May Be Allah Wants you to become an Aisha and not a Khadija

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

ஆதாரம்: http://www.habibihalaqas.org/2012/02/may-be-allah-wants-you-to-become-aisha.html

To Allâh belongs the kingdom of the heavens and the earth. He creates what He wills. He bestows female (சந்ததி) upon whom He wills, and bestows male (சந்ததி) upon whom He wills. Or He bestows both males and females, and He renders barren whom He wills. உண்மையாக, He is the All-Knower and is Able to do all things.[Surah Ash-Shura, 42:49-50]

***

‘Maybe Allah SWT wants you to become an Aisha and not a Khadija!’

***

It is the way how this Dunia rolls and it is the way how Allah SWT has designed this Dunia to be. You may have something that other people have. And you may not have something that other people do not have.

Single people want to get married (and fast) because they think that’s the only part of their religion that’s deficient. Married people want to have children (and fast) because they think the only way they could truly be happy (and successful) is by having children. People with children want them to have the best of everything in this Dunia.

People with the best God-fearing children fear that their children would end up as failures in Dunia. And people with not-so-God-fearing children fear for their kids in the Akhira aspect. Married people want their freedom. Free single people want to be tied down in a commitment.

So the issue here is that we have to accept that regardless of what we want in this dunia and regardless of whether or not we get it, we’re still going to want more. And more. And so much more.

I’ve got proof:

On the authority of Anas bin Malik, அல்லாஹ் அவரைப் பற்றி மகிழ்ச்சியடையட்டும், who narrated that Allah’s Messenger, எனவே, சாத்தியமான முஸ்லிம் தம்பதிகள் அல்லது அவர்களது தொடர்புடைய பங்குதாரர்கள் ஏன் பிரச்சினைகளை எதிர்கொள்வார்கள் என்று எனக்குப் புரியவில்லை. எல்லா நாகரிகங்களின் வரலாற்றிலும் குறிப்பாக தீர்க்கதரிசியின் தலைமுறை மற்றும் அனைத்து காலங்களிலும் உள்ள மற்ற முக்கிய உறுப்பினர்களின் வரலாற்றில் இது உண்மைக்குப் புறம்பானது அல்ல., கூறினார், “If the son of Adam had a valley full of gold, he would love to have two valleys, for nothing fills his mouth except dust. And Allah forgives him who repents.” [ஸஹீஹ் புகாரி, தொகுதி 8 நூல் 76 எண் 447]

I mean it’s alright to want all those things because that’s how Allah SWT created us.

It’s perfectly normal.

Beautified for mankind is love of the joys (that come) from women and offspring; and stored-up heaps of gold and silver, and horses branded (with their mark), and cattle and land. That is comfort of the life of the world. இறைவன்! With Him is a more excellent abode.’ [Surah Ale Imraan, 3:14].

But being focused on those things only in this world is not a healthy way to live in this Dunia. Your camera of life should not be zoomed onto this Dunia. A true Muslimah has foresight. She can see farther than that. Her eyes should be on something much better than all the pleasures of this dunia. Allah SWT continues the above verse:

சொல்: Shall I inform you of something better than that? For those who keep from evil, with their Lord, are Gardens underneath which rivers flow wherein they will abide, and pure companions, and contentment from Allah. Allah is Seer of His bondmen, Those who say: “எங்கள் இறைவன்! We have indeed believed, so forgive us our sins and save us from the punishment of the Fire.” (அவர்கள்) those who are patient, those who are true (in Faith, words, and deeds), and obedient with sincere devotion in worship to Allâh. Those who spend [give the Zakât and alms in the Way of Allâh] and those who pray and beg Allâh’s Pardon in the last hours of the night. [Surah Ale Imraan, 3:15-17]

Allah SWT promises you a kind of happiness that does not end. A promise of a Garden, your home inshaa’Allah, for which you don’t have to pay any bills. A husband or a companion who’s physically and spiritually devoid of anything negative and unpleasing. And Allah SWT’s Pleasure! Imagine that all that time you gave up things fearing Allah SWT and seeking His pleasure…in Jannah, how relieved you would be! That Allah SWT is pleased with you eternally. But to be able to achieve all that one will have to do the following according to the verse above:

 • Ask for forgiveness for sins and seek refuge from punishment of the Fire
 • பொறுமையாய் இரு
 • True to Deen in actions and words
 • Obedient with sincere devotion in worship to Allah SWT
 • Spend Zakah
 • Pray and beg Allah SWT’s Pardon in the last hours of the night (Qiyam al layl)
Dear Muslim Sisters: just because you don’t have children, it doesn’t mean that you are:

 • The only one being tested
 • The only one who does not have a certain type of blessing
 • That there’s something ‘wrong’ with you

What is worse is that people may start pitying you. Some people start making up stories about you. You don’t have time to waste if people do as they say these things. And you certainly don’t have time to waste your life thinking that true successful marriage should be equated to children. As long as Allah SWT did not say that, who are YOU to adopt such a definition? Worth thinking about. Isn’t it?

What this also means is that just because you don’t have a child right now, you won’t have one forever. If it was easy for Allah SWT to create Adam AS without any parents and ‘Eesa ibnu Maryam without any father, then do you think it is impossible for Him to bless you with a child?

What about the story of Zachariya AS who was very old and his wife who was barren? அவன் சொன்னான்: “My Lord! How can I have a son, when my wife is barren, and I have reached the extreme old age.” அவன் சொன்னான்: “அதனால் (it will be). Your Lord says; It is easy for Me. Certainly I have created you before, when you had been nothing!” [Surah Maryam, 19:8-9]

So what is it then which is preventing Allah SWT from blessing you with a child?

Some reasons could be as follows:

–> You and your husband can’t handle a child. Maybe it’ll divert you from the Deen of Allah SWT! Remember the story in Suratul Kahf in which Khidr killed a boy because he was going to oppress his parents when he grew up?!

‘Then they both proceeded, till they met a boy, he (Khidr) killed him. Mûsa (Moses) கூறினார்: “Have you killed an innocent person who had killed none? உண்மையாக, you have committed a thingNukr” (a great Munkarprohibited, evil, dreadful thing)!” (74)”And as for the boy, his parents were believers, and we feared lest he should oppress them by rebellion and disbelief. (80) [Surah Al Kahf]

Think about that! And Allah SWT does not burden a soul beyond its capacity.

‘Allâh burdens not a person beyond his scope. He gets reward for that (good) which he has earned, and he is punished for that (evil) which he has earned…’ [Surah Al Baqarah, வசனம் 286]

–> You and your husband’s past sins. Now it doesn’t mean that those who have kids are righteous people. இல்லவே இல்லை. But when one faces a certain challenging situation, one must look at oneself and see why is that certain type of Rizq is not coming my way? Rizq includes money,குழந்தைகள்,spouse…in fact it includes everything that Allah SWT bestows us with. Here’s a solution in the Quraan:

“நான் சொன்னேன் (to them): ‘Ask forgiveness from your Lord; உண்மையாக, He is Oft-Forgiving; ‘He will send rain to you in abundance; ‘And give you increase in wealth and children, and bestow on you gardens and bestow on you rivers.’ ” [Surah An Nooh, 71:10-12]

Here Prophet Nooh AS proposes one key method to get rain, increase in wealth and children. And that one key method is Istighfaar. If you really want kids, you may want to focus on creating a routine of Istighfaar. நிச்சயமாக, most of you want kids. Would most of you end up asking for forgiveness?

–> Allah SWT wants to choose you for Himself. What I mean by that is, often times our hearts are filled with love for people and things. Once those people and things no longer reside in our heart, then only we have room for Allah SWT. One can never have Allah SWT and love for this Dunia in their hearts because we all know that hearts are like any other vessels. So we end up then pleasing those whom we love, forgetting the One who granted us the object that we loved and the emotion of love itself.

‘…And of mankind are some that set up rivals; unto Allah they love them as with the love due to Allah. And those who believe are strongest in love of Allah…’[சூரா அல் பகரா, 2:165]

By not granting you kids, Allah SWT does not want you to waste those emotions over kids. Instead He SWT wants you to love Him more than anyone else. He want to empty your heart from all other types of love which shackle you and make you weak and He wants you to love only Him. Him Alone. So much so that your eyes only see the Guidance He SWT has sent, your ears hear what He SWT wants you to hear…He SWT does not want you to get distracted. He wants you to be focused on the greater purpose of your creation…

Makes you love Allah SWT more, சரி?

I mean imagine the situation of Aisha RA. She did not have any kids. But you know what? She ended up teaching and guiding millions and billions of kids. She was not only a mother because she’s the Mother of Believers…she lived up to it by caring for those who came to learn from her just like a mother.

So what if you don’t ever become a mother? Can’t you channelize that love and guide other people’s kids? Can’t you become a mother to those kids who are orphaned? Can’t you be a form of mercy by educating other kids to become great Muslims?

Think about it! Think about the reward!

You may not become a Khadija, who gave birth to all Prophet’s kids but you then get the chance to become Aisha. கதீஜா,may Allah SWT be pleased with her, raised excellent kids and we know all the wonderful qualities she had and all the beautiful ways she contributed towards advancement of Islam. But she didn’t get the chance like Aisha RA, அதாவது. to teach the Salaf, to become a Faqiha. ஏன்? Because Allah SWT gives some people some blessings while others, other blessings.

What’s important to remember is how would YOU utilize the blessings that you have in His Path?

One way to be content with whatever comes your way is by having good expectations of Allah SWT. If Allah SWT made things happen, then know that they are good for you. You may not know but Allah SWT does because He SWT loves you more than you or anyone can love you.

“Allah `azza wa jall said: ‘உண்மையாக, from amongst My slaves is he whose faith cannot be rectified except by being inflicted with poverty, and were I to enrich him, it would surely corrupt him. உண்மையாக, from amongst My slaves is he whose faith cannot be rectified except by wealth and affluence, and were I to deprive him, it would surely corrupt him. உண்மையாக, from amongst My slaves is he whose faith cannot be rectified except by good health, and were I to make him sick, it would surely corrupt him. உண்மையாக, from amongst My slaves is he whose faith cannot be rectified except by disease and illness, and were I to make him healthy, it would surely corrupt him. உண்மையாக, from amongst My slaves is he who seeks worship by a certain act but I prevent that from him so that self amazement does not enter his heart. நிச்சயமாக, I run the affairs of My slaves by My Knowledge of what is in their hearts. நிச்சயமாக, I am the All-Knower, All-Aware’.” [தபராணி]

So be content and leave everything to Him.

Because He SWT knows what we want and He SWT knows when to grant us what we want. Or sometimes whether or not to grant us those things. For He SWT knows best.

***

Some duaas that you can recite daily(all from Quraan) to be blessed with righteous offspring and/or rectify the state of current offspring:

 • Surah Al Baqarah, வசனம் 128
 • Surah Ale Imraan, வசனம் 38
 • Surah Ibrahim, வசனம் 40
 • Surah Furqan, வசனம் 74

And how can you ensure that Allah SWT listens to your duaa? Look at what Zachariya AS and his wife are described as doing:

மற்றும் (நினைவில் கொள்க) Zakariyya (Zachariah), when he cried to his Lord: “O My Lord! Leave me not single (childless), though You are the Best of the inheritors.So We answered his call, and We bestowed upon him Yahya (John), and cured his wife (to bear a child) அவருக்கு. உண்மையாக, they used to hasten on to do good deeds, and they used to call on Us with hope and fear, and used to humble themselves before Us. [Surah Al Anbiya, 21:89-90]

But always remember:

‘And it is not your wealth, nor your children that bring you nearer to Us (அதாவது. pleases Allâh), but only he who believes (in the Islâmic Monotheism), and does righteous deeds (will please us); as for such, there will be twofold reward for what they did, and they will reside in the high dwellings (சொர்க்கம்) in peace and security.’ [Surah Saba,34:37]

Why’s that? Because:

Wealth and children are the adornment of the life of this world. But the good righteous deeds, that last, are better with your Lord for rewards and better in respect of hope. [Surah Al Kahf, 18:46]

May Allah SWT make us content with what He has Decreed for us and bless our Ummah with righteous offspring.Ameen.

And Allah SWT knows Best.Please remember me in your duaas.

Wasalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.

அன்பு,

From a sister who cares. ( நீங்கள் பட்டம் பெறும் வரை காத்திருக்க வேண்டாம் என்றும் இதற்கு முன் உங்கள் பெற்றோரிடம் பேசவும் நாங்கள் உங்களுக்கு அறிவுறுத்துகிறோம்)

6 கருத்துகள் to May Be Allah Wants you to become an Aisha and not a Khadija

 1. Tasneem Salie

  Aslm WRB
  This is such an amazingly well written article. Jazakallah Khairaan for sharing sister. This sums up the purpose of this life and keeps that in focus. We all lose sight of that purpose and focus sometimes.
  Wslm

 2. Ghazala Firdausi

  சில ஆண்கள் திருமணத்திற்குப் பிறகு தங்கள் மனைவிகள் நவீனமாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள்
  Thanks for sharing such a beautiful article with us. This article has given me immense strength.

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு