நல்ல உறவுகளை உருவாக்கும் மூன்று வார்த்தைகள்

post மதிப்பெண்

இந்த பதவியை மதிப்பிடுக

மூலம் தூய ஜாதி -

மூல : habibihalaqas.org
Three-Word Phrases, can be tools to help develop every relationship.

There are many things that you can do to strengthen your relationships. Often the most effective thing you can do involves saying just three words. When spoken sincerely, these statements often have the power to develop new friendships, deepen old ones and even bring healing to relationships that have soured.

The following three-word phrases can be tools to help develop every relationship.

~ Let me help:
Good friends see a need and then try to fill it. When they see a hurt they do what they can to heal it. Without being asked, they jump in and help out.

~ I understand you:
People become closer and enjoy each other more when the other person accepts and understands them. Letting your spouse knowin so many little waysthat you understand them, is one of the most powerful tools for healing your relationship. And this can apply to any relationship.

~ I respect you:
Respect is another way of showing love. Respect demonstrates that another person is a true equal. If you talk to your children as if they were adults you will strengthen the bonds and become closer friends. This applies to all interpersonal relationships.

~ I miss you:
Perhaps more marriages could be saved and strengthened if couples simply and sincerely said to each other “I miss you.” This powerful affirmation tells partners they are wanted, needed, desired and loved. Consider how important you would feel, if you received an unexpected phone call from your spouse in the middle of your workday, just to say “I miss you.”

~ Maybe you’re right:
This phrase is very effective in diffusing an argument. The implication when you say “maybe you’re right” is the humility of admitting, “maybe I’m wrong”. Let’s face it. When you have an argument with someone, all you normally do is solidify the other person’s point of view. அவர்கள், or you, will not likely change their position and you run the risk of seriously damaging the relationship between you. Saying “maybe you’re right” can open the door to explore the subject more. You may then have the opportunity to express your view in a way that is understandable to the other person.

~ Please forgive me:
Many broken relationships could be restored and healed if people would admit their mistakes and ask for forgiveness. All of us are vulnerable to faults, foibles and failures. A man should never be ashamed to own up that he has been in the wrong, which is saying, வேறு வார்த்தைகளில், that he is wiser today than he was yesterday.

~ I thank you:
Gratitude is an exquisite form of courtesy. People who enjoy the companionship of good, close friends are those who don’t take daily courtesies for granted. They are quick to thank their friends for their many expressions of kindness. மறுபுறம், people whose circle of friends is severely constricted often do not have the attitude of gratitude.

~ Count on me:
A friend is one who walks in when others walk out. Loyalty is an essential ingredient for true friendship. It is the emotional glue that bonds people. Those that are rich in their relationships tend to be steady and true friends. When troubles come, a good friend is there indicating “you can count on me.”

~ I’ll be there:
If you have ever had to call a friend in the middle of the night, to take a sick child to hospital, or when your car has broken down some miles from home, you will know how good it feels to hear the phrase “I’ll be there.” Being there for another person is the greatest gift we can give. When we are truly present for other people, important things happen to them and us.

We are renewed in love and friendship. We are restored emotionally and spiritually. Being there is at the very core of civility.

~ Go for it:

We are all unique individuals. Don’t try to get your friends to conform to your ideals. Support them in pursuing their interests, no matter how far out they seem to you. God has given everyone dreams, dreams that are unique to that person only.

Support and encourage your friends to follow their dreams. Tell them to “go for it.”

~ I love you:
Perhaps the most important three words that you can say. Telling someone that you truly love them satisfies a person’s deepest emotional needs. The need to belong, to feel appreciated and to be wanted. Your spouse, உங்கள் குழந்தைகள், your friends and you, all need to hear those three little words: “I love you.” Love is a choice. You can love even when the feeling is gone.

Which one is your most favorite? and Can you think of more?

We’d love to hear your views on this article. Please tell us in the comments section below 🙂
________________________________________
மூல : habibihalaqas.org

3 கருத்துக்கள் to Three words that make relationships better

  1. rukaiya

    மிக்க நன்றி! I showed both my parents this article and to my greatest suprise they actually use most of the ‘three words’ இப்போது. அல்லாஹ் உங்களுக்கு நற்கூலி வழங்குவானாக… Masha அல்லாஹ்! You just saved a marriage

  2. rumaizkhan

    I am more touched with the words when someone says to me with feelingI miss you”. as you mentioned in the article. It surpasses any important matter we may be in.
    shukran.

ஒரு பதில் விடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டன *

×

எங்களுடைய புதிய மொபைல் பயன்பாடு அவுட் சரிபார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண கையேடு மொபைல் பயன்பாட்டு