to swallow. எனினும், you must remember that marriage primarily affects the two people involved in the relationship. They must like the person they are marrying.

3. Clearly outline the rules of meeting a potential mate

Siddiqui says parents must set boundaries as to how and when they will meet prospective candidates.

அடிக்கடி, Muslims stray by thinking seeking a mate is an excuse to engage in dating. Dating occurs when a man and woman spend time alone together. This is usually not with the intention of getting involved in a long-term or serious relationship. It is just to “have fun”. There is no little to no serious discussion of future plans and/or the intention to marry.

Dating can occur amongst two Muslims seeking marriage if they want to go out alone, with no third party present to “get to know each other”. This can also develop through hours of unnecessary phone or e-mail conversations.

Setting the boundaries of meeting a prospective mate is your responsibility as a Muslim parent.

The rules to remember include the following: the meeting must be chaperoned so the two are not alone together, both prospective partners are lowering the gaze and both are sticking to the topic in the course of discussions (for more explanation of some of these points see the article 6 Etiquettes of Seeking a Spouse at www.soundvision.com).

One suggestion Siddiqui gives in this regard is to avoid late night meetings between prospective candidates and chaperones because at the end of the day, people are tired, their defenses are down. For this kind of a meeting, all parties need to be very alert.

4. Give an allotted time for the meeting

Meetings between prospective spouses must not last for an extremely long time, like being away most of the day to meet this person. Parents should give an allotted time for the two to meet and talk.

5. Investigate thoroughly

One of the reasons for many divorces is the lack of proper investigation of a prospective marriage partner before marriage.

Parents have this heavy responsibility of finding out as much as possible about the individual who will possibly spend the rest of their life with their son or daughter.

Investigation does not mean just asking two or three family friends or community members. Deeper digging is necessary.

The case of one Imam’s daughter in the U.S. serves as a chilling example.

This Imam asked a Muslim brother to check out a boy who was seeking marriage with his daughter. On the surface, all seemed fine. But upon further investigation it was discovered that he drinks alcohol. This fact was also confirmed by two other Muslims. The mediator in this case told Sound Vision that he never would have guessed, looking at the boy, that he drinks.

அனீசா நாதிர், Director of Social Services for the Arizona Muslim Family Health and Social Services in Tempe provides another good way of fact checking on a proposal.

One sister she knows received a proposal from a brother who lived in a different city. To check this prospective mate out, one of her relatives went to the mosque this person attends and observed and talked to him without him knowing he was her relative. Her relative found the brother unsuitable and let her know about this.

6. Be honest

Parents as well as individuals looking for a spouse must be honest with regards to their credentials, background and other pertinent details about their personal lives.

Inflating your son or daughter’s educational credentials, உதாரணத்திற்கு, will only backfire when checking reveals this is untrue.

7. Take your time.

Siddiqui stresses the importance of not rushing a son or daughter into marriage. If you find someone for your son or daughter at a two-day Islamic conference, உதாரணத்திற்கு, and this is the initiation of the process, more time must be given to checking facts and references.

Ideally, she says references should always be asked for and checked out before meeting in person. And this goes for boys and girls.

8. Never Be pushy

(Another true story)

A young Muslim sister, practicing, Hijab-wearing, bright (she was studying at one of America’s most prestigious universities) stepped in front of a moving train in Chicago and killed herself.

ஏன்?

Because her parents refused to listen to what she was looking for in a husband. They wanted to hand pick and completely decide who she would spend the rest of her life with.

This incident is an extreme example of the kind of pressure some parents apply to get their kids to marry the “right one”, often in complete variance with what the young man or woman is looking for.

Needless to say, this is not condoned by Islam. Neither is suicide as a way out of difficult situations.

Another form of pressure is put on those who are given a proposal. It is not uncommon to see sisters or their parents pursued by the parents of others who are interested in their son or daughter. This can even reach the level of harassment at times.

Forced marriages are not only unIslamic. They pose a danger to your children’s future, as well as that of your grandchildren. Would you want your grandchildren to experience the pain and emotional turmoil of a divorce which could have been avoided if both parties had had more say in the choice of a partner?

HOW IMAMS CAN HELP

Imams in North America do more than deliver a weekly Khutbah and lead prayer. அவர்கள், whether they and others realize it or not, responsible for their community’s emotional and psychological well-being as well.

