திருமணம் மற்றும் விவாகரத்து – ஒரு குர்ஆனிய கண்ணோட்டம்

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

ஒரு ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்து ஒரு குடும்பத்தை உருவாக்குவது உலகின் அனைத்து மதங்களிலும் மிகவும் இன்றியமையாத சமய சடங்காகக் கருதப்படுகிறது.. A family is the foundation of a society and a center of nurturing the future generation in a safe and healthy environment. It is the nucleus of human civilization.

The Quran uses the word nikah for this union of a man and a woman. It literally means getting absorbed in each other the way rain water absorbs in earth. Hence the Quran describes husband and wife each other’s Zauj (equal partner). It means that both are essential for each other in family union as each complements the other in a manner that without the one the other cannot consider himself or herself complete. It is obvious that in the absence of compatibility, the family life will be not be balanced and healthy.

The Quran describes nikah a solid contract between two adults. Thus a marriage solemnized before adulthood is not considered a nikah in the Quranic explanation. உண்மையாக, the Quran declares the age of marriage as a mark of adulthood. “And test the orphans [under your supervision] until they reach a marriageable age.”- 4:6

The Quran gives absolute free choice to both men and women to select their life partner. On one hand, it tells men “then marry from among women such as are lawful or desirous to you” (4:3), while on the other it tells women that men cannot hold them against their will, “O you who have attained to faith! It is not lawful for you to [try to] become heirs to your wives [by holding onto them] against their will” – 4:19

Thus the Quran promotes the idea of a balanced, compatible, contractual marriage to ensure equality, dignity and responsibility. The objective of such a union is clearly defined when in chapter four and verse 24, it says that the marriage is a union of like minded people to promote dignified relations.

The Quran also promotes the idea of monogamy. It does not give free license to men to marry more than one wife. உண்மையாக, the Quran talks of marrying second time only when the first wife is no longer there. “But if you desire to give up a wife and to take another in her stead,” (4:20) வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், marrying second time can take place only when the first wife is not there.

How can we reconcile this Quranic directive with another verse that occurs in the same chapter and allows men to marry more than one?

“And if you have reason to fear that you might not act equitably towards orphans, then marry from among [மற்றவை] women such as are lawful to you – [கூட] இரண்டு, அல்லது மூன்று, அல்லது நான்கு: but if you have reason to fear that you might not be able to treat them with equal fairness, பிறகு [உங்கள் கேள்வியை சகோதரர் முஸ்லே கானுக்கு மின்னஞ்சல் செய்யலாம்] one – அல்லது [from among] those whom you rightfully possess. This will make it more likely that you will not deviate from the right course. – 4:3

Prior to that the Quran says:

“Hence, render unto the orphans their possessions, and do not substitute bad things [of your own] for the good things [that belong to them], and do not consume their possessions together with your own: this, இந்த குர்ஆனை நம்புவதும் இல்லை, அதன் போதனைகளின்படி செயல்படுவதும் இல்லை, is a great crime.” – 4:2

வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், marrying two, three or four women is conditional. It is not a general permission. This provision or amendment was necessitated by the then prevailing situation. It was allowed only to ensure the protection of orphans and widows provided absolute justice is maintained in relationship as the Quran made it clear “but if you have reason to fear that you might not be able to treat them with equal fairness, பிறகு [உங்கள் கேள்வியை சகோதரர் முஸ்லே கானுக்கு மின்னஞ்சல் செய்யலாம்] one.” (4:3) In other word, monogamy is the general rule.

சில சமயம், some people make the argument that if the wife is barren or in terminal illness, second wife in the presence of the first wife is allowed. This is not the intention of the Quran as it says “He gives both male and female [to whomever He wills], and causes to be barren whomever He wills: க்கான, இந்த குர்ஆனை நம்புவதும் இல்லை, அதன் போதனைகளின்படி செயல்படுவதும் இல்லை, He is all-knowing, infinite in His power.” – 42:50

In other words to be barren is not a requirement for marrying second time.

இதனால், the Quran is absolutely clear on a monogamous marriage.

விவாகரத்து

திருமணம் (நிக்காஹ்) is a contract for a peaceful, balanced and dignified relationship. The Quran recognizes the possibility of separation between a husband and a wife if the relationship becomes imbalanced, and undignified and differences can be irreconcilable. For this the Quran uses the term Talaq (விவாகரத்து).

இதனால், the Quran gives minute details of the process of separation or divorce and does not leave it to the arbitrary decision of one partner. The Quran first advises a husband and wife to reconcile their differences amicably on their own and if the two fail to do so then describes an elaborate process to seek a mutually agreed solution. அது கூறுகிறது:“And if you have reason to fear that a breach might occur between a [திருமணம்] ஜோடி, அவரது மக்களில் இருந்து ஒரு நடுவரையும், அவளுடைய மக்களிடமிருந்து ஒரு நடுவரையும் நியமிக்கவும்; அவர்கள் இருவரும் விஷயங்களைச் சரிசெய்ய விரும்பினால், கடவுள் அவர்களின் நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம். Behold, கடவுள் உண்மையில் அனைத்தையும் அறிந்தவர், தெரியும். – 4:35

In other words an arbiter from both sides would be appointed to resolve the differences and if the arbitration council fails to help the husband and wife reconcile their differences, then they can recommend the divorce or if they have been given the authority to take a decision, they can pronounce and execute the divorce.

The decision to divorce is not an individual decision, not certainly a prerogative of men to pronounce the word talaq three times to end the relationship.

What would happen afterwards? Both husband and wife are free to marry again. However there is a condition in this provision for wife. She would wait for three months and if she is pregnant, she would wait until the delivery. During this time, husband is responsible for all her expenses. A man can marry without waiting but if he wants to reconcile with his wife then he can renew the marriage contract once again during this period. Thus the Quran says: “ And during this period their husbands are fully entitled to take them back, if they desire reconciliation; ஆனாலும், in accordance with justice, the rights of the wives [with regard to their husbands] are equal to the [husbands’] rights with regard to them, although men have precedence over them [in this respect] And God is almighty, wise. – 2:228

The expression that “men have precedence over them [in this respect]” is an additional opportunity given to them to honor the contract. உண்மையாக, it is an additional responsibility.

After the reconciliation of the first talaq, if the relationship become sour and irreconcilable then the second talaq can be executed provided the process used during the first talaq is followed. எனினும், if the talaq is sought and decreed the third time, then it would be irrevocable. A woman is entitled to marry after this third talaq and only if her second husband dies or divorces her three times, her previous husband can remarry her again.

These are the simple rules of marriage and divorce. The Quran does not allow its followers to decide things arbitrarily. The general assumption that pronouncing the word “talaq” three times by husband amounts to a divorce, is not a Quranic decree or right. உண்மையாக, it is against the spirit of the contractual relationship and basic norms to maintain a healthy family.

The practice of pronouncing the word “talaq” three times by husband is in contradiction of what the Quran says.

We must realize that the Quranic rules governing the marriage and divorce were interpolated with values and custom that were and are still strong in patriarchal societies, arbitrarily decided on the basis of the opinions of human beings. These rules have nothing to do with the divine guidelines. இது, இதனால், imperative to develop an honest and accurate understanding of the Quran and discard interpolation that has occurred over the centuries.

Giving men the absolute right to verbally terminate the family by simply saying, “I divorce you three times in one sitting or in three separate sittingsis nothing but a reassertion of the old patriarchal system that allowed men to dictate their terms upon their women. It violates the spirit and letter of the contractual relationship. It puts women in a state of total dependence of her husband and above all it makes her feel that her survival as a wife depends on the will of her husband. It is nothing but glorified slavery. It is illogical, unjust and contrary to the divine wisdom. This custom is responsible for ruining the lives of millions of women who have suffered silently at the altar of what is called the religion. This custom needs to be analyzed in the light of the Quran and amended and changed because it is in clear violation of the divine justice.

மணிக்கு தூய திருமணம், நாங்கள் உதவுகிறோம் 80 மக்கள் ஒரு வாரம் திருமணம் செய்து கொள்கிறார்கள்! உங்கள் நேர்மையான துணையைக் கண்டறியவும் நாங்கள் உங்களுக்கு உதவ முடியும்! இப்போது பதிவு செய்யவும்

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு