அல்லாஹ் மாதம் | முஹர்ரம்

post மதிப்பெண்

இந்த பதவியை மதிப்பிடுக

மூலம் தூய ஜாதி -

ஆசிரியர்: Amatullah

மூல: http://muslimmatters.org/

பிஸ்மில்லாஹ்1072482_calendar

அல்லாஹ் subḥānahu wa ta'āla (glorified and exalted be He) has chosen and given preference to certain days and times that are special and sacred in our religion. As many of you may know by now, the sacred month of Muharram (which begins the new Islamic year) has started today.

The Prophet of Allah ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) கூறினார், “The division of time has turned to its original form which was current the day Allah created the heavens and earth. The year consists of twelve months of which four are sacred: three consecutive months, Dhu’l-Qa’dah, Dhu’l-Hijjah and Muharram, and Rajab which comes between Jumada and Sha’ban.” [புகாரி மற்றும் முஸ்லீம்]

Virtues of Muharram

 • It is one of the four sacred months. அல்லாஹ் subḥānahu wa ta'āla (glorified and exalted be He) கூறினார், “Verily, the number of months with Allah is twelve months (in a year), so was it ordained by Allah on the Day when He created the heavens and the earth; of them four are Sacred. That is the right religion, so wrong not yourselves therein” (9:36)
 • It is the best month to fast in after Ramadan. The Messenger ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) கூறினார், “The best fasting after Ramadan is the month of Allah Muharram, and the best prayer after the obligatory prayer is prayer at night.” [முஸ்லீம்]
 • The Messenger ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) கூறினார், “The best fasting after Ramadan is the month of Allah, Muharram.” [முஸ்லீம்] நபி ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) called this month “the Month of Allah.” When Allah azza wa jal connects His Name to something, it shows the great status and virtue of the subject.
 • This month contains the day of ‘Aashoora (the tenth of Muharram). இப்னு அப்பாஸ் raḍyAllāhu 'anhu (may Allāh be pleased with him) was asked about fasting on the day of ‘Aashoora and he said, “I do not know of any day on the Messenger of Allah ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) fasted that was better than this day.” [புகாரி மற்றும் முஸ்லீம்] This day is known as the day Allah ta’ala saved Musa alayhi salaamand the Children of Isra’eel from Fir’awn.
 • Fasting the Day of ‘Aashoora is an expiation of a year of sins. நபி sal Allahu alayhi wa sallam கூறினார்: “Fasting the day of Arafah I hope Allah will expiate thereby for the year before it and the year after it, and fasting the day of ‘Aashoora I hope Allah will expiate thereby for the year that came before it.” [முஸ்லீம்]

Mourning the Death of Husayn ibn Ali?

Al-Hafidh ibn Katheer rahimahullah, known for his work of tafseer, states regarding this act of mourning the death of Husayn ibn Ali radi Allahu anhu,

Every Muslim should mourn the killing of al-Husayn (அவரை நிச்சயமாக மகிழ்ச்சி இருக்கலாம்), for he is one of the leaders of the Muslims, one of the scholars of the Sahaabah, and the son of the daughter of the Messenger of Allah ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him), who was the best of his daughters. He was a devoted worshipper, and a courageous and generous man. But there is nothing good in what the Shi’ah do of expressing distress and grief, most of which may be done in order to show off. His father was better than him and he was killed, but they do not take his death as an anniversary as they do with the death of al-Husayn raḍyAllāhu 'anhu (may Allāh be pleased with him). His father was killed on a Friday as he was leaving the mosque after Fajr prayer, on the seventeenth of Ramadan in 40 AH. ‘Uthmaan was better than ‘Ali according to Ahl al-Sunnah wa’l-Jamaa’ah, and he was killed when he was besieged in his house during the days of al-Tashreeq in Dhu’l-Hijjah of 36 AH, with his throat cut from one jugular vein to the other, but the people did not take his death as an anniversary. ‘Umar ibn al-Khattaab was better than ‘Ali and ‘Uthmaan, and he was killed as he was standing in the mihraab, praying Fajr and reciting Qur’an, but the people did not take his death as an anniversary. Abu Bakr al-Siddeeq was better than him but the people did not take his death as an anniversary. அல்லாஹ்வின் தூதர் (அல்லாஹ் அமைதி மற்றும் ஆசீர்வாதம் மீது இருக்கலாம்) is the leader of the sons of Adam in this world and the Hereafter, and Allah took him to Him as the Prophets died before him, but no one took the dates of their deaths as anniversaries on which they do what these ignorant Raafidis do on the day that al-Husayn was killed. … The best that can be said when remembering these and similar calamities is that which ‘Ali ibn al-Husayn narrated from his grandfather the Messenger of Allah ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him), அவர் இன்னும் கூறினார்: “There is no Muslim who is afflicted by a calamity and when he remembers it, even if it was in the dim and distant past, he says Inna Lillahi wa inna ilayhi raaji’oon (verily to Allah we belong and unto Him is our return), but Allah will give him a reward like that of the day when it befell him.”

Narrated by imam Ahmad and Ibn Majaah, end quote from al-Bidaayah wa’l-Nihaayah (8/221).

Good Deeds for This Month

 • விரதமிருப்பது. Muharram lands in winter this year, making it even more easier to fast. The Companions and the righteous predecessors rejoiced in the coming of this season. It is reported that Abu Hurayrah radi Allahu anhu கூறினார், Shall I not point you to comfortable proceeds? The people responded, “And what is that O Abu Hurayrah?" அவர் பதிலளித்தார், “Fasting in winter.” The Prophet ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) did not fast in succession for one month other than Ramadan, so it is not recommended to fast the whole month.
 • The best days to fast in Muharram is the day of ‘Aashoora and one day before it or one day after it. Imam Shafi’i and imam Ahmad both stated, “It is mustahabb [பரிந்துரை] to fast both the ninth and the tenth, நபி ஏனெனில் ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him)fasted the tenth and intended to fast the ninth.” Shaykh Al Munajjid gives a tip on his website for us to be sure that we fasted on the correct day:

If a Muslim wants to be sure that he has fasted on the right day, he should fast two consecutive days at ‘Aashooraa’. So he should calculate when ‘Aa’shooraawill be if Dhu’l-Hijjah is twenty-nine days and if it is thirty days, and fast these two days. Thus he will be definite that he has fasted ‘Aashooraa’, and in this case he will have fasted either the ninth and tenth, or the tenth and eleventh, both of which are good. If he wants to be sure of fasting Taasoo’ah (the ninth of Muharram) அதே, then he should fast the two days we have spoken of above and the day immediately before them as well. Then he will have fasted the ninth, tenth and eleventh, or the eighth, ninth and tenth. In either case he will have fasted the ninth and tenth for sure.

So in following this principle, you can fast [updated] October 25th, 26, 27th insha’Allah to be sure you fasted on ‘Aashoora with one day before it or after it.

 • Fasting the “White Days.” The Prophet ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) கூறினார், “Fasting three days of each month is fasting for a lifetime, மற்றும் ‘the white daysare the thirteenth, fourteenth and fifteenth.” [an-Nasa’i, Saheeh] Ibn ‘Abbas raḍyAllāhu 'anhu (may Allāh be pleased with him) கூறினார், “The Messenger of Allah, அல்லாஹ் அவரை ஆசீர்வதித்து, அவனைப் சமாதானத்தை வழங்க கூடும், did not fail to fast the white days either when at home or on a journey.” [an-Nasa’i] These days are the 13th, 14th and 15th of the hijri month which you can calculate according to whichever calendar for Muharram you follow இன்ஷா விநியோகிக்க.
 • Increasing in duaa when you are fasting. “The prayer (duaa) of the fasting person will not be refused.” [Al-Bayhaqi, Saheeh]
 • Qiyaamul Layl. நபி ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) said in the hadith, “and the best prayer after the obligatory prayer is prayer at night.” [முஸ்லீம்] In this month we can complete two deeds that the Salaf encouraged in winter. Al Hasan Al Basri rahimahullah, கூறினார், “The best season to a believer is the winter, its nights are long for those who wish to pray, and its days are short for those who wish to fast.”
 • Protecting yourself from sins. Allah azza wa jal said about the sacred months, “so wrong not yourselves therein” (9:36) imam Sa’di rahimahullah, said in his tafseer regarding this ayah,

Allah states that He has made them a measure of time for His slaves, which they may use for worshipping Him, and thank Allah for His blessings, and they serve the interests of His slaves, so beware of wronging yourselves therein. The pronoun may also be understood as referring to the four sacred months, and this forbids them to wrong themselves in those months in particular, as well as it being forbidden to do wrong at all times, because it is more forbidden at this time, but it is worse at this time than at others.

அல்லாஹ் subḥānahu wa ta'āla (glorified and exalted be He) accept our deeds and allow us to reap the benefits of those days and times He has selected over others.

மூல:: http://muslimmatters.org/

- தூய ஜாதி மூலம் நீங்கள் கொண்டு- www.purematrimony.com – The World’s Largest Matrimonial Service For Practising Muslims.

இந்த கட்டுரை காதல்? இங்கே எங்கள் மேம்படுத்தல்கள் பதிவு பெறுவதன் மூலம் மேலும் அறிய: : https://www.muslimmarriageguide.com/

அல்லது செல்வதன் மூலம் உங்கள் தீன், இன்ஷா பாதி கண்டுபிடிக்க எங்களுடன் பதிவு: : http://purematrimony.com/

 

 

 

ஒரு பதில் விடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டன *

×

எங்களுடைய புதிய மொபைல் பயன்பாடு அவுட் சரிபார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண கையேடு மொபைல் பயன்பாட்டு