ஒரு மனிதன் தனது வருங்கால கணவனை என்ன பார்க்க முடியும்

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

கேள்வி: நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை திருமணம் செய்யலாமா வேண்டாமா என்று முடிவெடுக்கும் முன் அந்த பெண்ணை பார்க்க அனுமதிப்பது பற்றிய ஹதீஸ்களை நான் படித்தேன்.. என்பதே எனது கேள்விகள், what exactelly is the person allowed to see exactelly?
Is he allowed to see her hair (entire head) ?

அல்லாஹ்வுக்கே புகழனைத்தும்.

Islam commands us to lower our gaze and forbids looking at non-mahram women. This is in order to purify people’s souls and protect their honour. உள்ளன, எனினும், certain exceptions in which it is permissible to look at a non-mahram woman for reasons of necessity, one of which is in the case of proposing marriage, because it is the basis on which a very important decision affecting a person’s life will be taken. There are texts which indicate that it is permissible to look at one’s fiancée, பின்வருமாறு:

From Jaabir ibn ‘Abd-Allaah: “அல்லாஹ்வின் தூதர் (அல்லாஹ்வின் அமைதியும் ஆசீர்வாதமும் அவர் மீது உண்டாவதாக) கூறினார்: ‘If one of you proposes marriage to a woman, if he can look at her to see that which will encourage him to go ahead and marry her, then let him do so.’ I proposed marriage to a young woman, and I used to hide where I could see her, until I saw that which encouraged me to go ahead and marry her, so I did so.’”

According to another report he said, ‘a young woman of Bani Salamah. I used to hide from her, until I saw that which encouraged me to go ahead and marry her, so I did so.” (Saheeh Abi Dawood, இல்லை. 1832, 1834)

From Abu Hurayrah: “I was with the Prophet (அல்லாஹ்வின் அமைதியும் ஆசீர்வாதமும் அவர் மீது உண்டாவதாக) when a man came and told him that he had married a woman of the Ansaar. அல்லாஹ்வின் தூதர் (அல்லாஹ்வின் அமைதியும் ஆசீர்வாதமும் அவர் மீது உண்டாவதாக) அவரிடம் கூறினார், ‘Have you seen her?' அவன் சொன்னான், ‘No.’ He said, ‘Go and look at her, for there is something in the eyes of the Ansaar.” (முஸ்லிம் அறிக்கை, இல்லை. 1424; and by al-Daaraqutni, 3/253 (34))

From al-Mugheerah ibn Shu’bah: “I proposed marriage to a woman, and the Messenger of Allaah (அல்லாஹ்வின் அமைதியும் ஆசீர்வாதமும் அவர் மீது உண்டாவதாக) கூறினார்: ‘Have you seen her?' நான் சொன்னேன், ‘No.’ He said, ‘Look at her, because it is more fitting that love and compatibility be established between you.’” According to another report: “So he did that, and he married her and mentioned that they got along.” (Reported by al-Daaraqutni, 3/252 (31, 32); இப்னு மாஜா, 1/574)

From Sahl ibn Sa’d (அல்லாஹ் அவரை திருப்திப்படுத்துவானாக): “A woman came to the Messenger of Allaah (அல்லாஹ்வின் அமைதியும் ஆசீர்வாதமும் அவர் மீது உண்டாவதாக) மற்றும் கூறினார்: "அல்லாஹ்வின் தூதரே, I have come to give myself to you (in marriage).” The Messenger of Allaah (அல்லாஹ்வின் அமைதியும் ஆசீர்வாதமும் அவர் மீது உண்டாவதாக) looked at her closely, then he lowered his head. When the woman saw that he had not made a decision about her, she sat down. One of his Companions stood up and said, அல்லாஹ்வின் தூதரே, if you do not want her, then marry her to me…’” (அல்-புகாரி அறிவித்தார், 7/19; முஸ்லிம், 4/143; அல்-நிசாயி, 6/113 bi Sharh al-Suyooti; அல்-பைஹாகி, 7/84)

The sayings of the scholars on the extent to which one may look at one’s fiancée

Al-Shaafa’i (அல்லாஹ் அவருக்கு கருணை காட்டுவானாக) கூறினார்: “If he wants to marry a woman, அவன் ஒரு not allowed to see her without a headcover. He may look at her face and hands when she is covered, with or without her permission. அல்லாஹ் கூறுகிறான் (பொருளின் விளக்கம்):‘… and not to show off their adornment except only that which is apparent…’ [அல்-நூர் 24:31].அவன் சொன்னான்: ‘The face and hands.’” (al-Haawi al-Kabeer, 9/34).

Imaam al-Nawawi said in Rawdat al-Taalibeen wa ‘Umdat al-Mufteen (7, 19-20): “When (ஒரு மனிதன்) wants to marry (ஒரு பெண்), it is preferable (முஸ்தஹப்) for him to look at her so that he will have no regrets. According to another view, it is not preferable but it is allowed. The first view is correct because of the ahaadeeth, and it is permitted to look repeatedly, with or without her permission. If it is not easy to look at her, he may send a woman to check her out and describe her to him. A woman may also look at a man if she wants to marry him, for she will like in him what he likes in her. What is permissible for him to look at is the face and hands, front and back. He should not look at anything else.”

Abu Haneefah permitted looking at the feet as well as the face and hands. (Bidaayah al-Mujtahid wa Nihayyat al-Muqtasid, 3/10)

Ibn Rushd
also quoted it as above. “It is permissible to look at the face, hands and feet, and no more than that.”

Among the reports from the madhhab of Imaam Maalik:

He may look at the face and hands only.

He may look at the face, hands and forearms only.

A number of reports were narrated from Imaam Ahmad (அல்லாஹ் அவருக்கு கருணை காட்டுவானாக), one of which says that he may look at the face and forearms.

The second says that he may look at what usually appears such as the neck, calves and so on.

This was quoted by Ibn Qudaamah in al-Mughni (7/454), Imaam Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah in Tahdheeb al-Sunan (3/25-26), and al-Haafiz Ibn Hajar in Fath al-Baari (11/78)மேலே குறிப்பிட்டுள்ள பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள் ஹிஜாபிற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு The reliable opinion in the books of the Hanbalis is the second opinion.

From the above, it is clear that the majority of scholars say that a man is allowed to look at his fiancée’s face and hands, because the face indicates beauty or ugliness, and the hands indicate the slimness or plumpness (literally, ‘fertility’) of the body.

Abu’l-Faraj al-Maqdisi said: “There is no dispute among the scholars that he is permitted to look at the face.. the focus of beauty and the place at which one looks.”

Ruling on touching one’s fiancée or being alone with her

Al-Zayla’i (அல்லாஹ் அவருக்கு கருணை காட்டுவானாக) கூறினார்: “It is not permissible for him to touch her face or hands – even if is sure that this will not provoke desire – because she is still haraam for him, and there is no need for him to do so.” In Durar al-Bihaar it says: “It is not permitted for the qaadi, the witnesses or the fiancé to touch her, even if they are sure that this will not provoke desire, because there is no need for that…” (Radd al-Muhtaar ‘ala’l-Durr al-Mukhtaar, 5/237)

Ibn Qudaamah said:
"It is not permitted for him to be alone with her, because she is forbidden and Islam only allows him to look, thus khulwah (being alone with her) remains forbidden, and because there is no certainty that nothing forbidden will take place if he is alone with her, என நபி (அல்லாஹ்வின் அமைதியும் ஆசீர்வாதமும் அவர் மீது உண்டாவதாக) கூறினார்: ‘No man is alone with a woman, but the Shaytaan is the third one present.’ He should not look at her in a lustful or suspicious manner. அகமது தெரிவித்தார், in a report narrated by Saalih, ‘He may look at the face, but not in a lustful manner.’ He may look repeatedly, and examine her beauty, because the aim cannot be achieved in any other way.”

The fiancée’s permission to look

A man is permitted to look at the woman to whom he wishes to propose marriage, even without her permission or knowledge. This is what is indicated by the saheeh ahaadeeth.

Al-Haafiz Ibn Hajar
said in Fath al-Baari (9/157): “The majority of scholars said: he is permitted to look at her if he wishes without her permission.”

The hadeeth scholar Shaykh Muhammad Naasir al-Deen al-Albaani said in al-Silsilat al-Saheehah (1/156), supporting this view: “Similar evidence is seen in the words of the Prophet (அல்லாஹ்வின் அமைதியும் ஆசீர்வாதமும் அவர் மீது உண்டாவதாக) in the hadeeth, ‘Even if she does not know.’ This is supported by the actions of the Sahaabah (may Allaah be pleased with them), in accordance with the Sunnah, such as Muhammad ibn Muslimah and Jaabir ibn ‘Abd-Allaah, both of whom hid so as to see of their fiancées that which would encourage them to go ahead and marry them…”

குறிப்பு:
Shaykh al-Albaani also said (op.cit., ப. 156):

“From Anas ibn Maalik (அல்லாஹ் அவரை திருப்திப்படுத்துவானாக)” ‘The Prophet (அல்லாஹ்வின் அமைதியும் ஆசீர்வாதமும் அவர் மீது உண்டாவதாக) wanted to marry a woman, so he sent another woman to look at her and said, “Smell her mouth (front teeth) and look at the back of her ankles.”

(Reported by al-Haakim, 2/166, who said it is saheeh according to the conditions of Muslim, and al-Dhahabi agreed with him. Also reported by al-Bayhaqi, 7/87. In Majma’ al-Zawaa’id (4/507) அவன் சொன்னான், ‘”Reported by Ahmad and al-Bazzaar, and the men of al-Bazzaar are thiqaat.”)

முக்னி அல்-முஹ்தாஜில் (2/128) அது கூறுகிறது: “What we understand from this report is that the one who is sent may describe to the one who sends her more than that which he himself may see, so this sending achieves more than just looking.”

மேலும் அல்லாஹ்வே நன்கு அறிந்தவன்.
______________________________________________________________________________
ஆதாரம் : அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் அவர் விரும்புவதையும், அவருக்குப் பிரியமானதையும் செய்ய உதவுவானாக&ஏ
ஷேக் முஹம்மது சாலிஹ் அல்-முனாஜ்ஜித்

http://islamqa.info/en/ref/2572

3 கருத்துகள் to What Can a Man See of His fiancé

  1. மேசூன்

    குறிப்பிடப்பட்ட புள்ளிகள் மிகவும் நல்லவை மற்றும் உண்மையில் கருத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டும், want to share this with everyone. I know of a few sisters who areengagedand hold hands and play sports with their fiance! I told them not permissible as no Nikkah has been done. But now i have some evidence i will show it to them.
    ஜசகல்லாஹ் கியர்

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு