சுன்னா & திருமணங்களில் கலந்து கொள்ளும் முறை

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

ஆதாரம் : islamicetiquette.wordpress.com
The Sunnah of Attending a Wedding :
If invited to a marriage ceremony or a wedding celebration, you should accept the invitation unless it includes prohibited acts. Attending a wedding is part of noble sunnah of Rasulullah [Sallallahu álayhi wa sallam]. Islam regards marriage as an act of worship and obedience to Allah. For this, the jurists have mentioned that, it is preferable (mustahab) to contract the marriage in the masjid.

This is based on a hadith reported by Imam Tirmidhi and Imam Ibn Majah [Rahimahumullah]:

“Publicise the marriage, execute it in the masjid and celebrate it with the duff.”

Another hadith by Imam Ahmad and Al-Hakim and others supports the first part of the hadith:

“Publicise the marriage.”

It is also supported by a third hadith reported by Imams Ahmad, அத்-திர்மிதி, An-Nasái and Ibn Majah [Rahimahumullah]:

“The difference between a legitimate(ஹலால்) marriage and illegitimate (ஹராம்) relationship is the presence of voices and the duff.”

There is no dispute among Muslim scholars that in a wedding celebration, ரசூலுல்லாஹ் [Sallallahu álayhi wa sallam] allowed women to use the duff. The most valid opinion among scholars is that men can also use the duff in order to publicise the marriage, thus making it known far and wide. [1] The noble Islamic purpose of such publicity is to distinguish between an evil and illicit relationship and an Islamic, pure and halal marriage.

The hadith mentioned above: “The difference between a legitimate(ஹலால்) marriage and illegitimate (ஹராம்) relationship is the presence of voices and the duff,” is explained by our ulema as follows:

By ‘voice’ is meant that the nikah should be announced and mentioned to the people. Voice also refers to the singing of legitimate anáshíd (Islamic songs).

Attending a wedding is one of the rights of brotherhood among Muslims. It fulfils the requirement of publicity and it reinforces the testimony of marriage. It also gives you a chance to join your brethren in this pious act by which they complete half of Islam, which leaves only the second half for them to uphold. Attending a wedding also honours the husband and wife by having the relatives, friends and other pious people to share in their happiness. It blesses them with guests who pray to Allah for their righteousness, success, affluence and prosperity.

The Manner of Attending Weddings :

When you are invited, attend with the intention that you are attending a blessed and good invitation, one which is delightful and approved in the Shari’ah. ரசூலுல்லாஹ் [Sallallahu álayhi wa sallam] has also commanded us to attend such occasions. Dress appropriately within the confines of Shari’ah. For such pleasant gatherings, the Sahabah [Radiallahu anhum] used to dress properly when they visited each other. When initiating or sharing in a discussion, make sure your conversation fits the happy ocassion. Dont discuss such things which will depress those present or any other distasteful subject matter. A believer should be wise and considerable.

It is recommended that you congratulate the bride and bridegroom by reciting the du’a of Rasulullah [Sallallahu álayhi wa sallam]:

بَارَكَ اللّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيكَ وَجَمَعَ بَينَكُمَا فِى خَيرٍ

Barakallahu laka wa baaraka ‘alaika wa jama’a bainakuma fi khair

May Allah bless you and bless your counterpart and may Allah tie your union with virtue. [Sunan Abí Dáwud, Sunan Tirmidhi, Sunan Ibn Majah and Al-Hákim]

Do not use the commonly used phrase “with comfort and children,” because this was the phrase used by people of ignorance (Jahiliyah). ரசூலுல்லாஹ் [Sallallahu álayhi wa sallam] has prohibited it and Allah has replaced it with the prayer of Rasulullah [Sallallahu álayhi wa sallam] (அல்லாஹ்வின் தூதரின் காலத்தில் நாங்கள் அஸ்ல் செய்தோம்).

Sayyidah ‘Áishah [Radiallahu anha] கூறினார், “When Rasulullah [Sallallahu álayhi wa sallam] என்னை மணந்தாள், my mother led me into the house where the women of the Ansar were seated. They congratulated me by saying,

عَلَى الْخَيرِ وَالْبَرَكَةِ, وَعَلَى خَيرِ طَائِرٍ

“May you have all the good, all the blessings and the best of luck.” [ஸஹீஹ் புகாரி]

Islam permits women to celebrate a wedding by singing tasteful songs accompanied by beating of the duff. Such poems and songs should not promote lust, lewd desires and sin. மாறாக, they should sing delightful and decent songs to express their happiness and joy with the marriage.

Sayyidah ‘Áishah [Radiallahu anha] கூறினார், “A bride was led to her Ansari husband. ரசூலுல்லாஹ் [Sallallahu álayhi wa sallam] கூறினார், “O ‘Áishah! Do you not have any items of entertainment? The Ansar love to be entertained. ” [ஸஹீஹ் புகாரி] ரசூலுல்லாஹ் [Sallallahu álayhi wa sallam] was referring to singing and beating of the duff.

Hafidh Ibn Hajar [Rahimahullah] in his book, Fathul Bári, has stated that in one narration of Tabarání, Sayyidah ‘Áishah [Radiallahu anha] recalled that the Prophet [Sallallahu álayhi wa sallam] என்று கேட்டார், “Why did you not send with her (the bride), a girl to sing with the duff?” I enquired, “What should she sing?” He answered:

We are visiting you, we are visiting you,

If you greet us, we will greet you,

For your gold, bright and red, brought the

Bride to your valley,

And it is your brown and tanned wheat that

Made your virgins charming.

Songs sung at wedding should have delightful and decent meanings such as this. Songs of lust, passion and immorality are strictly prohibited.
_______________________________________
[1] Take note that the actual purpose of the duff was to publicise the marriage and not mere entertainment.

ஆதாரம் : islamicetiquette.wordpress.com

5 கருத்துகள் to The Sunnah & திருமணங்களில் கலந்து கொள்ளும் முறை

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு