Was The Prophet Salla Allahu Alayhi Wassalam Romantic?

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

Was The Prophet Salla Allahu Alayhi Wassalam Romantic?

We all want to have a fun time every now and then. Being excessive in it isn’t always the best thing to do, but permissible ways of fun is encouraged in Islaam.

நபி (Peace be upon him) always kept his smile with his wives and he used to laugh and please them to make them laugh as well. With all the troubles around him, he used to take his wife Aisha, to the desert and say, “Aisha, lets race!” And she used to race him and win. அதனால், he kept on feeding her meat for a whole week, so she would unassumingly gain weight, until he took her again to the desert and said, “Aisha, let’s race!” At that time, he won and said to her, “This time I won!”.
(Recorded in Ahmad & அபு தாவூத்)
We also know that the Messenger of Allaah (சமாதானம் உன்னோடு இருப்பதாக) கூறினார்:

Everything other than remembering Allah is (considered) wasteful play except four: a man humoring his wife, a man training his horse, a man walking between targets (learning archery), and man learning swimming,”

[Narrated by An-Nasaa’i and authenticated by Al-Albaani (Sahih Al-Jami’ 4534]

Once during a journey, ஸஃபிய்யா – the wife of Allaah’s Messenger (may Allaah be pleased with her) was crying because she had be made to ride a slow camel. நபி (சமாதானம் உன்னோடு இருப்பதாக) didn’t tell her she was being unreasonable. Instead, he wiped her tears, comforted her, and even tried to find her another camel for her.

The Prophet said: ‘Consult with women. உண்மையில், you have some rights over your women and they have some rights over you. It is their right on you that you provide for their food and clothing generously, and your right on them is that they do not let anyone whom you dislike in the house, walking upon your floor. (Sunan Ibn Mâjah, Sunan At-Tirmidhî)

Anas ibn Malik narrates, “I saw the Prophet (salla Allahu ‘alaihi wa sallam), making for her (Safiya) a kind of cushion with his cloak behind him (on his camel). He then sat beside his camel and put his knee for Safiya to put her foot on, in order to ride (on the camel).” [Sahih Al-Bukhari]

`Âishah said: “Allah’s Messenger (சமாதானம் உன்னோடு இருப்பதாக) never once struck a servant of his nor a woman, nor did he strike anyone with his hand.” [Sahîh Muslim (2328), Sunan Abî Dâwûd (4786), Sunan Ibn Mâjah (1984), as quoted from Sunan Ibn Mâjah]

HadithMishkat, Narrated Aisha [Transmitted by Tirmidhi]

Allah’s Messenger (சமாதானம் உன்னோடு இருப்பதாக) used to patch his sandals, sew his garment and conduct himself at home as anyone of you does in his house. He was a human being, searching his garment for lice, milking his sheep, and doing his own chores.

HadithSahih al-Bukhari 8.65, Narrated Al Aswad

I asked ‘Aisha what did the Prophet (சமாதானம் உன்னோடு இருப்பதாக) use to do at home. She replied, “He used to keep himself busy serving his family and when it was time for the prayer, he would get up for prayer.

Sahih Al Bukhari [the Book on Wedlock / Nikah] –

Volume 7, Book 62, எண் 117:

Narrated ‘Aisha:

Eleven women sat (at a place) and promised and contracted that they would not conceal anything of the news of their husbands. The first one said, “My husband is like the meat of a lean weak camel which is kept on the top of a mountain which is neither easy to climb, nor is the meat fat, so that one might put up with the trouble of fetching it.The second one said, “I shall not relate my husband’s news, for I fear that I may not be able to finish his story, for if I describe him, I will mention all his defects and bad traits.The third one said, “My husband is a tall man; if I describe him (and he hears of that) he will divorce me, and if I keep quiet, he will neither divorce me nor treat me as a wife.The fourth one said, “My husband is a moderate person like the night of Tihama which is neither hot nor cold. I am neither afraid of him, nor am I discontented with him.The fifth one said, “My husband, when entering (the house) is a leopard, and when going out, is a lion. He does not ask about whatever is in the house.The sixth one said, “If my husband eats. he eats too much (leaving the dishes empty), and if he drinks he leaves nothing, and if he sleeps he sleeps alone (away from me) covered in garments and does not stretch his hands here and there so as to know how I fare (get along).” The seventh one said, “My husband is a wrong-doer or weak and foolish. All the defects are present in him. He may injure your head or your body or may do both.The eighth one said, “My husband is soft to touch like a rabbit and smells like a Zarnab (a kind of good smelling grass).” The ninth one said, “My husband is a tall generous man wearing a long strap for carrying his sword. His ashes are abundant and his house is near to the people who would easily consult him.The tenth one said, “My husband is Malik, and what is Malik? Malik is greater than whatever I say about him. (He is beyond and above all praises which can come to my mind). Most of his camels are kept at home (ready to be slaughtered for the guests) and only a few are taken to the pastures. When the camels hear the sound of the lute (or the tambourine) they realize that they are going to be slaughtered for the guests.

The eleventh one said, “My husband is Abu Zar and what is Abu Zar (i.e., what should I say about him)? He has given me many ornaments and my ears are heavily loaded with them and my arms have become fat (i.e., I have become fat). And he has pleased me, and I have become so happy that I feel proud of myself. He found me with my family who were mere owners of sheep and living in poverty, and brought me to a respected family having horses and camels and threshing and purifying grain . Whatever I say, he does not rebuke or insult me. When I sleep, I sleep till late in the morning, and when I drink water (or milk), I drink my fill. The mother of Abu Zar and what may one say in praise of the mother of Abu Zar? Her saddle bags were always full of provision and her house was spacious. As for the son of Abu Zar, what may one say of the son of Abu Zar? His bed is as narrow as an unsheathed sword and an arm of a kid (of four months) satisfies his hunger. As for the daughter of Abu Zar, she is obedient to her father and to her mother. She has a fat well-built body and that arouses the jealousy of her husband’s otar? She does not uncover our secrets but keeps them, and does not waste our provisions and does not leave the rubbish scattered everywhere in our house.The eleventh lady added, “One day it so happened that Abu Zar went out at the time when the milk was being milked from the animals, and he saw a woman who had two sons like two leopards playing with her two breasts. (On seeing her) he divorced me and married her. Thereafter I married a noble man who used to ride a fast tireless horse and keep a spear in his hand. He gave me many things, and also a pair of every kind of livestock and said, ‘Eat (of this), O Um Zar, and give provision to your relatives.She added, “Yet, all those things which my second husband gave me could not fill the smallest utensil of Abu Zar’s.

‘Aisha then said: Allah’s Apostle said to me, “I am to you as Abu Zar was to his wife Um Zar.

If you see the etiquette of Allaah’s Messenger, you see that he patiently listened to the whole story without saying anything until Aa’isha finished.

Yet he was the Messenger of God for the whole of humanity, so if anyones doing anything for the sake of Islaam, then know that even the Prophet of Allaahthe greatest man to ever live spent time with his wives. We should take an example from that.

Do you also see how after listening to what she said, he ended it off in a Romantic way? Showing interest to what she said, and then linking it back to her to make her feel cared for, and understood.

That’s exactly the way you want to follow.

It’s reported authentically from Bukhari & முஸ்லிம் – On the authority of Abdullah Ibn `Umar (அல்லாஹ் அவரைப் பற்றி மகிழ்ச்சியடையட்டும்) that the Messenger of Allah (சமாதானம் உன்னோடு இருப்பதாக) கூறினார்:

Verily, some eloquence (can be so beautiful); it constitutes sorcery.

There’s some eloquence in talking which is soo beautiful that it has a similar effect to magic on people. Remember that you can talk to your spouse in a way which will attract them, but just don’t do it in public because you might get unwanted attention.

You could call them by a personal nickname you choose for them, we know that the God’s Messenger would call his wife Aa’isha by the nickname ‘Aa’ishjust to joke with her. Don’t call them something they dislike though, because that will just make the relationship go bad.

Aa’isha (may Allah be pleased with her) narrates in Sahih Al Bukhari V2/B 15/no.70]:

It was the day of ‘Id, and the Black people were playing with shields and spears; so either I requested the Prophet (சமாதானம் உன்னோடு இருப்பதாக) or he asked me whether I would like to see the display. I replied in the affirmative. Then the Prophet (சமாதானம் உன்னோடு இருப்பதாக) made me stand behind him and my cheek was touching his cheek and he was saying, “Carry on! O Bani Arfida,” till I got tired.

நபி (சமாதானம் உன்னோடு இருப்பதாக) asked me, “Are you satisfied (Is that sufficient for you)?” I replied in the affirmative and he told me to leave.

That’s cute; they showed each other that they weren’t embarrassed to be in love with each otherit shows your acceptance towards each other too.

There are many other narrations which state that Allaah’s Messenger (சமாதானம் உன்னோடு இருப்பதாக) would eat with his wives, both would eat from the same and drink from the same glass etc. That’s how it should beit unites you together physically, aswell as the hearts.

Once the prophet (salla Allahu ‘alaihi wa sallam) was sitting in a room with Aisha and fixing his shoes. It was very warm, and Aisha looked to his blessed forehead and noticed that there were beads of sweat on it. She became overwhelmed by the majesty of that sight was staring at him long enough for him to notice.

அவன் சொன்னான், “What’s the matter?” She replied, “If Abu Bukair Al-Huthali, the poet, saw you, he would know that his poem was written for you.

நபி (sallaAllahu ‘alaihi wa sallam) asked, “What did he say?” She replied, “Abu Bukair said that if you looked to the majesty of the moon, it twinkles and lights up the world for everybody to see.

So the Prophet (salla Allahu ‘alaihi wa sallam) got up, walked to Aisha, kissed her between the eyes, மற்றும் கூறினார், “Wallahi ya Aisha, you are like that to me and more.

[This was narrated in Dala’el Al-Nubuwa for Imam Abu Nu’aim with isnad including Imam Bukhari and Imam Ibn Khuzaina.]

Abu Dardareported that the Prophet of Allah, upon him be peace, கூறினார், “Nothing is weightier on the Scale of Deeds than one’s good manners.” [Sahih Al BukhariBook of Manners #271]

“The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) and I [ஆயிஷா] used to do ghusl [have a bath] together from one vessel between me and him; we would take turns dipping our hands in the vessel and he would take more than me until I would say, ‘Leave some for me, leave some for me.’” She said, and they were both junub (in a state of janaabah).

Narrated by al-Bukhaari and Muslim.

__________________________________________________________________________________
ஆதாரம்: http://seerah-stories.blogspot.com/2009/06/was-prophet-romantic.html

19 கருத்துகள் to Was The Prophet Salla Allahu Alayhi Wassalam Romantic?

  • Curious learner

   Sister what you mean to say is that you wish you had A GUY JUST LIKE Muhammad sallallahu ‘alaihi wasallam in your life..

   well sister that wasn’t possible even if you were born in Muhammad (சமாதானம் உன்னோடு இருப்பதாக)’s lifetime because he was the best human on earth even then and will always be till the dooms day, so finding a guy as perfect as him was and is still impossible 🙂

   so you can look Alhamdulillah for a practicing muslim husband atleast like the COMPANIONS of Prophet Muhammad if not like Prophet Muhammad 🙂

 1. Peace and blessings be upon my Beloved Prophet Muhammad s.a.w. Beloved Prophet was so perfect in all good ways. How lucky were the Prophets wives to have a such a great husband.

  Nowadays men havent got a clue how to be romantic towards their wives.

 2. முஸ்லிம்

  The very last hadith about doing ghusal together. I am amazed at the details being provided. How many people discuss about taking bath’s with their wives or husbands. It astonishes me that there are such details being associated with the Muhammad (S.A.W), who is the dearest to Allah and the leader of all Prophets. Is this hadith even credible and authentic!

   • ஹஃப்ஸா

    as a prophet of Allah salla Allahu alayhi wassalam he was an example to us in many ways and there is things we know about him that we wouldnt know about others because it teaches us these things are permissable and teaches men that they are allowed to do these things
    why dont you research the hadeeth before you question it just because you dont like how it sounds???

    • முஸ்லிம்

     @ Hafsa, to teach the Muslim ummat about Ghusal, it can be described in many different ways and I am more than sure that people will understand. I mean how comfortable would you be describing to your kids, brothers/sisters about how you and your husband (if or when you are married) do Ghusal? Some details are between a husband and wife and islam also prefers it that way.

     • brother why dont you check to see if the hadeeth is saheeh since there is more hadeeths in more detail then that
      the prophet of Allah was our teacher and if he didnt describe things to us then we wouldnt know
      in islam things should stay secret but there is no shyness in learning
      like the sahabiyah who asked about mensturation and what she was told to do for the blood and so forth
      and when one of the wives of the prophet was mensturating and he put cloth between her and him and layed with her as he pleased
      and when he kissed aishah while fasting as he enter and left his home
      there is many situations
      putting his mouth wer hers was and speaking about the enjoyment of a virgin
      this is our deen
      we wouldnt go and tell our friends what we do behind closed doors even if we arent married but that is because we arent prophets of Allah and we dont have wahi and arent an example to teach mankind our own sunnah
      may Allah increase us all in knowledge Ameen

 3. Muhammad Shayan

  ASSALAM-O-ALAIKUM Dear brothers and sisters….

  The last Hadith about Ghusl has kind of put me in a confusion as wellnot that i am saying it’s wrong or rightALLAH knows best, but ALLAH has clearly said that a man should protect his private parts from revealing and so does a woman should protect her private parts from being revealedI haven’t come across anything like that in Qur’an that supports this Hadith… மீண்டும், I am not saying whether the Hadith is wrong or right but if someone can provide any references in Qur’an that support this Hadith, it will be much easier to clear the doubts

  ASSALAM-O-ALAIKUM..

 4. முஸ்லிம்

  Are there similar hadith’s from other wives of the Prophet? I don’t think any other wife has been vocal about their private life other than Hazrat Ayesha..

  I have also read Hadith that a husband and wife should not fully see each other without clothes (as a matter of ehtiyat). How will the Prophet do this? I am a simple human and can make mistakes but when it comes to the Prophet he will not make the same mistake as us humans because he was Rehmat-al-alameen and is the most beloved Prophet of Allah. As Allah says in the Quran that “நபி (S.A.W) does not speak or do anything until Allah commands him tothen the chance of mistake is ruled out because Allah cannot make mistakes

  அல்லாஹ் நன்கு அறிந்தவன்!

 5. Mohammad Umair

  I’m amazed by comments where people are questioning about intimacy level between married couple.When there is a clear law given by ALLAH(SWT) Himself in the Holy Quran then why such a fuss.

 6. Rizqah AbdurRahman Tijani

  My dear brothers and sisters in Islam.
  I’m happy this article was written, @ least it’ll be of benefit to us all.
  There’s a book, The Prophet Muhammad (SAW) the best of all husbands written by Dr Ghazi al-Shammari (IIPH). It’ll be of benefit to us all.
  About the Ghusl involving the Prophet and his wives, there are many books of Hadith that support it. It can be seen in sahih Bukhari and Muslim’s ‘The Book of Ghusl’. It is also in Riyadh us Salihin and many other books. All the books are online if u can’t get the hard copy.
  I think it’s high time YOU started reading Islamic books.
  Barka jumah

 7. This Hadith is really great. They say you can never trust a frined until they prove that they are there for you during hardships as well as ease. It has also been said to choose a frined who will bring you closer to Allah (swt).

 8. Asa,This hadith is a huge lssoen for so many of us, who, along with the fluctuation of Imaan, let our deeds fluctuate Allah likes the consistent small deeds more than the random, once in a while huge good deeds, pointing towards how big a role the concepts of consistency and regularityshould play in a Muslims life.JKK

 9. Prof Dr Zafar Iqbal

  The actual source of Hadith about Nicknames (Prophet PBUH calling AYESH instead of AYESHA) mentioned above is:

  يا عائشُ ، هذا جبريلُ يقرئكِ السَّلامَ . فقلتُ : وعليهِ السَّلامُ ورحمةُ اللَّهِ وبركاتُهُ ، ترى ما لا أرى . تريدُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
  الراوي: عائشة أم المؤمنين المحدث: البخاري
  المصدر: صحيح البخاريالصفحة أو الرقم: 3768
  خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு