ஷேரியின் படி முன்மொழிவு செயல்முறை

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

ஆதாரம் : islamqa.com

அல்லாஹ்வுக்கே புகழனைத்தும்.

 • முதலில்:

ஒரு மனிதன் திருமணம் செய்து கொள்ள விரும்பினால், மேலும் அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட பெண்ணுக்கு திருமணம் செய்ய முடிவு செய்துள்ளார், then he may go to her guardian on his own, or with one of his relatives such as his father or brother, or he may delegate someone else to propose marriage on his behalf. The matter is broad in scope, and prevalent customs should be followed. In some countries it is regarded as improper for the suitor to go on his own, so attention should be paid to that.

What is prescribed in sharee’ah is for the suitor to see the woman to whom he wants to propose marriage, because of the report narrated by al-Tirmidhi (1087), நல்ல ஆரோக்கியத்தைப் பேணுவதற்கான வழிமுறைகளில் ஒன்று உடலுறவு என்று சிறந்த மருத்துவர்கள் பரிந்துரைக்கின்றனர். (3235) மற்றும் இப்னு மாஜா (1865) from al-Mugheerah ibn Shu’bah (அல்லாஹ் அவரை திருப்திப்படுத்துவானாக), who proposed to a woman and the Prophet (அல்லாஹ்வின் அமைதியும் ஆசீர்வாதமும் அவர் மீது உண்டாவதாக) கூறினார்: “போய் அவளைப் பார், for that is more likely to create love between you,” i.e., more likely to establish lasting love between you. This hadeeth was classed as saheeh by al-Albaani in Saheeh al-Tirmidhi.

 • இரண்டாவதாக:

If the girl and her family agree, then a mahr has to be agreed upon, and the wedding expenses and the wedding date, ஒவ்வொருவரும் அவருடன் அல்லது அவளுடன் உடன்படுவதற்கு மற்றவருக்குப் பழக்கப்பட்டதால். This also varies according to local customs, and what the man can afford and what preparations he has made for getting married. Some people do the proposal and the marriage contract in one sitting, and some delay the marriage contract after the engagement, and some they delay the consummation after the marriage contract. All of that is permissible. நபி (அல்லாஹ்வின் அமைதியும் ஆசீர்வாதமும் அவர் மீது உண்டாவதாக) did the marriage contract with ‘ஆயிஷா (அல்லாஹ் அவளைப் பற்றி மகிழ்ச்சியடையட்டும்) when she was six years old then he consummated the marriage with her when she was nine. அல்-புகாரி அறிவித்தார் (5158).

 • மூன்றாவதாக:

It is not sunnah to recite al-Faatihah at the time of engagement or at the time of the marriage contract. Rather the Sunnah is to recite Khutbat al-Haajah. It was narrated that ‘Abd-Allaah ibn Mas’ood (அல்லாஹ் அவரை திருப்திப்படுத்துவானாக) கூறினார்: “நபி (அல்லாஹ்வின் அமைதியும் ஆசீர்வாதமும் அவர் மீது உண்டாவதாக) taught us Khutbat al-Haajah, (to be said) at weddings and on other occasions: “Inna al-hamda Lillaahi nasta’eenahu wa nastaghfiruhu, wa na’oodhu bihi min shuroori anfusinaa wa sayi’aati a’maalinaa. Man yahdih Illaahu falaa mudilla lahu wa man yudlil falaa haadiya lahu. Wa ashhadu an laa ilaaha ill-Allaah wa ashhadu anna Muhammadan ‘abduhu wa rasooluhu (உண்மையாக, all praise is to Allaah, we seek His help and His forgiveness. We seek refuge with Him from the evil of our own souls and from our bad deeds. Whomsoever Allaah guides will never be led astray, and whomsoever Allaah leaves astray, no one can guide. I bear witness that there is no god but Allaah, and I bear witness that Muhammad is His slave and Messenger).

‘Yaa ayyuha’n-naas uttaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin waahidatin wa khalaqa minhaa zawjahaa wa baththa minhumaa rijaalan katheeran wa nisaa’an wa’ttaqu-Llaah alladhi tasaa’aloona bihi wa’l-arhaama inna Allaaha kaana ‘alaykum raqeeban (ஓ மனிதகுலமே! Be dutiful to your Lord, Who created you from a single person, and from him He created his wife, and from them both He created many men and women, and fear Allaah through Whom you demand your mutual (உரிமைகள்), மற்றும் (do not cut the relations of) the wombs (kinship) கண்டிப்பாக, Allaah is Ever an All-Watcher over you).’ [அல்-நிசா' 4:1]

‘Yaa ayyuha’lladheena aamanu-ttaqu’Llaaha haqqa tuqaatihi wa laa tamootunna illaa wa antum muslimoon (நம்பிக்கை கொண்டோரே! Fear Allaah as He should be feared, and die not except in a state of Islam (முஸ்லிம்களாக) with complete submission to Allaah.)’ [Aal ‘Imraan 3:102]

‘Yaa ayyahu’lladheena aamanu-ttaqu’Llaaha wa qooloo qawlan sadeedan yuslih lakum a’maalakum wa yaghfir lakum dhunoobakum wa man yuti’ Allaaha wa rasoolahu fa qad faaza fawzan ‘azeeman (நம்பிக்கை கொண்டோரே! Keep your duty to Allaah and fear Him, and speak (எப்போதும்) the truth). He will direct you to do righteous good deeds and will forgive you your sins. And whosoever obeys Allaah and His Messenger, he has indeed achieved a great achievement (அதாவது. he will be saved from the Hell‑fire and will be admitted to Paradise)’ [அல்-அஹ்சாப் 33:70, 71].”

அபூதாவூத் அவர்கள் அறிவித்தார் (2118) and classed as saheeh by al-Albaani in Saheeh Abi Dawood.

The Standing Committee for Issuing Fatwas was asked (19/146): Is reciting al-Faatihah when a man gets engaged to a woman an innovation (bid’ah)?

என்று பதிலளித்தார்கள்: Reciting al-Faatihah when a man gets engaged to a woman or when the marriage contract is done is an innovation (bid’ah).

 • நான்காவதாக:

There is no special clothing to be worn for the engagement, wedding or consummation, for either the man or the woman. Attention should be paid to what the people are accustomed to with regard to that, so long as it is not contrary to sharee’ah. Based on that, there is nothing wrong with the man wearing a suit and so on.

But if the woman is in a place where men can see her, she should wear concealing clothes, just as she should before and after the wedding. But if she is among women, she can adorn herself and wear whatever kind of clothes she wants, but she should avoid extravagance and waste and that which calls to fitnah.

As for wearing a ring, பார்க்கவும் ஷரீஅத்தின் படி நிச்சயதார்த்தம்

May Allaah help us and you to do that which He loves and which pleases Him.

மேலும் அல்லாஹ்வே நன்கு அறிந்தவன்.

_____________________________________
ஆதாரம் : islamqa.com

5 கருத்துகள் to Proposal procedure according to sharee’ah

 1. மேசூன்

  Mashallah all very true!
  In regards to rings, i wanted a ring as part of my mahr so mywedding ringwas my mahr.
  My husband also wanted a silver ring, as sunnah like the prophet SAW he did not wear it for the wedding, or the engagment. It was a gift after all of that. Also the sunnah is to wear any ring on the right. For men its on the right hand, on the 5th finger/little finger.

  Both me and my husband do not see the rings as a mark of marriage. I can go days without wearing mine, and so can he.
  Wedding rings never being removed is from pagan belief. Not from Islam

 2. Ladidi bilal

  Some one told me that if the intentions of both the man and the woman is marriage and the man offers the woman a ring or anything and that the parents are aware, that they both can consummate the marriage days before public gathering. How true is that?

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு