நூல் உரிமைகள் (அல்குர்ஆன்)

post மதிப்பெண்

இந்த பதவியை மதிப்பிடுக

மூலம் தூய ஜாதி -

ஆசிரியர்: Zohra நோய்

மூல: zohrasarwari.com

The rights of Allaah (அல்குர்ஆன்) are many. SubhanAllaah imagine, it is because of Him we are here, because of Him we have everything we need and so much more. This means to us that we need to make sure that His rights are at the highest. That we obey Him and make sure that in everything we do His rights are met first and foremost. What I will be discussing in this article is three things inshAllaah. அல்லாஹ் (அல்குர்ஆன்) as our Creator, அல்லாஹ் (அல்குர்ஆன்) as our sustainer, and Allaah (அல்குர்ஆன்)’s commands on us. These three things alone could be 1000’s of pages, however for the purpose of time, and for the benefit of everyone inshAllaah I will be condensing this article to only a few pages.

அல்லாஹ் (அல்குர்ஆன்) as our Creator. It is only because of Allaah (அல்குர்ஆன்) that we are in this dunya. Nothing and none one exists unless Allaah (அல்குர்ஆன்) wills it. It is only because of Allaah (அல்குர்ஆன்) that we even came to be. எனவே, He decided for us to be born, put us in our mother’s womb, and took care of us while we were there. Once we were born, He made sure we had enough sustenance to be taken care of. He knows everything we are going through, our deepest fears, and what makes us happy. He knows our strengths and our weaknesses and He knows which path we are choosing to take. He sees and hears everything, and knows us better than we know ourselves. I have listed a few verses for all of us to reflect on inshAllaah as Allaah (அல்குர்ஆன்) our Creator.

“And He it is Who created the night and the day, and sun and the moon. They float each in an orbit… And from among His signs are the night and the day, and the sun and the moon. Prostrate not to the sun nor to the moon, but prostrate to Allaah Who created them, நீங்கள் (உண்மையில்) worship Him.”(The Quraan Chapter 21: வசனம்: 33, and Chapter 41: வசனம் 37)

“He has created man: He has imparted unto him articulate thought and speech. [At His behest] the sun and the moon run their appointed courses; the stars and the trees prostrate themselves [before Him]. And the skies has He raised high, and has devised [for all things] a measure, so that you [மிகவும், O men,] might never transgress the measure [of what is right]: weigh, எனவே, [your deeds] with equity, and cut not the measure short!"(The Quraan Chapter 55: வசனங்கள் 3-9)

“It is Allah Who created life and death that you may prove yourself worthy in your deeds.” (The Quraan Chapter: 67: வசனம் 2)

“Such is Allah, your Lord. There is no god except Him, the Creator of all things, so serve Him. And He takes care of all things.”(The Quraan Chapter: 6: வசனம் 102)

My dearest sisters I want you to reflect on the verses above, of why Allaah (அல்குர்ஆன்) created us, and what He expects from us. We were created simply to serve Him the way He has asked to be served. He has given us all of his rules either through the Quraan or the Sunnah of the Prophet Muhammad (AAW). It is the duty of each one of us to go out there and learn it inshAllaah, to make sure we are on the right path.

அல்லாஹ் (அல்குர்ஆன்) as our sustainer. அல்லாஹ் (அல்குர்ஆன்) is not only the one who created us, but He is the one who takes care of us at all times. You see as humans and Muslims, many of us have very little knowledge about who Allaah (அல்குர்ஆன்) really is and His attributes.

அல்லாஹ் (அல்குர்ஆன்) tells us:

"சொல்: ‘Who gives you sustenance from the heavens and the Earth?’ Say: ‘It is Allaah.’” [Sūrah Saba`: 24]

அல்லாஹ் கூறுகிறார்: “மனிதர்களே! Remember Allah’s grace toward you! Is there any creator besides Allaah who provides for you from the heavens and the Earth? There is no God save Him. How then are you turned away?" [Sūrah Fātir: 3]

SubhanAllaah hearing this, one should know that there is no one like Allaah (அல்குர்ஆன்). எனினும், you must remember that this does not contradict us working for a living. You see one of the rights that Allaah (அல்குர்ஆன்) has over us, is us being able to work for a living and taking care of our families. He does not want us to be lazy and sit around for handouts. He wants us to earn a living, and that is why earning a living to take care of our families is also known as ibida when done for the sake of Allaah (அல்குர்ஆன்). எனினும், you must understand that at times we work hard, but we see no results from our hard work, and that is ok. That does not mean that we quit working hard, it only means we need to humble ourselves and keep working hard while asking Allaah (அல்குர்ஆன்) to bless our time and money and help us by giving us barakah in our money and time.

அல்லாஹ் கூறுகிறார்: “Who is it that will give you sustenance if He should withhold His sustenance? தற்போது, but they are set in pride and frowardness.”

[Sūrah al-Mulk: 21]

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) used to beseech his Lord with the supplication: “அல்லாஹ்வே! There is no one to prevent what You choose to give, and no one to give what You choose to withhold. And no one’s efforts will avail them against Your will.”[Sahīh al-Bukhārī and Sahīh Muslim ]

While we all know that our wealth and what we own does not bring us true happiness or true benefit. We tend to forget that it is Allah (அல்குர்ஆன்) who either gives it to us or takes it away from us. If He chooses to give, no one can take it away from us, and if He chooses to take it away from us, no one can help us. சுபன்அல்லாஹ். எனினும், this does not mean that we stop working hard, and think whatever comes my way, that is what I will get. We must work hard, and take advantage of the opportunities that Allaah (அல்குர்ஆன்) puts in our path. Weather those opportunities are successful or not, that is up to the Almighty. However we must still do our part inshAllaah. What is vital to remember is that we do not put our faith in the opportunities. Our faith and trust must be placed with Allaah (அல்குர்ஆன்). We must always have Taqwa (consciousness of Allaah swt) in all that we do, and ask Him for guidance for the correct path. You see as humans we might be thinking a certain path is correct for us, whereas it might not be. We can never be certain of it, so we take a path that we think is most fit for us, while praying for guidance from Allaah (அல்குர்ஆன்). Our goals should always be aligned with pleasing our Lord, and since we know that he is our sustainer, we should be content with whatever outcome He gives us. We own nothing, including ourselves. Everything belongs to Allaah (அல்குர்ஆன்); we only possess it for a limited time, while we are on earth. We must always remember this, inshAllaah. I want you to think for a moment of all of Allaah (அல்குர்ஆன்)’s creatures, and how each one has food SubhanAllaah. Allaah swt provides for all of us, weather we reflect on it or not, இது உண்மை.

அல்லாஹ் (அல்குர்ஆன்)’s command on us. You know as a child I never understood this, and always thought Allaah (அல்குர்ஆன்) wanted us to be kind and nice, and not lie, or steal. I thought SubhanAllaah His commands were very few. I truly did not understand all that He had requested from us, until I became much older and discovered Islaam as an adult. When I began studying Islaam is when I realized how far I was from obeying His commands. சுபன்அல்லாஹ். So you may be asking Zohra what are the commands of Allaah (அல்குர்ஆன்) on us? Well there are many, and all of them are in line with our way of life. The commands are not very difficult once we understand the underlying reasons of each one. At first for a person who is so absorbed in dunya it may seem hard to obey these rules, for they have been doing the opposite all of their lives. எனினும், sisters once you submit with your full heart and soul, and start to implement these commands then inshAllaah you will see that not only are you happier, but life seems so much more fulfilling. We were created a certain way, and if we as humans went with that natural way, then there would be no fighting ourselves. Allaah knows best. I will mention a list of 10 commands as a reminder inshAllaah!

  1. Do not make partners with Allaah (அல்குர்ஆன்).
  2. Fulfilling the 5 prayers daily.
  3. Fasting in the Month of Ramadan.
  4. Paying Zakat to the poor.
  5. Planning a pilgrimage to hajj.
  6. Treating your parents with kindness and gentleness.
  7. Do not go near Zinna, Adultery, முதுகெலும்பு, அவதூறு, போன்றவை.
  8. Wearing the hijab.
  9. Being just and fair in all situations.
  10. Controlling our tongues at all times.

This is not all of Allaah (அல்குர்ஆன்)’s commands, ஆனால் 10 of the most important ones. There are many more, however due to time, I will only focus on these 10 inshAllaah. While we all may have heard of these commands, are we following them to the best of our abilities? Think about. Reflect on your life daily, how many of us truly follow all of them, and if you can admit to not following all of them, then maybe it is time that we began working on the areas where we are weak inshAllaah.

After all Allaah (அல்குர்ஆன்) created us, give us sustenance and He commands us to do good, and stay away from evil. How can we not obey? A true believer submits in Islaam, there is no questioning Allaah (அல்குர்ஆன்)’s commands, if something may seem difficult to obey right away we must work on it daily inshAllaah and pray to Allaah (அல்குர்ஆன்) to help us follow His rights, His commands. He knows what is best for us, and should we actually follow His advice then inshAllaah we will have success in this life and the hereafter, inshAllaah!

மூல: zohrasarwari.com

தூய ஜாதி

... பொம்பளைக்கில்லன்னேம்லல கைப்பழக்கம்

உங்கள் வலைத்தளத்தில் இந்த கட்டுரை பயன்படுத்த விரும்புகிறீர்களா, வலைப்பதிவு அல்லது செய்திமடல்? நீங்கள் நீண்ட நீங்கள் பின்வரும் தகவலைக் இந்த தகவலை அச்சிட வரவேற்கிறேன்:மூல: www.PureMatrimony.com - முஸ்லிம்கள் கடைபிடிக்கும் உலகின் மிகப்பெரிய திருமணம் தள

இந்த கட்டுரை காதல்? இங்கே எங்கள் மேம்படுத்தல்கள் பதிவு பெறுவதன் மூலம் மேலும் அறிய:https://www.muslimmarriageguide.com

அல்லது செல்வதன் மூலம் உங்கள் தீன், இன்ஷா பாதி கண்டுபிடிக்க எங்களுடன் பதிவு:www.PureMatrimony.com

 

 

 

 

ஒரு பதில் விடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டன *

×

எங்களுடைய புதிய மொபைல் பயன்பாடு அவுட் சரிபார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண கையேடு மொபைல் பயன்பாட்டு