விமர்சனங்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளது: "dua of marketplace"

வாரத்தின் குறிப்பு

நீங்கள் ஷாப்பிங் செய்யும் ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு மில்லியன் நல்ல செயல்களைப் பெறுங்கள்!

தூய திருமணம் | | 0 கருத்துகள்

Imagine earning a million good deeds simply by praising Allah SWT every time you shop! One of the fastest and easiest ways to earn yourself mountains of good deeds is...