விமர்சனங்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளது: "இஸ்லாமிய குழந்தைகள்"

பொது

முற்றிலும் இஸ்லாமிய இல்லத்தை நிறுவுதல்

தூய திருமணம் | | 11 கருத்துகள்

"அல்லாஹ் உங்களுக்காக உங்கள் இல்லங்களிலிருந்து இளைப்பாறும் இடத்தை ஆக்கியுள்ளான்" [சூரா அன்-நல் (24): 80] அல்லாஹ் தான் படைத்தவற்றிலிருந்து அவனுடைய அடியார்களின் மீது அவனுடைய முழுமையான அருளைக் குறிப்பிடுகிறான்..