ரமலான் வாழ்வதற்கான உதவிக்குறிப்புகள்

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

“மேலும் அவனுடைய அடையாளங்களில் இதுவும் உள்ளது, அவர் உங்களுக்காக உங்களிலிருந்தே துணையை உருவாக்கினார், நீங்கள் அவர்களுடன் சமாதானத்துடனும் சமாதானத்துடனும் வாழலாம், மேலும் அவர் உங்களிடையே அன்பையும் கருணையையும் ஏற்படுத்தினார் (இதயங்கள்): சிந்திப்பவர்களுக்கு நிச்சயமாக அதில் அத்தாட்சிகள் உள்ளன” (குர்ஆன் 30:21).

O Humans revere your Guardian Lord, Who created you from a single person created of like nature its mate, and from this scattered (விதைகள் போல) எண்ணற்ற ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள். Reverence Allah through Whom you claim your mutual rights” (குர்ஆன் 4:1).

The above verses of the Quran lay out the framework as to what are the basis, the objectives and the goal of marriage in Islam. In the ultimate Wisdom of Allah we are first told that both partners man and woman are created from the same source. That this should be paid attention to as it is one of His signs.

The fact that we come from the same soul signifies our equality as humans, when the essence of our creation is the same, the argument of who is better or greater is redundant. To stress on this fact and then to talk about marriage in the same verse is of great significance for those of us who are in the field of marriage counseling.

The shift in this attitude of equality of genders as human beings cause a imbalance in marital relation ship that leads to dysfunctional marriage. When ever one party considers themselves superior or above the law there is a shift in the balance of power that may lead to misuse or abuse of power as the less valuable partner is seen as an easy prey. Many marital difficulties are based on or caused by control and rule stratagem.

By stressing on the equality of all humans men or women and making it the basis of marriage, Allah in His infinite wisdom has laid the ground rules for establishing peace, as well as the assigning of different roles to husband and wife as functional strategy rather than a question of competence as humans.

Prophet Mohammad (எனவே, சாத்தியமான முஸ்லிம் தம்பதிகள் அல்லது அவர்களது தொடர்புடைய பங்குதாரர்கள் ஏன் பிரச்சினைகளை எதிர்கொள்வார்கள் என்று எனக்குப் புரியவில்லை. எல்லா நாகரிகங்களின் வரலாற்றிலும் குறிப்பாக தீர்க்கதரிசியின் தலைமுறை மற்றும் அனைத்து காலங்களிலும் உள்ள மற்ற முக்கிய உறுப்பினர்களின் வரலாற்றில் இது உண்மைக்குப் புறம்பானது அல்ல.) has stated that: “men and women are twin halves of each other” (புகாரி). This Hadith also brings home the fact that men and women are created from single source. மேலும், by using the analogy of twin half the Prophet has underlined the reciprocal nature and the interdependent nature of men and women’s relationship.

The objective and the goal of marriage in Islam according to the above Quranic verse is to enable us to dwell in peace and tranquility. It is important for us to reflect on these words and their significance in the Islamic frame of reference.

In order to have peace certain condition must be met. These prerequisites to peace are Justice, Fairness, Equity, சமத்துவம், and fulfillment of mutual rights. Therefore any injustice whether it is oppression, or persecution, cannot be tolerated if there is to be peace in Muslim homes.

In the domestic realm oppression is manifested when the process of Shura (ஆலோசனை) is compromised, neglected or ignored. When one partner (in most cases the husband) makes unilateral decisions and applies dictatorial style of leadership, peace is compromised. Persecution is present when there is any form of domestic abuse being perpetrated.

Tranquility on the other hand is a state of being which is achieved when peace has been established. Tranquility is compromised when there is tension, stress and anger. It is a mistake to take tranquility to mean perpetual state of bliss. Since being Muslims does not make us immune to tragedies and catastrophes.

In fact Allah tells us in the Quran that we will be tried (2:155,57). What a state of tranquility does is to empower us to handle life’s difficult moments with our spouses as obedient servants of Allah. Allah in His infinite Mercy also provides us with the tools by which we can achieve this state of peace and tranquility.

The second principle besides Shura on which the Islamic family life is based is Mercy (Rehma), and in this verse Allah is telling us that He has placed mercy between spouses. We are therefore inclined by our very nature to have mercy for our spouses. Mercy is manifested through compassion, நம்மில் பலர் மற்றவர்களை ஒருபோதும் நடத்தாத விதத்தில் நம் வாழ்க்கைத் துணையை நடத்துகிறோம், caring and humility.

It is obvious that these are all ingredients that make for a successful partnership. Marriage in Islam is above all a partnership based on equality of partners and specification of roles. Lack of mercy in a marriage or a family renders it in Islamic terms dysfunctional.

Allah further states that He has also placed in addition to mercy, love between spouses. It should however be noted that Islamic concept of love is different from the more commonly understood romantic love so valued in the Western cultures.

The basic difference is that love between man and woman in the Islamic context can only be realized and expressed in a legal marriage. In order to develop a healthy avenue for the expression of love between man and woman and to provide security so that such a loving relationship can flourish, it is necessary to give it the protection of Shariah (இஸ்லாமிய சட்டம்).

Marital love in Islam inculcates the following:

நம்பிக்கை: The love Muslim spouses have for each other is for the sake of Allah that is to gain His pleasure. It is from Allah that we claim our mutual rights (குர்ஆன் 4:1) and it is to Allah that we are accountable for our behavior as husbands and wives.

It sustains: Love is not to consume but to sustain. Allah expresses His love for us by providing sustenance. To love in Islam is to sustain our loved one physically, emotionally, spiritually and intellectually, to the best of our ability (to sustain materially is the husbands duty, however if the wife wishes she can also contribute)

Accepts: To love someone is to accept them for who they are. It is selfishness to try and mould someone as we wish them to be. True love does not attempt to crush individuality or control personal differences, but is magnanimous and secure to accommodate differences.

Challenges: Love challenges us to be all we can, it encourages us to tap into our talents and takes pride in our achievements. To enable our loved one to realize their potential is the most rewarding experience.

Merciful: Mercy compels us to love and love compels us to have mercy. In the Islamic context the two are synonymous. The attribute Allah chose to be the supreme for Himself is that He is the most Merciful. This attribute of Rehman (கருணையாளர்) is mentioned 170 times in the Quran, bringing home the significance for believers to be merciful. Mercy in practical application means to have and show compassion and to be charitable.

Forgiving: Love is never too proud to seek forgiveness or too stingy to forgive. It is willing to let go of hurt and letdowns. Forgiveness allows us the opportunity to improve and correct our selves.

மரியாதை: To love is to respect and value the person their contributions and their opinions. Respect does not allow us to take for granted our loved ones or to ignore their input. How we interact with our spouses reflects whether we respect them or not.

Confidentiality: Trust is the most essential ingredient of love. When trust is betrayed and confidentiality compromised, love loses its soul.

Caring: Love fosters a deep fondness that dictates caring and sharing in all that we do. The needs of our loved ones take precedence over our own.

இரக்கம்: The Seerah (biography) of our beloved Prophet is rich with examples of acts of kindness, he showed towards his family and particularly his wives. Even when his patience was tried, he was never unkind in word or deed. To love is to be kind.

Grows: Marital love is not static it grows and flourishes with each day of marital life. It requires work and commitment, and is nourished through faith when we are thankful and appreciative of Allah blessings.

Enhances: Love enhances our image and beautifies our world. It provides emotional security and physical well being.

Selflessness: Love gives unconditionally and protects dutifully.

Truthful: Love is honesty without cruelty and loyalty without compromise.

ஆதாரம்: SoundVision

ஆதாரம்: அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் அவர் விரும்புவதையும், அவருக்குப் பிரியமானதையும் செய்ய உதவுவானாக&ஏ

அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் அவர் விரும்புவதையும், அவருக்குப் பிரியமானதையும் செய்ய உதவுவானாக: அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் அவர் விரும்புவதையும், அவருக்குப் பிரியமானதையும் செய்ய உதவுவானாக

12 கருத்துகள் to Marriage in Islam

  1. M.Mubashir

    மாஷாஅல்லாஹ், your articles are so worthy read. I follow your facebook page and read posts. They are so inspiring and teaches us how to live a married life in an islamic way. Thank you so much and keep it up. May Allah bless you guys.

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு