உற்றுப்பார்வையாக குறைப்பதும் பெரும் நல்லொழுக்கம்

post மதிப்பெண்

இந்த பதவியை மதிப்பிடுக

மூலம் தூய ஜாதி -

அல்லாஹ், மேன்மைப் கூறினார்,

"அவர்கள் தங்கள் பார்வைகளைத் தாழ்த்திக் தங்கள் வெட்கத் தலங்களைக் காத்துக் வேண்டும் என்று நம்பிக்கை ஆண்கள் எனக் கூறவும்; என்று அவர்களுக்கு அதிக தூய்மை செய்யும். Indeed Allah is well acquainted with all that they do.” [an-Nur (24):30]

So Allah made purification and spiritual growth to be the outcome of lowering the gaze and guarding the private parts. It is for this reason that lowering one’s gaze from (seeing) the prohibited things necessarily lead to three benefits that carry tremendous value and are of great significance.

The First: experiencing the delight and sweetness of faith.

This delight and sweetness are far greater and more desirable that which might have been attained from the object that one lowered his gaze from for the sake of Allah. உண்மையில், “whosoever leaves something for the sake of Allah then Allah, the Mighty and Magnificent, will replace it with something better than it.” [1]

The soul is a temptress and loves to look at beautiful forms and the eye is the guide of the heart. The heart commissions its guide to go and look to see what is there and when the eye informs it of a beautiful image it shudders out of love and desire for it. Frequently such inter-relations tire and wear down both the heart and the eye as is said:

When you sent your eye as a guide

For your heart one day, the object of sight fatigued you

For you saw one over whom you had no power

Neither a portion or in totality, instead you had to be patient.

Therefore when the sight is prevented from looking at and investigating the heart finds relief from having to go through the arduous task of (vainly) seeking and desiring.

Whosoever lets his sight roam free will find that he is in a perpetual state of loss and anguish for sight gives birth to love the starting point of which is the heart being devoted and dependant upon that which it beholds. This then intensifies to become fervent longing (sabaabah) whereby the heart becomes totally dependent and devoted to the (object of its desire) and becomes infatuation which clings to the heart like the one seeking repayment of a debt clings firmly to the one who has to pay the debt.

Further becomes passionate love and this is a love that transgresses all bounds. Then this further intensifies and becomes crazed passion and this a love that encompasses every tiny part of the heart. Then this intensifies and becomes worshipful love. Tatayyum means to worship and it is said he worshipped Allah.

Hence the heart begins to worship that which is not correct for it to worship and the reason behind all of this was an illegal glance.

The heart is now bound in chains whereas before it used to be the master, it is now imprisoned whereas before it was free. It has been oppressed by the eye and it complains to it upon which the eye replies: I am your guide and messenger and it was you who sent me in the first place!

All that has been mentioned applies to the heart that has relinquished the love of Allah and being sincere to Him for indeed the heart must have an object of love that it devotes itself to.

Therefore when the heart does not love Allah Alone and does not take Him as its God then it must worship something else.

Allah said concerning Yusuf as-Siddeeq (AS),

“Thus (did We order) so that We might turn away from him all evil and indecent actions for he was one of Our sincere servants.” [யூசுப் (12): 24]

It was because the wife of al-Azeez was a polytheist that (the passionate love) entered her heart despite her being married. It was because Yusuf (AS) was sincere to Allah that he was saved from it despite his being a young man, unmarried and a servant.

The Second: the illumination of the heart, clear perception and penetrating insight.

Ibn Shujaa` al-Kirmaanee said, “whosoever builds his outward form upon following the Sunnah, his internal form upon perpetual contemplation and awareness of Allah, he restrains his soul from following desires, he lowers his gaze from the forbidden things and he always eats the lawful things then his perception and insight shall never be wrong.”

Allah mentioned the people of Lut and what they were afflicted with and then He went on to say,

“Indeed in this are signs for the Mutawassimeen.” [al-Hijr (15): 75]

The Mutwassimeen are those who have a clear perception and penetrating insight, those who are secure from looking at the unlawful and performing indecent acts.

Allah said after mentioning the verse concerning lowering the gaze,

“Allah is the Light of the heavens and the earth.” [an-Nur (24): 35]

The reason behind this is that the reward is of the same type as the action. So whosoever lowers his gaze from the unlawful for the sake of Allah, the Mighty and Magnificent, He will replace it with something better than it of the same type.

So just as the servant restrained the light of his eye from falling upon the unlawful, Allah blesses the light of his sight and heart thereby making him perceive what he would not have seen and understood had he not lowered his gaze.

This is a matter that the person can physically sense in himself for the heart is like a mirror and the base desires are like rust upon it. When the mirror is polished and cleaned off the rust then it will reflect the realities (haqaa`iq) as they actually are.

எனினும், if it remains rusty then it will not reflect properly and therefore its knowledge and speech will arise from conjecture and doubt.

The Third: the heart becoming strong, firm and courageous.

Allah will give it the might of aid for its strength just as He gave it the might of clear proofs for its light. Hence the heart shall combine both of these factors and as a result, Shaytaan shall flee from it. It is mentioned in the narration, “whosoever opposes his base desires, the Shaytaan shall flee in terror from his shade.” [2]

This is why the one who follows his base desires shall find in himself the ignominy of the soul, it’s being weak, feeble and contemptible. Indeed Allah places nobility for the one who obeys Him and disgraces for the one who disobeys Him,

“So do not lose heart nor fall into despair; for you must gain mastery if you are true in faith.” [Aali Imraan(3): 139]

“If any do seek for nobility and power then to Allah belongs all nobility and power.” [Faatir(35): 10]

Meaning that whosoever seeks after disobedience and sin then Allah, the Mighty and Magnificent, will humiliate the one who disobeys Him.

Some of the salafs said, “the people seek nobility and power at the door of the Kings and they will not find it except through the obedience of Allah.”

This is because the one who obeys Allah has taken Allah as his friend and protector and Allah will never humiliate the one who takes his Lord as friend and patron. In the Du`aa Qunut, their occurs, “the one who You take as a friend is not humiliated and the one who You take as an enemy is not ennobled.” [3]


அடிக்குறிப்புகள்

{1} Reported by Ahmad [5/363], al-Marwazee in ‘Zawaa`id az-Zuhd’ [செய்ய. 412], an-Nasaa`ee in ‘al-Kubraa’ as mentioned in ‘Tuhfah al-Ashraaf’ [11/199] from one of the Companions that the Messenger of Allah ﷺ said, “indeed you will not leave anything for the sake of Allah except that Allah will replace it with something better than it.” The isnaad is saheeh.

{2} This is not established as a hadeeth of the Prophet ﷺ

{3} Reported by Abu Daawood [Eng. Trans. 1/374 செய்ய. 1420], an-Nasaa`ee [3/248], at-Tirmidhee [செய்ய. 464], ibn Maajah [செய்ய. 1178], ad-Daarimee [1/311], அகமது [1/199], ibn Khuzaymah [2/151] from al-Hasan from Alee (ஆர்.ஏ.).

மணிக்கு தூய ஜாதி, நாங்கள் உதவுகிறோம் 50 ஒரு வாரம் மக்கள் திருமணம் செய்து!

ஒரு பதில் விடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டன *

×

எங்களுடைய புதிய மொபைல் பயன்பாடு அவுட் சரிபார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண கையேடு மொபைல் பயன்பாட்டு