So Imams don’t just officiate marriages. They have to become involved with them as well. This role can take three main forms.

1. Being a guardian for sisters

WL, a large number of those converting to Islam are women. Most of these sisters should and do seek marriage with a Muslim. The problem though, is that they don’t have the family support needed in seeking the right mate. In most cases they have been cast out of their families because of their conversion to Islam, or they just don’t want non-Muslim family members involved in their marriage decisions.

This is where you, as an Imam, must step in .These sisters need to have a third party to advise and mediate on their behalf. Being new to the Muslim community, they don’t usually know who is who and can be easily deceived. These Muslim women must be protected against abuse and deception on the part of men who may take advantage of their lack of knowledge of the community.

Imams should not wait for a sister to approach them. Once you see such a Muslima inquire discreetly if you can help in this important area of her life. She may feel shy asking you directly, so you may have to take the first step.

2. Vouching for good brothers

An Imam is a great reference for a brother who regularly attends a mosque and is Islamically involved. Helping practicing, honest and decent brothers marry with your “stamp of approval” will possibly increase their chances of getting married. Many Muslim women’s parents and third party will feel a sense of assurance if an Imam vouches for a brother than if a friend or relative does.

3. Providing the right information

The Imam is also the best person to ask to confirm someone’s Islamic practice. A brother may say he attends Mosque X in city Y, but this can only really be confirmed by the Imam there, who knows, for example who attends which prayers in congregation, who comes only at Juma or only on Eid.

As well, Imams are often asked for help by Muslims in their mosque and are keenly aware of their problems at some level. This can also help a third party seeking information about a prospective candidates who attends your mosque.

4. A note about Gheebah (புறம் பேசுதல்)

While backbiting is generally forbidden by Islam, marriage investigations are an exception to this rule.

As an Imam, you may be told information about a person in confidence: financial problems, family abuse, drug and/or alcohol consumption, முதலியன. While these and other problems should remain the business of the individual who has told you in general, in the case of marriage, you must provide complete information about someone you know has a problem.

If a father wants to know about the character of a brother who has proposed to his daughter, and you as an Imam know this brother does drugs, drinks, lies or steals, you must tell this father. His daughter’s life is at stake here.

Seeking the right husband or wife is something to be commended for. It is also the responsibility of the Muslim community to help those who are seeking marriage in fulfilling this Sunnah and part of our faith.

மேலும் அல்லாஹ் அவரைக் காப்பாற்றியது மட்டுமின்றி ஒரு அற்புதமான மனைவியையும் அவருக்குக் கொடுத்தான்
ஆதாரம் : http://soundvision.com/Info/Islam/mar.help.asp

4 கருத்துகள் to How to Help Muslims Get Married: முஸ்லிம்கள் திருமணத்திற்கு உதவுவது எப்படி

 1. Maryam Mohammed Keffi

  Salamualaikum
  All listed in your write up are fact and the high rate of divorce is not only in America but all over the muslim world. Divorce is the main reason of immoralities in our societies, which is bad because a good and stablised home is the bases of progressive society.
  Am talking from experiance, am a victim, a divorcee because of these reasons.
  May Allah help us in building an islamic society ameen.
  Jazakallah Pure Matrimony.

 2. finally, finally, finally, a very realistic and very applicable article catered to the modern muslim youth living in the west. thank you for mentioning the fact that the girl is not obliged to marry anyqualifiedbrother that comes her way simply because her parents like him, and the fact that having a good paying job doesn’t somehow make a guy a good muslim and good husband, and how critical it is to thoroughly investigate. muslims talk a lot about how precious their daughters and women are, but seem so wiling to marry them off to the firstdecentguy that comes along. thank you for maintaining some standards for our sisters.

 3. Mashallah great article. நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன் 100% with whats been said.
  I think in particular due to more and more muslim youth being sexually active, some imams have said that the parents especially the girls side, should ask for health record of the brother. To make sure they have no STD’s or anything dodgy.
  I heard of many who have gotten married and the brother/sister had STD or AIDS and never told the spouce and ended up given them the disease. Or i heard some sisters finding out their husbands have illigitimate children running around. அதனால், in this day and age we need to look into medical records.
  Brothers lie more often now, and parents are willing to cover thier lies and decieve the poor sisters.
  அத்தோபில்லாஹி…

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு