"Then Beat Them"? (உங்கள் மனைவிகள்)

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

ஆதாரம் : islamswomen.com
Compiled by Yusuf Estes

Women Treatment in Islam

We receive many questions about the treatment of women in Islam in general and what Muslim men do with their wives in particular. The following should help to shed some light on this most important subject.

கேள்வி:
I have a question about the treatment of the women in Islam. Could you please tell us why the Quran tells men to
Beat themmeaning their wives?” [உன்னத குர்ஆன் 4:34]

பதில்:

The prophet of Allah, முஹம்மது, எனவே, சாத்தியமான முஸ்லிம் தம்பதிகள் அல்லது அவர்களது தொடர்புடைய பங்குதாரர்கள் ஏன் பிரச்சினைகளை எதிர்கொள்வார்கள் என்று எனக்குப் புரியவில்லை. எல்லா நாகரிகங்களின் வரலாற்றிலும் குறிப்பாக தீர்க்கதரிசியின் தலைமுறை மற்றும் அனைத்து காலங்களிலும் உள்ள மற்ற முக்கிய உறுப்பினர்களின் வரலாற்றில் இது உண்மைக்குப் புறம்பானது அல்ல., tells us Allah has said,

Before the creation of the universe, I forbid that I would oppress and I hate when anyone oppresses.

Let us consider a very basic understanding of the advent of Islam and the reason for it to be revealed in the time and place where it came. Here is a brief, yet clear statement of purpose with the coming of Islam:

Treatment in Relationships – இஸ்லாத்தில், it is all about treatment; how you treat your Lord; how you treat His messenger; how you treat yourself; how you treat your family; how you treat others; how you treat your enviornmentit is always about treatement.

We must keep in mind the condition of the people who were without the guidance of Almighty God and how they had strayed far away from the message that came with Adam, ஆபிரகாம், Moses and other great prophets, peace be upon them all.

The ignorant and selfish mentality the prevailed throughout the Arab lands did not allow women even the most basic of rights and the treatment of women was abhorent. Women were being treated as property, even less than the status of livestock. They were offered in trade or taken in marriage without consent or consideration for their feelings at all. The customs of the people at the time were far away from anything we might imagine today.

Statements in the Quran pertaining to the treatment of the women came to improve their condition and to raise their status to a level of balance alongside of men. Islam came to change the hearts of the people and show them the proper way to worship Allah and to interact with each other.

Now let us review the proper method of providing answers for Islam in general.

First we would say, “Thank you for asking about Islam. It is our committment to try our best to provide answers to questions to the best of our ability. எனினும், sometimes we come across questions for which we do not have answers. In this case we will refer you to others who may be able to provide you with proper answers.

இரண்டாவது, we remind ourselves and the one questioning Islam to be aware, we as Muslims, must never lie about anything, especially our religion.

மூன்றாவது, we do have the original text of the Quran and the preserved teachings of Muhammad, எனவே, சாத்தியமான முஸ்லிம் தம்பதிகள் அல்லது அவர்களது தொடர்புடைய பங்குதாரர்கள் ஏன் பிரச்சினைகளை எதிர்கொள்வார்கள் என்று எனக்குப் புரியவில்லை. எல்லா நாகரிகங்களின் வரலாற்றிலும் குறிப்பாக தீர்க்கதரிசியின் தலைமுறை மற்றும் அனைத்து காலங்களிலும் உள்ள மற்ற முக்கிய உறுப்பினர்களின் வரலாற்றில் இது உண்மைக்குப் புறம்பானது அல்ல.. This enables us to verify exactly what was said, intended and taught by Muhammad, எனவே, சாத்தியமான முஸ்லிம் தம்பதிகள் அல்லது அவர்களது தொடர்புடைய பங்குதாரர்கள் ஏன் பிரச்சினைகளை எதிர்கொள்வார்கள் என்று எனக்குப் புரியவில்லை. எல்லா நாகரிகங்களின் வரலாற்றிலும் குறிப்பாக தீர்க்கதரிசியின் தலைமுறை மற்றும் அனைத்து காலங்களிலும் உள்ள மற்ற முக்கிய உறுப்பினர்களின் வரலாற்றில் இது உண்மைக்குப் புறம்பானது அல்ல., as being the religion of Islam.

நான்காவது, I would like to remind myself and all who read this in the future that not all questions are purely questions. Some contain statements and implications, that may or may not be true.

இறுதியாக, it is important to keep in mind anytime we discover something in the answers to actually be better than what we already have, we should be committed to change our position and accept that which is true over that which is false and take that which is better for that which is inferior.

After taking all of the above into consideration, if we find that the answer to this question provides us with a better approach to understanding what Almighty God has provided us with as a way of life on this earth and in the Next Life, we should then make the logical decsion to begin to worship Him on His terms.

Having said that, let us now look to the particular verse in question in the original text (Arabic), followed by the phonetic sounds in Latin letters and then finally, followed by a translation of the meaning to the English language by experts in both Arabic and in Quranic meanings.

Transliteration

Ar-rejalu qawwa muna ‘alan-nisa’a bima fadhdhallahu ba’dhahum ‘ala bi’dhi wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-saliHatu qaintat HafaTHatul-lilghaybi bimaa HafiTHal-lahu, wal-lati takhafuna nushuza hunna fa’iTHuu hunna wa hjuruu hunna fiil-lmadha ji’i wadhribu hunna. Fa’in aTa’nakum flaa tabghuu ‘alayhinna sabiilan. Innal-laha kaana ‘aliyaan kabiira(n).

One Explanation (தஃப்சீர்) given of this surah (அத்தியாயம் 4:34) according to some scholars is:

Men are the support of women as God gives some more means than others, and because they spend of their wealth (to provide for them). So women who are virtuous are obedient to God and guard the hidden as God has guarded it. As for women who are averse in behavior, talk to them suasively, leave them alone in bed and tap them (like a doctor would tap a patient – லேசாக), if they open out to you, do not seek an excuse for blaming them. Surely God is sublime and great.

Meaning of the Words

For the three words fa’izu, wahjaru, and wadribu in the original, translated here ‘talk to them suasively,’ ‘leave them alone (in bedfi’l-madage’),’ and tap lightly (percuss them), respectively,

Fa’izu (to use persuasive speech or admonishment)

Fa’izu, implies the first step should be to make clear to them using straight talk, the position they are in and what is required to comply with the teaching of Islam. This approach may be repeated until it is established she has understood and is willing to comply and come back into line with the proper expected of a Muslim woman.

HajaraWahjaru (do not touch or molest them)

Hajara, அவன் சொல்கிறான், means to separate body from body, and points out that the expression wahjaru hunna metaphorically means to refrain from touching or molesting them. Zamakhshari is more explicit in his Kshshaf when he says, ‘do not get inside their blankets.

Daraba (tap lightly as ‘percuss’, not to beat)

Daraba lightly tap them (பெண்கள்).’ This view is strengthened by the Prophet’s authentic hadith found in a number of authorities, including Bukhari and Muslim:

Could any of you beat your wife as he would a slave, பின்னர் மாலையில் அவளுடன் படுத்துக்கொள்?”

There are other traditions in Abu Da’ud, நஸாயி, இப்னு மாஜா |, Ahmad bin Hanbal and others, to the effect that he forbade the beating of any woman, கூறுவது:

Never beat God’s handmaidens.

ஆதாரம்:

அல்-குரான்: a contemporary translation by Ahmed Ali, Princeton University Press, 1988; pp78-79

In the past, some translators of this verse have mistakeningly used the wordbeatto represent the worddhaarabain Arabic. This is not the opinion of all scholars and those who are well grounded in both Islam understanding and the English language.

ஆண்களே பெண்களின் பாதுகாவலர்கள் மற்றும் பராமரிப்பாளர்கள், ஏனெனில் அவர்களில் ஒருவரை மற்றொன்றை விட அல்லாஹ் படைத்துள்ளான், and because they spend from their means (to support the women). Therefore the righteous women are devout and guard in the husband’s absence what Allah orders them to guard (எ.கா. அவர்களின் கற்பு, அவர்களின் கணவரின் சொத்து, முதலியன). As to those women on whose part you see ill­conduct, அவர்களுக்கு அறிவுரை கூறுங்கள் (முதலில்), (அடுத்தது), தங்கள் படுக்கைகளை பகிர்ந்து கொள்ள மறுக்கின்றனர், go back to them (in intimacy), if they return to obedience and do not seek any means of annoyance against them. நிச்சயமாக, Allah is Most High, Most Great.[உன்னத குர்ஆன் 4:34]

Other translators have offered words such as, “தட்டவும்” மற்றும் “patto represent a physical type of admonisment. While definitely coming closer to what might be acceptable in many circles than such expressions ashit” அல்லது “beat”, this still does not properly demonstrate the position and usage of such terms in relation to the first of the verse and the connection to the following passage, wherein the clear instructions deal with the women who do not come into compliance. எனவே, it likely be considered to mean: “tap lightly as a doctor would examine a patient”.

We understand from this some of the translations are not properly representing the spirit of the meaning. எனவே, they cannot be considered to be the representation of what has been intended by Almighty God.

Now we can properly understand that Almighty God has commanded the men to provide for the women and allow them to keep all of their wealth, inheritance and income without demanding anything from them for support and maintenance. கூடுதலாக, if she should be guilty of lewd or indecent conduct, the husband is told to first, admonish her and then she should cease this lewdness. எனினும், if she should continue in this indecency, then he should no longer share the bed with her, and this would continue for a period of time. இறுதியாக, if she would repent then he would take up sharing the bed with her again.

டாக்டர். Jamal Badawi (St. Mary’s University, Nova Scotia) is of the opinion these (three stages) are necessary steps prior to divorce. Instead of a man saying, “I divorce youthree times in a row, he should follow this procedure before acting hastily and thereby doing something unwise and displeasing to Allah. The first step would be as mentioned above, to give her agood talking toand then if she continued in such unpleasing behavior, to leave the bed (not have intercourse with her) for a period of time and then finally, the last straw would be topather on the arm (as you would stroke a sheep or animal) to signify to her this is the final straw and then if she still persisted in her bad way, he could divorce her.

Regardless of the various positions and opinions, there is no permission established through the teachings of the Quran or the Sunnah (வழி) of Muhammad, எனவே, சாத்தியமான முஸ்லிம் தம்பதிகள் அல்லது அவர்களது தொடர்புடைய பங்குதாரர்கள் ஏன் பிரச்சினைகளை எதிர்கொள்வார்கள் என்று எனக்குப் புரியவில்லை. எல்லா நாகரிகங்களின் வரலாற்றிலும் குறிப்பாக தீர்க்கதரிசியின் தலைமுறை மற்றும் அனைத்து காலங்களிலும் உள்ள மற்ற முக்கிய உறுப்பினர்களின் வரலாற்றில் இது உண்மைக்குப் புறம்பானது அல்ல., wherein one person couldbeatanother person at their own discretion.

Any translations of the Quran indicating women can be beaten or abused by men is totally out of touch with the message of Islam from the rest of the Quran and the teachings of Muhammad, எனவே, சாத்தியமான முஸ்லிம் தம்பதிகள் அல்லது அவர்களது தொடர்புடைய பங்குதாரர்கள் ஏன் பிரச்சினைகளை எதிர்கொள்வார்கள் என்று எனக்குப் புரியவில்லை. எல்லா நாகரிகங்களின் வரலாற்றிலும் குறிப்பாக தீர்க்கதரிசியின் தலைமுறை மற்றும் அனைத்து காலங்களிலும் உள்ள மற்ற முக்கிய உறுப்பினர்களின் வரலாற்றில் இது உண்மைக்குப் புறம்பானது அல்ல..

And Allah is All Knowing of the meanings of His ayahs (verses in Quran).
_______________________________________
ஆதாரம் : islamswomen.com

4 கருத்துகள் to "Then Beat Them"? (உங்கள் மனைவிகள்)

  1. ahmed terab

    Assalaa mu’alaikum sheikh! Iv been a muslim all of my life, நான் 30, maasha Allah! I’m happy to say that this is the 1st time I got clear understanding of the controversy sorrounding beating women. I pray other muslins will get a clear picture of this issue too. May Allah continue to bless you and your family, அமீன்

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு