துல்ஹிஜ்ஜாவின் முக்கியத்துவம்

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

துல்ஹிஜ்ஜாவின் பத்து நாட்கள் இஸ்லாத்தில் பெரும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை. இந்த மாதத்தின் முதல் பத்து நாட்கள் மிகவும் புனிதமானதாகவும், மேம்பட்ட சிந்தனைக்கான நேரமாகவும் கருதப்படுகிறது, finding forgiveness from God, doing good, and other forms of worship. முஹம்மது நபி (salAllahu alayhi wasalam) has said about the first ten days of Dhul-Hijjah: There are no days in which righteous deeds are more beloved to Allah than these ten days.” The people asked, “Not even Jihad for the sake of Allah?" அவன் சொன்னான், “Not even Jihad for the sake of Allah, except in the case of a man who went out to fight giving himself and his wealth up for the cause and came back with nothing [Sahih al-Bukhar]. So sacred are the first ten days of Dhul-Hijjah that Allah swears an oath by them when He says in the Quran: “By the dawn; by the ten nights” [al-Fajr 89:1-2]. Swearing an oath by something indicates its importance and great benefit.

Virtues And Worships During 10 Days of Dhul Hijjah:

Dhul Hajjah’s first ten days are also referred to as the best ten days of the year, and after Ramadan, a second chance. To those of us who have not carried out this year’s Hajj pilgrimage, because of COVID’19. This is still a wonderful chance of attaining a blessing and a tremendous reward. Although any good deed done for Allah’s sake by the way He approves will be tremendously rewarded in the first ten days, InshaAllah, some of the more common acts listed in the Prophet ‘s traditions (Sal Allaahu Alayhi Wasalam) are fasting and verbal Dhikr (remembrance) அல்லாஹ்வின்.

Fasting:
As for fasting, the ninth day of Dhul-Hijjah, known in Arabic as Yawm Arafah, is especially encouraged to fast. On this day the Prophet [a Nisai and Abu Dawud] used to fast. Fasting on this day will for two years make reparations for the sins of a Muslim.
Abu Qatadah reported that the Prophet (salAllahu alayhi wasalam) கூறினார்: Fasting the Day of Arafah will be credited with Allah by forgiving one’s sins of the previous year and the following year. [முஸ்லிம்]
One of the wives of the Prophet (salAllahu alayhi wasalam) கூறினார்: Allah’s Messenger used to fast the (முதலில்) nine days of Dhul-Hijjah, the day of Ashura, and three days of each month.[Sahil Sunan Abu Dawud # 2129]
There is no day on which Allah frees people from the Fire as He does no the day of Arafah. He comes close (to those standing on Arafah) and then revels before His angels, கூறுவது: “What are these people seeking? [முஸ்லிம்]

திக்ர்:

A further meritorious gesture during these first ten days of Dhul-Hijjah is the visual remembrance of God. “And state Allah ‘s name in the days given” [12:28].
நபி (salAllahu alayhi wasalam) encouraged Muslims to recite a lot of Tasbeeh (சுப்ஹானல்லாஹ்), Tahmeed (WL) and Takbeer (Allahu-Akbar) during this time.
The Takbeer may include the words “Allahu-Akbar, Allahu-Akbar, la ilaha ill-Allah; wa Allahu akbar wa Lillahil-hamd (அல்லாஹ் மிகப் பெரியவன், அல்லாஹ் மிகப் பெரியவன், there is no god but Allah; Allah is Most Great and to Allah be praise),” as well as other phrases.
Men are encouraged to recite these phrases out loud and women quietly.
Ibn ‘Umar and Abu Hurairah (radiAllahu anhu) used to go out in the marketplace during the first ten days of Dhul-Hijjah, reciting Takbeer, and the people would recite Takbeer individually when they heard them.

Good Deeds:
All good deeds are usually highly praised at this blessed moment. Such activities include praying, reading the Quran, making Du’a (வேண்டுதல்), giving in charity, and being good to our families, and other holy acts of worship that are voluntary (nafl). Those are among the deeds which are being multiplied in these days.

Acts Of Repentance:
மேலும், it is also recommended to seek forgiveness from God (istighfar) and Tawbah (தவம்) at this time. It means more than just a written act of regret over past wrongdoings. It also needs a strong resolve to prevent potential errors by giving up bad habits and actions when turning honestly to Allah.

Sacrifice Rituals:
A sacrificial animal (Adhiyah) is also slaughtered for the Sacrifice Day (10வது) and the Tashriq Days (11வது, 12வது, and 13th).
Dhul-Hajjah’s tenth is Eid ul-Adha, or an-Nahr day (slaughter). It marks the end of Hajj ‘s main rites and commemorates the blessing of Allah upon Prophet Ibrahim (alayhis salam) when He gave him a ram to sacrifice for his son as a ransom.
It is said that Prophet Muhammad (salAllahu alayhi wasalam) slaughtered (sacrificed) two horned rams, colored black and white, and said Takbeer (Allahu Akbar) and set his foot on their sides (as they were slaughtered). [Sahih-Muslim & புகாரி]
‘The day of al-Fitr [Eid ul-Fitr], the day of an-Nahr, and the days of Tashreeq are Eid days for us Muslims. They are days of eating and drinking.'[அஹ்மத், an-Nasi’a, Sahil al-Jami #8192]

Pure Matrimony’s Eid Offer:
In light of this momentous occasion of Dhul Hijjah, Pure Matrimony has set up another offer for all the Muslims out there. We are offering 50% off on all our packages. It’s a limited time offer so don’t waste your time and subscribe now and find your soulmate this Eidul Adha with தூய திருமணம்.

மணிக்கு தூய திருமணம், நாங்கள் உதவுகிறோம் 80 மக்கள் ஒரு வாரம் திருமணம் செய்து கொள்கிறார்கள்! உங்கள் நேர்மையான துணையைக் கண்டறியவும் நாங்கள் உங்களுக்கு உதவ முடியும்! இப்போது பதிவு செய்யவும்

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு