விமர்சனங்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளது: "patience in marriage"

‘நான் செய்கிறேன்’ என்று சொல்வதற்கு முன்

உங்கள் மனைவிக்கான தேடலில் பொறுமையாக இருத்தல்

தூய திருமணம் | | 0 கருத்துகள்

நீங்கள் சிறிது காலமாக ஒரு துணையைத் தேடிக்கொண்டிருந்தால், விரக்தியடைய வேண்டாம். ஏனெனில் இந்த காத்திருப்பு நேரத்தில் தான் நீங்கள் பொறுமையுடன் சோதிக்கப்படுகிறீர்கள். அல்லாஹ் பல இடங்களில் கூறுகிறான்...